Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

BESLUIT GEVAARLIJKE VOORWERPEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT GEVAARLIJKE VOORWERPEN
CiteertitelBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING VERBOD GEVAARLIJKE WAPENS
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGebiedsaanwijzing, gevaarlijke wapens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200422-04-2004Electronische publicatie van besluit Gebiedsaanwijzing verbod gevaarlijke wapens dat reeds eerder is gepubliceerd in de Arnhemse Koerier

31-03-2009

gmb-2022-128461

2009.0.025.020

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT GEVAARLIJKE VOORWERPEN

 

Hieronder volgt een digitale publicatie van een reeds eerder in de Arnhemse Koerier gepubliceerd besluit

In verband met de Wet electronische publicaties is het gemeentebestuur verplicht om ook alle besluiten die destijds op andere wijze zijn gepubliceerd – zoals in de Arnhemse Koerier – voor 1 juli 2022 electronisch te publiceren. Het hieronder gepubliceerd besluit betreft zo’n herhaalde publicatie.

 

BESLUIT GEVAARLIJKE VOORWERPEN

 

Datum: 31 MAART 2009

Kenmerk: 2009.0.025.020

Zaaknummer: 2009-03-01831

Bekendgemaakt Arnhemse Koerier: 22 april 2004

----

 

BESLUIT

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

Overwegende, dat artikel 2.1.6.7a van de APV het college de bevoegdheid geeft gebieden aan te wijzen waar het verboden is in de openbare ruimte messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen, voor zover door het bij zich dragen van deze voorwerpen de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen;

 

Overwegende, dat de politie in een advies van 9 februari jl. heeft aangegeven dat het wenselijk is om het horecaconcentratiegebied (hcg) aan te wijzen als gebied waar het in artikel 2.1.6.7a van de APV bedoelde verbod van kracht is; in het hcg vormt het meenemen van – en achterlaten van glaswerk door bezoekers in de openbare ruimte namelijk in toenemende mate een probleem; dit (achtergelaten) glaswerk kan gebruikt worden als slag- of steekwapen of anderszins tot verwondingen leiden, in het geval van ongelukkige voorvallen; vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is het daarom gewenst dit probleem van het meenemen van glaswerk in het hcg aan te pakken; nu glaswerk kan worden aangemerkt als ‘ander voorwerp’ in de zin van artikel 2.1.6.7a van de APV, geeft een aanwijzing van het hcg als gebied in de zin van artikel 2.1.6.7a de politie een instrument om hiertegen op te treden;

 

Gelet op genoemd artikel 2.1.6.7a, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en het advies van de politie van 9 februari 2009;

 

BESLUIT

  • I.

    Het horecaconcentratiegebied aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg en daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen en terreinen messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen.

  • II.

    Bij wege van beleidsregel te bepalen dat glaswerk (glazen en flessen gemaakt van glas, waarin zich – al dan niet alcoholische - drank bevindt of bevond) moet worden aangemerkt als ‘ander voorwerp’ in de zin van genoemd artikel 2.1.6.7a van de AOV, indien een persoon dergelijk glaswerk in het horecaconcentratiegebied openlijk bij zich draagt buiten een horeca-inrichting (waarbij het bij een zodanige horeca-inrichting behorend terras, gedurende de uren dat het terras voor het publiek is geopend, moet worden aangemerkt als deel van de horeca-inrichting).

  • III.

    Te bepalen dat het onderhavig besluit inwerking treedt op de dag na die van bekendmaking in de Arnhemse Koerier.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,