Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Gedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022
CiteertitelGedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is geldig tot 31 december 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-139409

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat horecaondernemers gedurende langere tijd rekening moesten houden met tijdelijke sluitingen, beperkingen en het hanteren van 1,5 meter afstand tussen personen.

 

In de zomer van 2020 is middels vastgesteld gedoogbeleid, d.d. 26 mei 2020, meegewerkt aan het verzoek van ondernemers om tijdelijk een groter terras te mogen inrichten. Hiermee konden meer gasten ontvangen worden. Als gevolg van voortduring van de coronamaatregelen is dit beleid verschillende keren verlengd met als einddatum 2 weken na opheffing van de 1,5 meter regel. Op dat moment moeten terrassen weer teruggebracht zijn tot hun oorspronkelijke omvang, conform horeca exploitatie vergunning.

 

Inmiddels ontvangen we verzoeken om de terrassen deze zomer nog in tijdelijke uitgebreide vorm te mogen benutten om de geleden coronaschade enigszins in te kunnen halen. Dat geldt ook met betrekking tot het behouden van de mogelijkheid een afhaal- en uitgiftepunt op de (tijdelijke) terrassen.

 

Onder de hierna volgende voorwaarden is het toegestaan om een bestaand terras tijdelijk uit te breiden:

 

1. De ondernemer dient zich te houden aan eventueel wijzigende wet- en regelgeving inzake de COVID-19 maatregelen gedurende 2022. Daarnaast dient de ondernemer toezicht te houden op de naleving van deze regels.

Op moment van vaststelling van het “gedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022” zijn er geen wettelijke COVID-19 maatregelen van kracht voor terrassen. Op het moment dat er toch weer sprake zal zijn van nieuwe maatregelen inzake COVID-19, dan kan de ondernemer bij de gemeente vragen om een toetsing van de inrichting van het terras, de te treffen hygiëne maatregelen en overige maatregelen die gelden voor de inrichting en het gebruik van het terras.

2. Het terras exploiteren is toegestaan mits er een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven voor de onderneming.

Dit kan een horecagelegenheid zijn met tevens een drank- en horecavergunning of alleen een exploitatievergunning met terras. De voorschriften uit de Exploitatie- en de Drank- en Horecavergunning voor het reguliere terras, zoals bijvoorbeeld de daarin opgenomen sluitingstijden, blijven van toepassing en gelden ook voor de uitbreiding van het terras.

3. De uitbreiding van het terras is tijdelijk

De uitbreiding van de terrassen is van tijdelijke aard en is toegestaan tot uiterlijk 31 december 2022.

FYSIEKE INRICHTING VAN HET TERRAS

4. Omvang tijdelijk terras

De omvang van de uitbreiding van een terras is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De uitbreiding moet passen in de omgeving en mag geen onevenredig beslag leggen op de openbare ruimte. Uitbereiding van het terras leidt niet tot te veel overlast voor de omgeving.

5. Plaats tijdelijk terras

De uitbreiding van het terras dient zoveel mogelijk aan te sluiten op het reguliere terras. Indien dit niet kan, is het mogelijk om bijvoorbeeld een tweede terras te plaatsen binnen het gezichtsveld van de ondernemer, mits hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is.

6. Afstemming omgeving

Van de ondernemer wordt verwacht dat hij omwonenden zelf informeert over de verruiming van de terrassen en de einddatum, 31 december 2022, die hieraan gekoppeld is.

 

Indien het terras geplaatst wordt aan of voor de gevel van een andere onderneming of woning, dan wel op privégrond, dan dient de eigenaar of exploitant schriftelijk toestemming te geven.

7. Objecten die de uitbreiding van het terras beperken

Het is niet toegestaan om obstakels zoals straatmeubilair, afvalvoorzieningen, verkeers- borden, fietsenrekken e.d., die de uitbreiding van het terras belemmeren, zelfstandig te verwijderen. Hierover dient vooraf overlegd te worden met de gemeente. Bij voorkeur dient een oplossing gezocht te worden waarbij geen verplaatsing van dergelijke objecten nodig is.

Brandkranen dienen vrij toegankelijk te blijven.

8. Uitgifte- / afhaalpunt op terras

  • a.

    Het is toegestaan om een tijdelijke uitgifte balie voor het afhalen van producten (alleen eten en drinken) en het bedienen van gasten op het terras aanwezig te hebben.

  • b.

    Installaties voor het bereiden van eten zoals BBQ’s e.d. die rookoverlast kunnen geven zijn niet toegestaan. Een uitzondering betreft het bereiden van oliebollen tijdens de wintermaanden. In overleg met de medewerker vergunningverlening kan van dit verbod, zo nodig bij vergunning, worden afgeweken met in achtneming van de veiligheids-voorschriften van de VRU.

VERKEER

9. Doorgang hulpdiensten

Bij de uitbreiding van de terrassen is het van belang dat de hulpdiensten niet gehinderd worden en dat er een doorgang vrij blijft van minimaal 3,5 meter.

10. Toegankelijkheid

Een uitbreiding van een terras mag het normale verkeer niet hinderen.

11. Markt en vaste standplaatsen

De uitbreiding van de terrassen op De Biezenkamp dient dusdanig te worden ingericht dat de dinsdagmarkt binnen de huidige contouren van de markt doorgang kan vinden. Dit kan ook betekenen dat de uitbreiding van de terrassen gedurende de markttijden tijdelijk wordt opgeruimd. Bij de uitbreiding van de terrassen dient tevens rekening gehouden te worden met de vaste standplaatsen.

MELDPLICHT EN CONTROL

12. Meldplicht

Een uitbreiding van een terras wordt vooraf, middels het invullen van het formulier “Melding voor tijdelijke terrasuitbreiding in verband met COVID-19, 2022” gemeld bij de medewerker vergunningen van de gemeente. De voorafgaande melding is een voorwaarde om het terras te mogen uitbreiden. Deze melding moet volledig zijn en alle gevraagde informatie te bevatten. De gemeente bevestigt de ontvangst van de melding en neemt zo nodig contact op met melder over de precieze uitbreiding.

13. Controle

Op verzoek van de ondernemer kan de gemeente vooraf adviseren. Bij overtreding van de in dit gedoogbeleid opgenomen voorschriften, kan handhavend worden opgetreden.

IN WERKINGTREDING EN DUUR

Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking en is geldig tot 31 december 2022. Dit beleid wordt aangehaald als ““gedoogbeleid tijdelijke uitbreiding terrassen Leusden maart 2022”

Vastgesteld door de burgemeester van Leusden.

G.J. Bouwmeester