Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe
CiteertitelBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-174315

2022-010035

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 31 maart 2022;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 35 van de Participatiewet

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022gemeente Overbetuwe

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 • c.

  inkomen: inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • d.

  peildatum: 31 januari 2022;

 • e.

  referteperiode de maand januari van het jaar 2022.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen gedurende de referteperiode dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   of is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   Het persoonlijk minimabudget ontvangen;

  • d.

   Een account voor de Meedoenregeling hebben;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft eveneens betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet (aanvullende inkomensvoorziening ouderen:AIO).

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 december 2022.

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, als toepassing hiervan leidt tot onredelijke gevolgen.

 • 2.

  In gevallen, die de uitvoering van deze beleidsregel betreffen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel treedt inwerking na de datum van bekendmaking

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe.

Aldus besloten op 12 april 2022

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

de burgemeester,

R.P. Hoytink-Roubos

Algemene toelichting

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022; - het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Lid 1

In dit artikel worden de van toepassing zijnde begrippen uitgelegd. Begrippen die vallen onder sub a t/m d zijn standaardbegrippen die verder geen toelichting vereisen.

 

Sub e

Om vast te stellend dat mensen voldoen aan de inkomenseis wordt de gehele maand januari van het jaar 2022 genomen. Bij mensen die in aanmerking komen voor een bbz uitkering wordt het maandinkomen achteraf, na afsluiting van het boekjaar gecontroleerd, danwel vastgesteld.

 

Lid 2

Deze beleidsregel heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De einddatum is daarom vastgelegd op 31 december 2022.

 

Artikel 2 Doelgroep

Artikel 2Doelgroep

Lid 1

Met laag inkomen wordt bedoeld een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. In Overbetuwe worden de meeste inkomensgerelateerde uitkeringen met deze inkomensnorm beschikbaar gesteld.

 

Lid 2

Het vermogen wordt niet meegenomen omdat het de groep van gerechtigden verkleint. Deze éénmalige toeslag beoogt juist zoveel mogelijk mensen te bereiken. 120% van de bijstandsnorm is de norm waarmee het rijk rekening heeft gehouden inzake het budget voor uitvoering van deze regeling. Omdat 120% van de bijstandsnorm in het merendeel van de Overbetuwse regelingen wordt toegepast houdt het college hieraan vast.

 

Lid 3

Het college verstaat onder een huishouden een gezin of een alleenstaand met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 

Lid 4

In dit artikel is opgenomen wanneer er naar oordeel van het college sprake is van een huishouden.

 

Sub a

Mensen verblijvend in een inrichting worden uitgesloten van de toeslag omdat de instelling waarin men verblijft voorziet in de energiekosten.

 

Sub b

Jongeren tot 21 jaar wonen veelal in gezinsverband en vallen onder de onderhoudsplicht van ouders.

 

Sub c

Studenten tot 27 zijn op grond van artikel 13 van de Participatiewet al uitgesloten van het recht op algemene bijstand. De woonsituatie van studenten is divers.

Het college is van mening dat de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument is dan de categoriale bijzondere bijstand, waar in deze beleidsregel sprake van is.

 

Eventuele financiële ondersteuning voor deze groep komt vanuit de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij de studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.

 

Sub d

Het college beschouwt mensen met een briefadres als dak- en thuisloos. Deze groep wordt uitgesloten omdat zij geen energiekosten hebben.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

Dit artikel regelt de ambtshalve toekenning. Het betreft de groepen mensen die al bij de gemeenten bekend zijn en waarvan het college weet dat deze een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben.

 

Artikel 4 Aanvraag

Dit artikel regelt de schriftelijke aanvraagprocedure. De gemeente heeft technisch gezien geen mogelijkheden om het aanvraagproces digitaal te laten verlopen.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Op de inwerkingtreding van deze beleidsregel is terugwerkende kracht toegepast om aan te sluiten bij de wens van het Rijk om heel 2022 uitvoering te kunnen geven aan de éénmalige energietoeslag.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.