Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Drenthe

Besluit ondermandaat Veiligheidsregio Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Drenthe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Veiligheidsregio Drenthe
CiteertitelBesluit ondermandaat Veiligheidsregio Drenthe
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit ondermandaat.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Drenthe
 2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2022nieuwe regeling

31-03-2022

bgr-2022-401

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Veiligheidsregio Drenthe

De directeur Veiligheidsregio Drenthe;

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 3 van het Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Drenthe;

 • -

  op de bepalingen in de hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

 

Ondermandaat te verlenen aan de in het onderstaande overzicht opgenomen medewerkers.

 

In dit document worden de meest voorkomende bevoegdheden weergegeven. Indien een bepaalde bevoegdheid niet voorkomt in onderstaand overzicht, dan heeft de directeur de bevoegdheid.

 

Het afdoen van correspondentie over routinematige aangelegenheden, niet voortvloeiend uit een wettelijke bevoegdheid en niet gericht op rechtsgevolg, kan ondertekend worden door de betreffende inhoudsdeskundige medewerker.

 

Personeelszaken vrijwilligers brandweer

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Aanstelling vrijwilliger brandweer

Hoofd IB

Dagelijks bestuur

2.

Bevordering vrijwilliger

Hoofd IB

Dagelijks bestuur

3.

Schorsen in het belang van de dienst

-

Dagelijks bestuur

4.

Oplegging disciplinaire straf

-

Dagelijks bestuur

5.

Verlening ontslag op verzoek

Hoofd IB

Dagelijks bestuur

6.

Verlening ongevraagd ontslag (bijvoorbeeld vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid)

-

Dagelijks bestuur

7.

Aanvragen koninklijke onderscheiding

Hoofd IB

-

 

Personeelszaken beroepsmedewerkers / medewerkers VRD

Aanstelling personeel

 

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Vrijgeven werving vacatures

Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

Dagelijks bestuur

2.

Afhandelen open sollicitaties beroepsmedewerkers

Medewerkers team P&O

Dagelijks bestuur

3.

Correspondentie met sollicitanten in werving– en selectieprocedures beroepsmedewerkers / medewerkers VRD

Medewerkers team P&O

Dagelijks bestuur

4.

Aanstelling/wijziging aanstelling personeel binnen formatie:

 • -

  in vaste dienst

 • -

  in tijdelijke dienst

 • -

  (niet) aanstelling in vaste dienst na proeftijd

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer

Dagelijks bestuur

5.

Aangaan en ondertekenen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer

Dagelijks bestuur

6.

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer

Dagelijks bestuur

7.

Wijziging werktijd op eigen verzoek

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

8.

Het aanstellen van tijdelijk personeel ter opvang van drukte, die niet het gevolg is van afwezigheid van een of meer medewerkers

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

9.

Vervanging van medewerkers die wegens ziekte of zwangerschaps-, bevallings-, of ouderschapsverlof afwezig zijn

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

Salaris en vergoedingsregeling

1.

Vaststelling bezoldiging

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

2.

Beslissing consignatievergoeding

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

3.

Beslissing overwerkvergoeding

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

4.

Beslissing inzake ambtsjubileumgratificatie

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

 

Arbeidsduur en werktijden

1.

Beslissing op verzoek om vermindering vakantie-uren

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

2.

Beslissing op verzoek om vermeerdering vakantie-uren

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

3.

Beslissing buitengewoon verlof in verband met ziekte gezinsleden1

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

4.

Beslissing inzake buitengewoon verlof om andere redenen dan genoemd

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

5.

Beslissing inzake betaald ouderschapsverlof

Medewerkers team P&O

Dagelijks bestuur

6.

Toekenning zwangerschaps- en bevallingsverlof

Medewerkers team P&O

Dagelijks bestuur

7.

Maatregelen of voorzieningen treffen in belang herstel

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Dagelijks bestuur

Ontslag

1.

Het nemen van disciplinaire maatregelen

-

Dagelijks bestuur

2.

Schorsing als ordemaatregel

-

Dagelijks bestuur

3.

Ontslag op eigen verzoek

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer

Dagelijks bestuur

4.

Ontslag wegens ouderdomspensioen of FLO

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer

Dagelijks bestuur

5.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

Dagelijks bestuur

Overige P&O-zaken Ploegchef 24-uurs dienst

1.

Toestemming tot het uitoefenen van een nevenfunctie

Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

Dagelijks bestuur

2.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met tijdelijke krachten of met adviesbureaus (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst)

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Voorzitter VR

3.

Het aangaan en ondertekenen van detacherings-overeenkomsten

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

Voorzitter VR

4.

Afgifte werkgeversverklaringen

Medewerkers team P&O

Voorzitter VR

5.

Aangaan en ondertekenen van stage-overeenkomsten

Medewerkers team P&O

Voorzitter VR

 

Financiën

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Het doen van uitgaven binnen de vastgestelde begroting

Medewerkers VRD overeenkomstig regeling budgethouders

(alleen voor het eigen werkgebied binnen de geldende regels voor budgetbeheer)

Dagelijks bestuur

2.

Het oninbaar verklaren van vorderingen op derden

Portefeuillehouder BV

Dagelijks bestuur

3.

Het afsluiten van lang- en kortlopende geldleningen ten behoeve van de financiering van de VRD

Portefeuillehouder BV

Dagelijks bestuur

4.

Het openen en opheffen van bankrekeningen

Portefeuillehouder BV

Dagelijks bestuur

 

Aangaan van overeenkomsten

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Aangaan van overeenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, convenanten, hoe ook genaamd, waarbij uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur vastgesteld beleid en vastgestelde beheers- en operationele plannen.

Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

Dagelijks bestuur / Voorzitter VR

2.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud van de VRD in gebruik zijnde roerende en onroerende zaken.

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Hoofden IB, RB, OV en Kolomchef brandweer / Ploegchef 24-uurs dienst

 • -

  Adviseur inkoop en contractmanagement

  (conform de Inkoop en aanbestedingsregels adviseert de Adviseur inkoop en contractmanagement over de wijze waarop de VRD de aanbesteding van opdrachten boven de € 10.000 in de markt zet)

Dagelijks bestuur / Voorzitter VR

3.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen, diensten c.q. faciliteiten ten behoeve van de VRD.

Medewerkers VRD tot een maximum van € 500,- (conform de Inkoop en aanbestedings­regels adviseert de Adviseur inkoop en contractmanagement over de wijze waarop de VRD de aanbesteding van opdrachten boven de € 10.000 in de markt zet)

Dagelijks bestuur / Voorzitter VR

2.

Op naam stellen van brandweervoertuigen.

Specialist operationele voorbereiding

Voorzitter VR

 

Vergunningen/subsidies

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Het aanvragen van vergunningen (doen van meldingen), ontheffingen, vrijstellingen en subsidies.

 • -

  Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

 • -

  Adviseur inkoop en contractmanagement

Voorzitter VR

 

Verzekeringen

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen, inclusief de ondertekening van dergelijke overeenkomsten.

 • -

  Portefeuillehouder BV

 • -

  Medewerker contractbeheer en verzekeringen

Dagelijks bestuur / Voorzitter VR

2.

Het claimen van schade bij verzekeringsmaatschappijen

 • -

  Medewerker contractbeheer en verzekeringen

 • -

  Specialist operationele voorbereiding

Voorzitter VR

 

Gerechtelijke procedures

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Het voeren van verweer in bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures

Ondermachtiging aan betreffende medewerker; afhankelijk van de inhoud van de casus.

Voorzitter VR

2.

Voor de oplossing van geschillen een mediationtraject starten

Portefeuillehouders IB, RB, OV en BV / Kwartiermaker brandweerzorg

Voorzitter VR

3.

Het civielrechtelijk aansprakelijk stellen van derden ingeval van een onrechtmatige daad

Portefeuillehouder BV

Voorzitter VR

4.

Het in handen van een gerechtsdeurwaarder stellen van privaatrechtelijke vorderingen

Portefeuillehouder BV

Voorzitter VR

5.

Het doen van aangifte wegens misbruik, vernieling of ontvreemding door derden van eigendommen van de dienst

Betreffende inhouds-deskundige medewerker

Voorzitter VR

 

Brandweer

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Namens:

1.

Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het

voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

(artikel 25, lid 1, sub e Wvr)

Betreffende inhoudsdeskundige medewerker (risicobeheersing)

Algemeen bestuur

2.

Uitvoering Besluit externe veiligheid inrichtingen: Adviseren bevoegd gezag over groepsrisico en mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en

beperking omvang ramp of zwaar ongeval (artikel 12, lid 3 en artikel 13, lid 3 Bevi)

Specialist risico en veiligheid

Algemeen bestuur

3.

Uitvoering Besluit externe veiligheid transportroutes (artikel 9 Bevt)

Specialist risico en veiligheid

Algemeen bestuur

4.

