Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Elburg 2022.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.3 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-202231-12-2022Nieuwe Beleidsregels

19-04-2022

gmb-2022-173297

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 

het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Elburg.

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]:

 

 

Besluit van het college van de gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 van de gemeente Elburg.

 

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag van de gemeente Elburg 2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

c. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1 lid 2 sub i van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Elburg;

d. peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

e. referteperiode: periode van 1 maand voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

b. jonger is dan 21 jaar;

c. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

d. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen; of

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

c. recht hebben op het volwassenenpakket in 2022; of

d. recht hebben op de compensatie eigen risico in 2022.

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 28 april 2022.

2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4. Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 3 mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.elburg.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 25 april 2022.

2. Deze beleidsregel vervallen op 31 december 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag van de gemeente Elburg 2022.

 

Aldus vastgesteld college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 april 2022.

De burgemeester,

Ir. J.N. Rozendaal

De gemeentesecretaris,

J. Hofstede