Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Geertruidenberg 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Geertruidenberg 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Geertruidenberg 2022
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur | organisatie en beleid; Openbare orde en veiligheid | organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging: toevoeging toezicht inzake de Jeugdwet. 2e wijziging toevoeging afvalcoach

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-202318-05-20231e Wijziging

09-05-2023

gmb-2023-214051

18-05-20232e wijziging toevoeging afvalcoach

09-05-2023

gmb-2024-242944

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Geertruidenberg 2022
08-04-202218-05-2023Nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-157046

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Geertruidenberg 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Overwegende,

 

 • -

  dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit, aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Gelet op,

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in de Mandaatregeling 2017 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders hebben gemandateerd aan de Adjunct-Directeur.

   

BESLUIT: 

 • 1.

  als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de hieronder en in bijlage 1 aangegeven wet- en regelgeving aan te wijzen:

  • -

   de medewerkers van de clusters, onderdelen en teams, met de formatieplaats- en arbeidsomschrijving (hierna genoemd: functie) zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2.

  De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot de beëindiging van het dienstverband van de medewerker met een in bijlage 1 genoemde functie, dan wel tot benoeming van de medewerker in een functie die niet valt binnen de in bijlage 1 aangegeven functies.

 • 3.

  Dit besluit inclusief bijlage 1 ingevolge artikel 3:42 Awb bekend te maken.

 • 4.

  Alle hiervoor door of namens het college van Geertruidenberg en de burgemeester van Geertruidenberg genomen aanwijzingsbesluiten toezichthouder(s) op grond van Titel 5.2 van de Awb in te trekken.

   

Wetten en verordeningen waarop het aanwijzingsbesluit betrekking heeft:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

- na inwerkingtreding: de Omgevingswet en het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet

- de geldende gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

- de geldende gemeentelijke Afvalstoffenverordening

- de geldende gemeentelijke Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Geertruidenberg (AVOI)

- de geldende gemeentelijke Erfgoedverordening

- de geldende gemeentelijke Marktverordening

- de geldende gemeentelijke Woonschepenverordening

- de geldende gemeentelijke verordening over naamgeving en nummering (adressen)

- Overige geldende gemeentelijke verordeningen

- Noodverordeningen op grond van artikel 176 gemeentewet of artikel 39 wet Veiligheidsregio’s

- Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid, en de geldende gemeentelijke Bouwverordening en Brandveiligheidsverordening)

- Wet ruimtelijke ordening

- Leegstandswet en Huisvestingswet 2014

- Wet op de Kansspelen

- Winkeltijdenwet

- Alcoholwet

- Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

- Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

- Participatiewet (PW) (inbegrepen: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (IOAZ)

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

- Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

- de Jeugdwet

- de geldende Verordening Jeugdhulp Geertruidenberg,.

 

Inclusief alle op bovengenoemde wetten en verordeningen gebaseerde wet- en regelgeving.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Raamsdonksveer,9 mei 2023

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

en de burgemeester van Geertruidenberg,

Namens dezen,

 

N. Bovenhorst

Adjunct-Directeur

 

 

Bezwaar?

Binnen zes weken na datum van bekendmaking kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Hoe kan ik mijn bezwaarschrift indienen? U kunt uw bezwaarschrift:

 • 1.

  afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer;

 • 2.

  sturen naar postbus 10.001 4940 GA Raamsdonksveer;

 • 3.

  digitaal indienen via het digitaal formulier op https://www.geertruidenberg.nl/bezwaar (DigiD).

Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail, fax of een social-mediakanaal in te dienen. Ook staat ons antwoordnummer niet open voor het indienen van bezwaarschriften.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

 • 1.

  dat het gaat om een bezwaarschrift;

 • 2.

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • 3.

  datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • 4.

  tegen welk besluit u bezwaar maakt (datum van dit besluit vermelden, u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen);

 • 5.

  waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • 6.

  uw handtekening.

