Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Toepassen hardheidsclausule leges bij stikstofaanvragen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingToepassen hardheidsclausule leges bij stikstofaanvragen
CiteertitelToepassen hardheidsclausule leges bij stikstofaanvragen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2022nieuwe regeling

29-03-2022

prb-2022-3834

2022-004858

Tekst van de regeling

Intitulé

Toepassen hardheidsclausule leges bij stikstofaanvragen

Bekendmaking van het besluit van 29 maart 2022 - zaaknummer 2022-004858 tot vaststelling van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Op voorstel van de inspecteur der belastingen van de Provincie Gelderland;

 

Overwegende dat:

 

  • op 8 februari 2022 de beleidsregels voor salderen zijn gewijzigd;

  • de nieuwe versie van de AERIUS calculator andere uitkomsten kan geven dan de ten tijde van de aanvraag geldende AERIUS calculator;

  • er door de vele wijzigingen ten aanzien van aanvragen Wet natuurbescherming die betrekking hebben op stikstof er nu mogelijk sprake is van een niet vergunbare situatie, die aanvankelijk mogelijk wel vergunbaar waren;

  • de legesverordening hierin gedeeltelijk voorziet door (slechts) 50% vermindering te geven;

  • de provincie dit, gezien de uiterst bijzondere situatie, zeer ongewenst acht;

  • artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Gedeputeerde Staten de bevoegdheid geeft om in gevallen van onbillijkheden van overwegende aard de belasting geheel of gedeeltelijk te verminderen;

Besluiten

 

  • 1.

    De hardheidsclausule toe te passen door de op grond artikel 3.1.1 van de tarieventabel van de legesverordening 2018, 2020, 2021 en 2022 verschuldigde leges inzake het in behandeling nemen van aanvragen als daar bedoeld voor aanvragen met enkel stikstofdepositie van de aangewezen activiteiten te verminderen tot nihil indien de aanvraag is ingediend vóór 8 februari 2022 en waarbij de aanvraag ingetrokken wordt.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends

Commissaris van de Koning

Miriam Nienhuis-van Doremaele

Secretaris