Uitvoering besluit externe veiligheid buisleidingen (artikel 12, lid 2 Bevb)

Specialist risico en veiligheid

Algemeen bestuur

5.

Uitvoering Vuurwerkbesluit (artikelen 2.2.3, lid 3, 3.2.2, lid 3, 3A.2.2 en 3B.3a, lid 6)

Specialist risico en veiligheid

Algemeen bestuur

6.

Uitbrengen advies als bedoeld in artikel 6.3, lid 1 onder a van het Besluit omgevingsrecht

Specialist risico en veiligheid

Algemeen bestuur

7.

Aangaan en ondertekenen convenanten met instellingen en bedrijven over brandveiligheid

Portefeuillehouder risicobeheersing

Algemeen bestuur

 

Risicobeheersing; externe mandaten

Bevoegdheid:

Ondermandaat aan:

Grondslag:

Aa en Hunze / Tynaarlo

1.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op artikel 6.20 Bouwbesluit (loze brandmeldingen)

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

2.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Hoofd risicobeheersing

Artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s

3.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

4.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom, gericht op handhaving beleid loze brandmeldingen

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:32 Awb en 125 Gemeentewet

 

Assen

1.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op artikel 6.20 Bouwbesluit (loze brandmeldingen)

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

2.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

3.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder bestuursdwang, gericht op handhaving beleid loze brandmeldingen

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:32 Awb en 125 Gemeentewet

4.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het uitvoeren van controles bij tijdelijke TT-campings gericht op de naleving van de voorwaarden in de vergunning afgegeven op grond van de APV.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 6:2 APV

Artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s

Artikel 4:19 APV

 

Borger-Odoorn / Coevorden

1.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

2.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

3.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen

Hoofd risicobeheersing

Artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s

4.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

 

Hoogeveen / Meppel / Westerveld / De Wolden

1.

Het nemen van een besluit tot toepassing van bestuursdwang in gevallen zonder voorafgaande last

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

(d.w.z. zonder voorafgaande begunstigings­termijn) Artikel 5:31 Awb

2.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder bestuursdwang

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:32 Awb

3.

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van de kosten van een last onder bestuursdwang

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:25 lid 6 Awb

4.

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van de dwangsom

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:32b Awb

5.

Het op verzoek van de overtreder opheffen, opschorten van de looptijd of verminderen van de dwangsom

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:34 Awb

6.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en ministeriele regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

7.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

8.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen

Hoofd risicobeheersing

Artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s

9.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Awb

10.

Het vertegenwoordigen van B&W in bestuursrechtelijke procedures

Betreffende inhoudsdeskundige medewerker

Artikel 10:12 Awb

(Beslissings-bevoegdheid

tot het instellen van hoger beroep ligt bij het bestuursorgaan)

11.

Het besluiten op een bezwaarschrift, mits het bestreden

besluit in mandaat of ondermandaat is genomen en uitgezonderd de besluiten die door de directeur Veiligheidsregio zelf in mandaat zijn genomen en

besluiten die afwijken van het advies van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie

-

Artikel 7:11 en 10:3 lid 3 Awb

(Ondermandaat is niet toegestaan)

 

Midden-Drenthe

1.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op artikel 6.20 Bouwbesluit (loze brandmeldingen)

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

2.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden in de gebruiksvergunningen en –meldingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

3.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het uitvoeren van controles bij tijdelijke TT-campings gericht op de naleving van de voorwaarden in de vergunning afgegeven op grond van de APV.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 6:2 APV Midden-Drenthe

4.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

5.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom, gericht op handhaving beleid loze brandmeldingen

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:32 Awb en 125 Gemeentewet

 

Noordenveld

1.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op artikel 6.20 Bouwbesluit (loze brandmeldingen).

Hoofd risicobeheersing

Artikel 92 Woningwet

2.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders.

Hoofd risicobeheersing

Artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

3.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom, gericht op handhaving beleid loze brandmeldingen

Inhoudsdeskundige medewerker risicobeheersing

Artikel 5:32 Awb en 125 Gemeentewet

 

Voor wat betreft overige correspondentie en advisering vanuit risicobeheersing (niet expliciet benoemd in dit besluit ondermandaat) kunnen medewerkers risicobeheersing dit zelfstandig ondertekenen.

Aldus vastgesteld door de directeur Veiligheidsregio Drenthe op 31 maart 2022.

F. Heerink

directeur


1

Gaat niet alleen om gezinsleden, ook zorgverlof voor zieke ouders is mogelijk (zie artikel 5:1 Wet arbeid en zorg).