Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

VASTSTELLEN SUBSIDIEPLAFOND EN THEMA’S 2023 SUBSIDIEREGELING PREVENTIE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING REGIO ARNHEM-ACHTERHOEK 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVASTSTELLEN SUBSIDIEPLAFOND EN THEMA’S 2023 SUBSIDIEREGELING PREVENTIE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING REGIO ARNHEM-ACHTERHOEK 2022
CiteertitelVaststellen Subsidieplafond en thema’s 2023 Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpSubsidieplafond Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-202201-01-2024nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-135672

645768

Tekst van de regeling

Intitulé

VASTSTELLEN SUBSIDIEPLAFOND EN THEMA’S 2023 SUBSIDIEREGELING PREVENTIE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING REGIO ARNHEM-ACHTERHOEK 2022

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

gelezen / overwegende dat:

- de Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022 een subsidieplafond kent dat jaarlijks door het college moet worden vastgesteld voorafgaand aan het subsidiejaar.

- de thema’s voor huiselijk geweld en kindermishandeling jaarlijks moeten worden vastgesteld.

 

gelet op de Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Onder voorbehoud dat de raad van de gemeente Arnhem voldoende gelden beschikbaar stelt op de gemeentelijke begroting, vast te stellen dat het volgende bedrag gedurende 2023 ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op basis van de Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022: € 150.000,-

 •  

 • 2.

  Ingevolge artikel 2 tweede lid van de subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022 de volgende inhoudelijke thema’s voor de verstrekking van subsidies vast te stellen:

  • a.

   Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling levendig houden, dossiervorming en gespreksvoering. Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen gebruiken.

  • b.

   Kindcheck; professionals in de volwassenzorg kunnen d.m.v. de kindcheck de veiligheid van het kind uitvragen binnen het gezin van de cliënt. Het gaat dan onder andere over de kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, maar ook over kinderen waarbij ouders fysieke problemen hebben binnen de medische hulpverlening of waarbij er sprake is van schulden en armoede.

  • c.

   Vrouwelijke genitale verminking (VGV): m.b.t. preventie en (vroeg)signalering, trainen van sleutelpersonen VGV, kennisoverdracht aan verschillende (lokale) partijen binnen de ketenaanpak in de preventie van meisjesbesnijdenis.

  • d.

   Huwelijksdwang en achterlating; het onderwijs informeren over het signaleren en melden van kinderen die niet terugkeren na de zomervakantie en onderwijsprofessionals wijzen op de mogelijkheid zich te laten trainen.

  • e.

   Gefaseerd samenwerken voor veiligheid: trainen van professionals in de visie en aanpak volgens de TOP-3 methodiek van Civil Care ‘Gefaseerd samenwerken voor veiligheid’, waarbij casuïstiek langdurig gecoördineerd en gevolgd dient te worden.

 •  

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

   

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,