Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Welstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Welstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2022nieuwe regeling

30-10-2018

staatscourant op 28 november 2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2018;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12a, lid 1 van de Woningwet;

overwegende:

dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen over redelijke eisen van welstand;

dat op basis van de geldende Inspraakverordening gemeente Rheden deze beleidsregels in concept voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

dat de inspraakreacties en de gemeentelijke beantwoording daarop zijn verwoord in het Eindverslag als bedoeld in de geldende Inspraakverordening gemeente Rheden, waaruit volgt of de spraakreacties inhoudelijk aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van deze beleidsregels;

 

b e s l u i t ;

 

vast te stellen de Welstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Welstandscriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Welstandcriteria locatie Kerkallee IJsselstraat Velp’.

     

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2018.

De Steeg, 30 oktober 2018

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.