Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
CiteertitelAanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. APV Best 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-202222-03-2022nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-137531

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet

Gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de APV Best 2022,

 

Overwegende dat

 

 • In de periode van 26 februari 2022 tot en met zaterdag 12 maart 2022 meerdere autobranden hebben plaatsgevonden in Best;

 • De specifieke locatie van de in totaal drie branden de parkeerplaatsen/carports aan de achterzijde van de woningen aan de Reevelden 66 tot en met 74 is;

 • Uit de onderzoeken van de politie vooralsnog is gebleken dat al deze branden naar alle waarschijnlijkheid zijn aangestoken;

 • Op 12 maart 2022 voor deze brand een verdachte is aangehouden;

 • De verdachte op 13 maart 2022 door justitie is heengezonden omdat er op dat moment onvoldoende bezwaren in de zin van artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering tegen de verdachte bestonden;

 • De verdachte bij justitie in beeld blijft als mogelijke dader van deze feiten en het onderzoek wordt voortgezet;

 • De politie naar aanleiding van de branden een buurtonderzoek heeft ingesteld waarbij door direct omwonenden van de brandlocaties is aangegeven dat zij zich niet meer veilig voelen en bang zijn dat er binnenkort wederom brandstichting zal plaatsvinden met alle mogelijke gevolgen van dien;

 • De in de directe omgeving ontstane onrust ook duidelijk blijkt uit een door de politie opgestelde bestuurlijke rapportage d.d. 18 maart 2022;

 • Deze verstoring van de openbare orde moet worden beëindigd;

 • Wanneer de openbare ruimte in de directe omgeving van de panden Reevelden 66 tot en met 74 permanent op camerabeeld wordt vastgelegd dit mogelijke veroorzakers van verstoringen van de openbare orde naar alle waarschijnlijkheid zal afschrikken en verdere verstoringen in de vorm van brandstichting of anderszins zal weten te voorkomen;

 • Andere doelen van het instellen van cameratoezicht zijn het verhogen van het veiligheidsgevoel van bewoners in en om de locaties waar de brandstichtingen hebben plaatsgevonden, het reduceren van de gevoelens van angst en onveiligheid in dat gebied en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid binnen het gebied voor de bewoners;

 • Dit besluit, gelet op de in het geding zijnde belangen, voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit op grond van artikel 151c Gemeentewet;

 • Het belang van het handhaven van de openbare orde en het terugbrengen van de rust in het gebied waarbinnen het toezicht plaatsvindt, gegeven de hier genoemde omstandigheden en recente gebeurtenissen aldaar, mede gelet op het grote gevaar dat branden voor goederen en personen met zich meebrengen, zwaarder dient te wegen dan het belang van een individuele burger om niet op camera te worden vastgelegd;

 • Er, gelet op de bevindingen van de politie in dezen geen andere maatregelen kunnen worden ingezet om de openbare orde ter plaatse afdoende te bewaren en de rust terug te brengen;

 • Daarom vanaf 22 maart 2022 in de directe omgeving van de panden Reevelden 66 tot en met 74 cameratoezicht wordt ingesteld;

 • Hierover in de week van 21 maart 2022 afstemming binnen de driehoek heeft plaatsgevonden;

 • Het gebied waarbinnen het toezicht plaatsvindt op bijgaande kaart staat aangegeven;

 • De camera’s op de volgende plaatsen staan opgesteld: camera 1 staat opgesteld tussen de panden Vaarsvelden 16 en 18 en is gericht naar de Reevelden nummer 60 tot nummer 74; camera 2 staat opgesteld aan de kruising van de Reevelden met de Zwaanveleden en staat direct voor het pand Reevelden 114 en is gericht naar de Reevelden nummers 60 tot en met 74, de straat in;

 • In het gebied voor eenieder duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat cameratoezicht plaatsvindt;

 • Het specifieke doel van het instellen van cameratoezicht is gelegen in het herstellen en handhaven van de openbare orde in de directe omgeving van de brandlocaties aan de Reevelden 66 tot en met 74;

 • Het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen waaronder het intensiveren van de surveillance ter plaatse door politie en BOA’s;

 • De uitvoering van het toezicht plaatsvindt conform de bepalingen van de Politiewet hetgeen betekent dat de beelden worden uitgelezen en bewaard door de politie dat de beelden, uitgezonderd die waarop strafbare feiten zijn vastgelegd, na een periode van vier weken worden vernietigd;

 • In verband met de dringende noodzaak om het cameratoezicht onmiddellijk in te stellen nog geen DIPA (Data Protection Impact Assessment) heeft plaatsgevonden;

 • Dat assessment zo snel mogelijk alsnog zal worden uitgevoerd;

 • Het cameratoezicht wordt ingesteld voor een periode van drie maanden met ingang van 22 maart 2022;

 • Tweewekelijks in samenwerking met de politie een gezamenlijke risicotaxatie zal plaatsvinden waarbij het nut en de noodzaak van het handhaven van het cameratoezicht zal worden geëvalueerd;

 

Besluit

Artikel 1. Met ingang van 22 maart 2022 over te gaan tot het instellen van cameratoezicht in de directe omgeving van het pand Reevelden 66 tot en met 74.

 

Artikel 2. Dat het gebied waarbinnen cameratoezicht plaatsvindt wordt aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

Artikel 3. Dat het toezicht wordt ingesteld voor een periode van drie maanden met ingang van 22 maart 2022.

 

Artikel 4. Dat de inzet, het nut en de noodzaak van het toezicht tweewekelijks zal worden geëvalueerd.

 

Artikel 5. Dit besluit treedt (voor zover nodig met terugwerkende kracht) in werking vanaf 22 maart 2022.

 

Best, 22 maart 2022,

De burgemeester van Best,

Hans Ubachs

Bijlage 1