Als het mogelijk is, stuurt u bewijsstukken mee om uw bezwaar te ondersteunen. Stuur alleen kopieën.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar, blijft ons besluit gelden. Wilt u de uitvoering van het besluit tegenhouden en heeft dit spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit en de werking van het besluit te staken. Dit heet een voorlopige voorziening. Er zijn griffiekosten verschuldigd aan de rechtbank. Meer informatie: www.rechtspraak.nl. U gaat naar Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

 

 

Bijlage 1 bij AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS GEERTRUIDENBERG 2022: Lijst toezichthouders Artikel 5:11 Awb (na tweede wijziging

 

CLUSTER

FUNCTIE

Cluster

onderdeel en team

Formatieplaats

Arbeidsomschrijving

Toezichthouder

Huidige grondslag

Welke regelgeving / geldende regelingen

Buitenruimte

binnendienst

Team Afval/Milieu – Technisch medewerker III

Afvalcoach

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Medewerker ontwikkeling III

beleidsmedewerker gebouwenbeheer

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art.176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening. Na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Wet ruimtelijke ordening, APV, Erfgoedverordening, Brandveiligheidsverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

Beleidsmedewerker verkeer

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo,art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI. Na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

Beheerder Civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art.176 Gemeentewet, ar. 39 Wet Veiligheidsregio's,art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Projectleider III

Projectleider Civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art.176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening. na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Medewerker ontwikkeling III

beleidsadviseur civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

Beheer civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Medewerker toezicht V

Toezichthouder civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet. Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Civiel - Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

Beheerder Civiel

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art.176 Gemeentewet, artikel 39 Wet. Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Handhaving & Toezicht - Medewerker beleidsuitvoering I

Handhavingsjurist

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art.l 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Buitenruimte

binnendienst

Team Handhaving & Toezicht -Medewerker beleidsuitvoering III

Junior Handhavingsjurist

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art.l 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Buitenruimte

binnendienst

Team Handhaving & Toezicht - Medewerker beleidsuitvoering I

Handhavingsjurist

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art.l 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Wabo, APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Buitenruimte

binnendienst

Team Handhaving & Toezicht -Medewerker beleidsuitvoering III

Toezichthouder Bouw

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet op de Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art.24 AVOI, art. 21 Afvalstoffenverordening, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Wabo, Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet, APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, Erfgoedverordening, Brandveiligheidsverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Buitenruimte

binnendienst

Team Handhaving & Toezicht - Medewerker beleidsuitvoering IV

Toezichthouder Bouw

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo ,art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet op de Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art.24 AVOI, art. 21 Afvalstoffenverordening, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Wabo, Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet, APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, Erfgoedverordening, Brandveiligheidsverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Buitenruimte

buitendienst

Team Afval / Milieu - Medewerker ontwikkeling III

Beleidsmedewerker Milieu / accountmanager OMWB

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Afval / Milieu - Medewerker ontwikkeling III

Beleidsmedewerker afval/milieu

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, artikel 39 Wet Veiligheidsregio's,art. 6:2 derde lid APV, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, Afvalstoffenverordening, noodverordeningen.inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Afval / Milieu - Medewerker bedrijfsvoering III (tijdelijk)

Projectondersteuner Afval

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, artikel 39 Wet Veiligheidsregio's,art. 6:2 derde lid APV, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, Afvalstoffenverordening, noodverordeningen.inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Wijkgericht Werken - Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker Wijkgericht Samenwerken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art.l 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Wijkgericht Werken - Medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker Wijk en Buurtbeheer

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

binnendienst

Team Wijkgericht Werken - Medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker Wijk en Buurtbeheer

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

buitendienst

Team Buitendienst - Medewerker technische uitvoering II

Voorman Buitendienst

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Butenruimte

buitendienst

Team Buitendienst - Medewerker technische uitvoering II

Voorman Buitendienst

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

buitendienst

Team Buitendienst - Medewerker technische uitvoering IV

Medewerker buitendienst

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

buitendienst

Team Buitendienst - Medewerker beleidsuitvoering IV

Beheerder groen

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid, Wabo, art. 92 Woningwet, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voornoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Buitenruimte

BOA

Team Handhaving & Toezicht - Medewerker handhaving III

Toezichthouder Leefomgeving - BOA

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 17 Leegstandswet, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art. 41, eerste lid onder b Alcoholwet, art. 34, lid 2 Wet op de Kansspelen, art. 4.2 Wet BRP, art. 6:2 derde lid APV, art.24 AVOI, art. 21 Afvalstoffenverordening, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening, art. 4.5 Marktverordening, art. 22 Woonschepenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening, Brandveiligheidsverordening), Wet BAG, Wet BRP, APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet, Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Alcoholwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Buitenruimte

BOA

Team Handhaving & Toezicht - Medewerker handhaving III

Toezichthouder Leefomgeving - BOA

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 92 Woningwet, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 17 Leegstandswet, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art. 41, eerste lid onder b Alcoholwet, art. 34, lid 2 Wet op de Kansspelen, art. 4.2 Wet BRP, art. 6:2 derde lid APV, art.24 AVOI, art. 21 Afvalstoffenverordening, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening, art. 4.5 Marktverordening, art. 22 Woonschepenverordening. na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening, Brandveiligheidsverordening), Wet BAG, Wet BRP, APV, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet, Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Alcoholwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Ondersteuning

bode

Team Facilitair - Medewerker facilitair II

Bode

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, art. 4.5 Marktverordening, art. 22 Woonschepenverordening

APV, Marktverordening, Woonschepenverordening, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Ondersteuning

bode

Team Facilitair - Medewerker facilitair II

Bode

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art.21 Afvalstoffenverordening, art. 4.5 Marktverordening, art. 22 Woonschepenverordening

APV, Marktverordening, Woonschepenverordening, AVOI, Afvalstoffenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Ondersteuning

team WOZ/BAG

Team Belastingen/WOZ / Medewerker gegevens III,

medewerker BAG

ja

Titel 5.2 Awb, Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), art. 8 tweede lid Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

Wet BAG (BAG-beheerder exclusief huisnummering c.a.) Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Ondersteuning

team WOZ/BAG

Team Belastingen/WOZ / Medewerker bedrijfsvoering IV

Medewerker belastingen

ja

Titel 5.2 Awb, Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), art. 8 tweede lid Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

Wet BAG (BAG-beheerder voor wat betreft huisnummering c.a.) Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Ondersteuning

team WOZ/BAG

Team Belastingen/WOZ/BAG - Medewerker beleidsuitvoering II

Regiefunctionaris

ja

Titel 5.2 Awb, Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), art. 8 tweede lid Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

Wet BAG (BAG-beheerder). Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

Vergunningverlening/wabo

Team Wabo - Medewerker beleidsuitvoering II

Vergunningverlener WABO

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art. 92 Woningwet, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art.17 Leegstandswet, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening, art. 22 Woonschepenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Huisvestingswet, APV, AVOI, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

Vergunningverlening/wabo

Team Wabo - Medewerker beleidsuitvoering I

Vergunningverlener WABO/Casemanager

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art. 92 Woningwet, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art.17 Leegstandswet, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art. 22 eerste lid Erfgoedverordening, art. 22 Woonschepenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Huisvestingswet, APV, AVOI, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

Vergunningverlening/wabo

Team Wabo - Medewerker beleidsuitvoering II

Casemanager WABO

ja

Titel 5.2 Awb, art. 5:10 derde lid Wabo, art. 176 Gemeentewet, art. 39 en art. 61 Wet Veiligheidsregio's, art. 92 Woningwet, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art.17 Leegstandswet, art. 6:2 derde lid APV, art. 24 AVOI, art. 22 tweede lid Erfgoedverordening, art. 22 Woonschepenverordening, na inwerkingtreding: art. 18.6 Omgevingswet.

Regelgeving genoemd in art 5.1 Wabo, (na inwerkingtreding: Omgevingswet), Woningwet (inbegrepen: Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening), Huisvestingswet, APV, AVOI, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandswet en Huisvestingswet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

Vergunningverlening/wabo

Team Wabo - Medewerker ontwikkeling III

Beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Monumenten

ja

Titel 5.2 Awb, art. 22 tweede lid Erfgoedverordening

Regelgeving genoemd in de Erfgoedverordening

Gemeentewinkel

sociale zaken

Team Soza Rechtmatigheid - Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker Fraude Sociale Zaken

ja

Titel. 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP, art. 76a PW, art. 53 IOAW, art. 53 IOAZ, art. 6.1 eerste lid 1 WMO, art. 2.9 Jeugdwet juncto artikel 18 Verordening Jeugdhulp Geertruidenberg 2022.

Wet BRP, PW, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

burgerzaken

Team Burgerzaken - Medewerker publiek II

Medewerker Burgerzaken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP.

Wet BRP. Inclusief alle op voorgenoemde wet gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

burgerzaken

Team Burgerzaken - Medewerker publiek II

Medewerker Front-office Burgerzaken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP.

Wet BRP. Inclusief alle op voorgenoemde wet gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

burgerzaken

Team Burgerzaken - Medewerker beleidsuitvoering II

Medewerker backoffice Burgerzaken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP.

Wet BRP. Inclusief alle op voorgenoemde wet gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

burgerzaken

Team Burgerzaken - Medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker Mid-office Burgerzaken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP.

Wet BRP. Inclusief alle op voorgenoemde wet gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentewinkel

burgerzaken

Team Burgerzaken - Medewerker beleidsuitvoering II

Senior Medewerker Burgerzaken

ja

Titel 5.2 Awb, art. 4:2 Wet BRP.

Wet BRP. Inclusief alle op voorgenoemde wet gebaseerde wet- en regelgeving.

Advies

Openbare orde en Veiligheid

Team AOV - Medewerker ontwikkeling III

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

ja

Titel 5.2 Awb, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 17 Leegstandswet, art. 92 Woningwet, eerste lid onder b Alcoholwet, art. 34, lid 2 Wet op de Kansspelen,art. 6:2 derde lid APV, art. 4:2 Wet BRP

Wet BRP, Woningwet, APV, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Leegstandswet en Huisvestingswet 2014, Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Alcoholwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving.Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Advies

Openbare orde en Veiligheid

Team AOV - Medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker Crisisbeheersing & Veiligheid

ja

Titel 5.2 Awb, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 17 Leegstandswet, art. 92 Woningwet, eerste lid onder b Alcoholwet, art. 34, lid 2 Wet op de Kansspelen,art. 6:2 derde lid APV, art. 4:2 Wet BRP

Wet BRP, Woningwet, APV, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Leegstandswet en Huisvestingswet 2014, Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Alcoholwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Advies

Openbare orde en Veiligheid

Team AOV - Medewerker ontwikkeling III

Adviseur Openbare orde en veiligheid

ja

Titel 5.2 Awb, art. 176 Gemeentewet, art. 39 Wet Veiligheidsregio's, art. 33 eerste lid Huisvestingswet 2014, art. 17 Leegstandswet, art. 92 Woningwet, eerste lid onder b Alcoholwet, art. 34, lid 2 Wet op de Kansspelen,art. 6:2 derde lid APV, art. 4:2 Wet BRP

Wet BRP, Woningwet, APV, overige gemeentelijke verordeningen, noodverordeningen, Leegstandswet en Huisvestingswet 2014, Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Alcoholwet. Inclusief alle op voorgenoemde wetten gebaseerde wet- en regelgeving. Tijdelijke wet maatregelen covid-19