Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Werktijdenregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
CiteertitelWerktijdenregeling VRZHZ
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022nieuwe regeling

28-06-2021

bgr-2022-336

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

 

conform de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg op 8 maart 2021 en de Ondernemingsraad op 9 maart 2021,

 

Besluit:

 

in te stemmen met de geactualiseerde HRM-regelingen, te weten de Verlofregeling VRZHZ, Vervoersregeling VRZHZ, Werktijdenregeling VRZHZ en de Regeling attenties, afscheid en jubilea VRZHZ.

Werktijdenregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

Werktijdenregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

Hoofdstuk 3 en 4 van de CAR-UWO dient als uitgangspunt voor onderstaande werktijdenregeling VRZHZ. Het dagvenster geeft aan binnen welke uren het mogelijk is te werken. Basis van de uitwerking van de werktijdenregeling VRZHZ is een dagvenster dat loopt van 07:00 uur tot 22:00 uur. Dit biedt de medewerker de mogelijkheid om binnen de grenzen van het dagvenster zelf zowel het tijdstip van aanvang en einde van de dienst als het aantal dagelijkse werkuren te bepalen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de medewerker, de leidinggevende kan eisen dat de medewerker op bepaalde momenten aanwezig is. De (operationele) bezetting dient hierbij gewaarborgd te zijn.

 

Jaarlijks bespreekt de medewerker met zijn leidinggevende welke werktijden in principe gehanteerd worden. Deze afspraken zijn leidend bij het opnemen van verlof, registreren van ziekte en het toepassen van buitengewoon verlof regelingen.

 

In onderstaande artikelen zijn bepalingen geformuleerd die niet in de CAR-UWO zijn opgenomen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de CAR;

 • b.

  CAR: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor veiligheidsregio’s;

 • c.

  UWO: de Uitwerkingsovereenkomst voor veiligheidsregio’s;

 • d.

  operationele medewerker: een medewerker die geacht wordt vanuit zijn kantoorfunctie in de avonduren aanwezig te zijn voor de uitvoering van operationeel gerelateerde werkzaamheden zoals bijvoorbeeld een oefenavond.

 • e.

  locatie: de VRZHZ kent één hoofdlocatie (Romboutslaan/professor Kohnstammlaan Dordrecht), meerdere kantoorlocaties in de regio en diverse brandweerposten.

 • f.

  compensatieverlof: het met de leidinggevende overeengekomen verschil tussen de feitelijke arbeidsduur en de formele arbeidsduur;

 • g.

  meeruren: de uren die een individuele medewerker incidenteel extra werkt naast de feitelijke of formele arbeidsduur.

Artikel 2 Openingstijden locaties (medewerkers en publiek)

 • 1.

  Op weekdagen zijn de locaties van de VRZHZ tussen 07.00 uur en 22.00 uur geopend voor medewerkers.

 • 2.

  Op maandag tot en met vrijdag is de hoofdlocatie voor het publiek geopend tussen 08:00 en 17:00 uur. Voor de overige locaties geldt dat bezoek op afspraak komt.

Artikel 3 Werktijden

 • 1.

  In principe wordt per dag niet langer dan 11 uur gewerkt en niet meer dan 50 uur per week (conform artikel 4:2, lid 4, sub c van de CAR-UWO).

 • 2.

  Voor operationele medewerkers die geacht worden in de avond aanwezig te zijn worden individuele afspraken gemaakt.

 • 3.

  De arbeidstijdenwet is van toepassing op de afspraken over werktijden.

Artikel 4 Compensatieverlof

De feitelijke arbeidsduur per week kan standaard meer zijn dan de formele arbeidsduur per week. Dit wordt afgesproken tussen medewerker en leidinggevende. Het verschil tussen de feitelijke uren en de formele uren wordt wekelijks geregistreerd en dient binnen het kalenderjaar te worden gecompenseerd. Deze uren kunnen niet worden omgezet in vakantieverlof of worden uitbetaald.

Bij ziekte vervalt het op te bouwen compensatieverlof na een periode van vier weken.

Artikel 5 Meeruren

Naast het standaard compensatieverlof uit artikel 4 is het mogelijk dat de dagelijkse werkduur varieert zodat ten opzichte van de overeengekomen werkduur per dag een positief urensaldo ontstaat:

 • 1.

  Een positief urensaldo wordt in principe binnen drie maanden gecompenseerd.

 • 2.

  Leidinggevende en medewerker maken afspraken over het uitbetalen dan wel op een later moment opnemen van een maximaal urensaldo als de bedrijfsvoering het niet toelaat om conform lid 1 uren te compenseren.

Artikel 6 (Tand)arts bezoek

 • 1.

  (Tand)artsenbezoek vindt in principe in eigen tijd plaats.

 • 2.

  Kan (tand)artsenbezoek niet in eigen tijd gerealiseerd worden, dan compenseert de medewerker dit door meeruren te maken of door verlof op te nemen.

Artikel 7 Rooster

Medewerkers werkzaam in een roosterdienst (24-uurdienst Dordrecht) kennen eigen afspraken over vergoeding voor overwerk, onregelmatige dienst en verschuivingsvergoeding.

Artikel 8 Geschillenbepaling

In gevallen waarin deze regeling niet of niet volledig voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 maart 2022 en kan worden aangehaald als “werktijdenregeling VRZHZ”.

Aldus vastgesteld in de schriftelijke ronde van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 28 juni 2021.

De secretaris,

C.P. Frentz

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff