Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-202201-07-2023wijziging

06-09-2022

gmb-2022-494420

68184-2022
09-04-202208-11-2022nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-158512

25125-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Raalte 2019

 

Besluiten:

vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 7.5.1., eerste lid, van de Verordening domein sociaal gemeente Raalte.

 • d.

  peildatum: aanvraagdatum

 • e.

  Huishouden: de leefsituatie die een alleenstaande,  kostendeler of (eenouder) gezin duurzaam in stand houden en noodzakelijke kosten maken zoals energiekosten.

 

Artikel 2: Doelgroep en hoogte eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend. Huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen een bedrag van €1300. Huishoudens met een inkomen hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm maar niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen een bedrag van €500.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Als de inwoner deelneemt aan een minnelijke schuldregeling of een schuldregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), gaat de gemeente ervan uit dat zijn inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit geldt niet als de inwoner een saneringskrediet heeft. In dat geval mag het besteedbaar inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   periodieke bijzondere bijstand; of

  • d.

   na 1 januari 2022 de Regeling Meedoen voor volwassenen ontvangen; of

  • e.

   een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen; of

  • f.

   gebruik maken van de AIO-aanvulling via de Sociale verzekeringsbank;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 30 juni 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Raalte.

 

Aldus vastgesteld op 6 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Monique van Esterik

de burgemeester,

Martijn Dadema