Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Beleidsregel 'Toepassen norm sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel 'Toepassen norm sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022'
CiteertitelBeleidsregel sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-142073

IN22-00572

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 'Toepassen norm sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022'

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het toepassen van de norm voor de functie ‘sociale huurappartementen vanaf 50 m2 wvo’ uit de Nota Parkeernormen 2022.

 

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Corporatie: een woningbouwcorporatie of woningcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien (de doelgroep);

 • b.

  Nota Parkeernormen 2022: de Nota Parkeernormen is vastgestelde door de gemeenteraad op 13 december 2021 en is in werking getreden op 1 januari 2022;

 • c.

  Parkeereis: de parkeereis wordt bepaald door de parkeernorm te combineren met het aantal te realiseren wooneenheden. Uit de berekening conform de Nota Parkeernormen 2022 vastgelegde regels komt de parkeereis naar voren;

 • d.

  Liberaliseringsgrens: jaarlijks door het Rijk vastgestelde huurprijsgrens voor woningen die gerekend worden tot de kernvoorraad of sociale huurwoningen;

 • e.

  Wvo: woon vloeroppervlak bij appartementen.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Helderheid scheppen over de lijn die de gemeente Best hanteert ten aanzien van de vraag wat in het kader van de Nota Parkeernormen 2022 als een sociaal huurappartement gezien wordt.

 • 2.

  Vanuit de Nota Parkeernormen 2022 is de doelstelling om een toekomstvaste parkeereis te bepalen.

 • 3.

  Er is geen onduidelijkheid in het kader van de Nota Parkeernormen 2022 ten aanzien van rijwoningen of ander type woningen. Deze vallen buiten deze beleidsregel.

Artikel 3 Toepassing functie

 • 1.

  De norm voor de functie ‘sociaal huurappartement vanaf 50 m2 wvo’ wordt alleen toegepast bij berekeningen van de parkeereis van initiatieven:

  • a.

   met appartementen boven de 50 m2 wvo en een huurprijsgrens tot maximaal de liberaliseringsgrens;

  • b.

   waarin de appartementen worden ontwikkeld (in samenwerking met/in opdracht van/door) een toegelaten instelling;

  • c.

   met appartementen die daadwerkelijk in beheer komen van de betreffende toegelaten instelling.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022'.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

burgemeester en wethouders van Best,

Hans Ubachs

Burgemeester

Jolie Hasselman

Secretaris