Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021
CiteertitelSubsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-202115-11-2022Nieuwe regeling

11-05-2021

gmb-2022-170468

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2019;

overwegende dat:

 • extra investeringen noodzakelijk zijn om de Amstelveense economie een stimulans te geven naar aanleiding van de uitbraak van de Covid-19 en de bijbehorende nadelige gevolgen voor de economische sector in Amstelveen;

 • alle partijen in Amstelveen, publiek en privaat, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te investeren in het economische herstel en toekomstbestendigheid van Amstelveen;

 • uitgaven van het Stimuleringsfonds gericht moeten zijn op het versterken van de economie in Amstelveen;

 • een vitale economie bijdraagt aan een prettig leef- en vestigingsklimaat;

 • Het Stimuleringsfonds extra inzet op partijen die extra zijn getroffen door de gevolgen van de Covid-19 uitbraak.

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • adviescommissie: de Adviescommissie Stimuleringsfonds als bedoeld in artikel 6;

 • ASV: Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten die bijdragen aan het beperken of (deels) opheffen van de economische schade die als gevolg van de uitbraak van Covid-19 in Amstelveen is ontstaan.

 • 2.

  Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die aantoonbaar;

  • a.

   het collectief belang dienen van een vitale lokale economie;

  • b.

   bijdragen aan het stimuleren van het lokale bezoek- en vestigingsklimaat; en

  • c.

   samenwerking en verbinding tussen verschillende partijen en sectoren stimuleren.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Voor subsidie komen rechtspersonen in aanmerking die actief zijn als ondernemer en een bijdrage leveren aan de lokale economie van Amstelveen.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, kan subsidie via een penvoerder worden aangevraagd door aanvragers die geen rechtspersoon zijn en een bijdrage leveren aan de lokale economie.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend bij het college op het door college beschikbaar gestelde formulier.

 • 2.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 november 2022.

Artikel 5 Adviescommissie Stimuleringsfonds

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Stimuleringsfonds die het college adviseert omtrent de beslissing op aanvragen op grond van deze regeling.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde commissie bestaat uit 5 leden, die de economische sector in Amstelveen vertegenwoordigen, en door het college worden benoemd. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 • 3.

  Bij de advisering omtrent aanvragen, neemt de Adviescommissie het bepaalde in deze subsidieregeling in acht.

 • 4.

  De commissie adviseert over een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag met inachtneming van het advies van de Adviescommissie.

 • 2.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van het advies van de Adviescommissie.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 750.000,-.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond tussentijds wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de door het college noodzakelijk geachte kosten voor de activiteit.

 • 2.

  Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 75% van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door anderen.

 • 3.

  De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 200.000,-.

Artikel 10 Beslistermijnen

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de ASV wordt op een aanvraag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voorzien van het advies van de commissie.

Artikel 11 Bevoorschotting

Op een verleende subsidie wordt 100% van het subsidiebedrag bevoorschot.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2021 en vervalt op 15 november 2022.

 • 2.

  Op bezwaarschriften tegen een subsidieverlening of -vaststelling op grond van deze regeling, wordt met toepassing van deze regeling een beslissing genomen.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens