Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Regeling attenties, afscheid, jubilea Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling attenties, afscheid, jubilea Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
CiteertitelRegeling attenties, afscheid en jubilea VRZHZ
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022nieuwe regeling

28-06-2021

bgr-2022-333

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling attenties, afscheid, jubilea Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

 

conform de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg op 8 maart 2021 en de Ondernemingsraad op 9 maart 2021,

 

Besluit:

 

in te stemmen met de geactualiseerde HRM-regelingen, te weten de Verlofregeling VRZHZ, Vervoersregeling VRZHZ, Werktijdenregeling VRZHZ en de Regeling attenties, afscheid en jubilea VRZHZ.

 

Aldus vastgesteld in de schriftelijke ronde van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 28 juni 2021.

 

De secretaris,

C.P. Frentz

 

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff

 

Regeling attenties, afscheid, jubilea Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

1 Uitgangspunten

 

Voor u ligt de attentieregeling van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In deze regeling wordt ingegaan op de faciliteiten en/of attenties die worden gegeven bij een familieaangelegenheid, afscheid of jubileum van een ambtenaar of vrijwilliger.^

 

Algemene uitgangspunten:

 • 1.

  De kosten van een faciliteit en/of attentie zijn voor rekening van de betreffende organisatie-eenheid analoog aan het O&F rapport VRZHZ en tussentijdse aanvullingen daarop.

 • 2.

  Indien een ambtenaar geen gebruik wenst te maken van een borrel of receptie of etentje, vervallen de daarvoor aan te wenden gelden. 10% van het bedrag bestemd voor de borrel of receptie dan wel etentje kan worden aangewend voor een attentie en komt dan bovenop het bedrag reeds bestemd voor een attentie.

 • 3.

  Indien een ambtenaar meer faciliteiten wenst in het kader van een afscheid of jubileum, die de maximumbedragen te boven gaan, zijn de kosten voor eigen rekening voor de ambtenaar.

 • 4.

  Indien een ambtenaar tevens vrijwilliger is, heeft hij/zij in voorkomende gevallen recht op genoemde attenties en faciliteiten van toepassing op een afscheid en een (brandweer)jubileum. In geval van familieaangelegenheden wordt eenmaal een attentie verstrekt door de organisatie eenheid waar hij/zij werkzaam is.

 • 5.

  De kosten voor een attentie zoals bloemen of een cadeaubon evenals de kosten voor een borrel of een receptie dienen door de leidinggevende op de post ‘representatiekosten’ te worden geboekt.

 • 6.

  Afhandeling van de gemaakte kosten verloopt via de facturen. Vergoeden van attenties via de kas is in het beleid van de VRZHZ niet toegestaan.

 • 7.

  De algemeen directeur VRZHZ kan besluiten om af te wijken van de attentieregeling.

2 Attenties

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden voor de VRZHZ voor het verstrekken van attenties aan de werknemer. Allereerst wordt een definitie gegeven en vervolgens wordt een tweetal regelingen voor ambtenaren en vrijwilligers toegelicht.

 

2.2 Definitie attenties

De VRZHZ verstrekt aan de medewerker attenties in het kader van familieaangelegenheden (uit wellevendheid, sympathie of piëteit) of in het kader van de relatie tussen werkgever en werknemer.

 

2.2 Regeling familieaangelegenheden

Voor attenties zoals bloemen of een fruitmand, verstrekt door de werkgever in geval van huwelijk, geboorte, ziekte en andere familieomstandigheden, geldt een maximumbedrag van €25,- inclusief BTW, per persoon per keer.

 

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van attenties ingeval van huwelijk, geboorte, ziekte en andere familieomstandigheden. Zij mogen hier naar eigen goeddunken invulling aan geven, met in achtneming van de regels verwoord in deze regeling.

 

Een attentie kan persoonlijk worden overhandigd of worden verzonden aan de betreffende medewerker. De keuze in de wijze van verstrekken van de attentie is aan de leidinggevende. Dergelijke situaties kunnen vanzelfsprekend worden gecombineerd met initiatieven van directe collega’s waarbij de kosten zelf worden gedragen.

 

De kosten worden geboekt onder het grootboeknummer ‘representatiekosten’.

 

2.3 Regeling werkgever-werknemersrelatie

Daarnaast verstrekt de werkgever mogelijk attenties in het kader van de relatie tussen werkgever en werknemer. Hieronder valt onder andere:

 • het kerstpakket;

 • het verstrekken van een bos bloemen bij indiensttreding.

Het MT bepaalt jaarlijks het te besteden bedrag ten behoeve van een kerstpakket.

 

Het verstrekken van een bos bloemen wordt door of in opdracht van een leidinggevende verstrekt aan een medewerker. Hiervoor geldt een maximumbedrag van € 25,- inclusief BTW, per persoon per keer.

3 Afscheid

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regelingen voor het afscheid nemen van een ambtenaar of vrijwilliger.

Voorafgaand aan de regelingen wordt allereerst de definitie uiteengezet van ‘dienstjaren VRZHZ’ ten behoeve van de juiste toepassing van de regelingen.

Vervolgens wordt ingegaan op het afscheid van een ambtenaar en vervolgens op het afscheid van een vrijwilliger. Tot slot wordt toegelicht welke faciliteiten van toepassing zijn voor het afscheid van ingehuurd personeel of jeugdleiders bij de jeugdbrandweer.

 

3.2 Definitie ‘dienstjaren VRZHZ’

In geval van afscheid van een ambtenaar is het van belang helder te hebben welke dienstjaren meetellen om zo het toe te kennen bedrag voor een faciliteit en attentie te kunnen bepalen.

De datum van indiensttreding bij een organisatie of rechtsvoorganger is het uitgangspunt vanaf waar de ‘dienstjaren VRZHZ’ geteld worden en daarmee op de hoogte van het te verstrekken bedrag voor een faciliteit en cadeau.

 

Indien een ambtenaar van de VRZHZ afscheid neemt na een aantal jaren dienst, dan tellen de jaren mee:

 • -

  dat men in dienst is geweest bij een organisatie waarbij de taken op enig moment zijn overgenomen c.q. onderdeel zijn geworden van de VRZHZ*.

 • -

  dat men in dienst is geweest bij (een van de) de rechtsvoorgangers van de VRZHZ die zijn opgegaan in de VRZHZ**.

*Betreft medewerkers in dienst bij gemeenten die per 1-1-2013 onderdeel werden van de VRZHZ (bijvoorbeeld gemeente Zwijndrecht, gemeente Gorinchem) of medewerkers komende vanuit voorheen gemeente Molenwaard die per 1-1-2010 onderdeel werden van de VRZHZ.

 

** Betreft bijvoorbeeld medewerkers die vanuit de gemeente Dordrecht (brandweer) over zijn gegaan naar de GR ZHZ en daarna onderdeel werden van de VRZHZ.

 

Onder diensttijd doorgebracht bij de VRZHZ wordt tevens verstaan diensttijd als vrijwilliger direct voorafgaand doorgebracht bij één van de rechtsvoorgangers bij de VRZHZ.

 

3.3 Regeling afscheid ambtenaar

Ter gelegenheid van een afscheid kan een ambtenaar gebruik maken van een borrel of receptie en/of naar keuze een etentje/diner. Hier zijn maximumbedragen voor opgesteld.

 

Afscheid van een ambtenaar, na een bepaald aantal dienstjaren, betreft:

 • -

  vertrek uit dienst (m.u.v. ontslag als disciplinaire straf, art. 8:13 van de CAR-UWO);

 • -

  vervroegde uittreding (bij gebruikmaking FLO-recht);

 • -

  pensionering.

Op het afscheid van een ambtenaar is onderstaande tabel van toepassing.

 

Tabel afscheid ambtenaar

Aantal jaar diensttijd

Faciliteit:

Borrel of receptie en/of een etentje.

Attentie:

Bloemen en/of cadeaubon

0-2 jaar

Niet van toepassing

€25,-

2-5 jaar

€200,-

€25,-

> 5 jaar

€500,-

€35,-

> 15 jaar

€700

€50,-

 

3.3.1 FLO-overgangsrecht ambtenaar

Bij gebruik making van het functioneel leeftijdsontslag – FLO overgangsrecht – heeft de betreffende ambtenaar, afhankelijk van het aantal dienstjaren, recht op een attentie en faciliteit op het feitelijke moment van afscheid van de collega’s. De daadwerkelijke uitdiensttreding vindt op een later moment plaats.

Voor de berekening van de toe te kennen faciliteit en attentie wordt rekening gehouden met de definitieve datum van uitdiensttreding.

 

3.4 Regeling afscheid vrijwilliger

Er is sprake van afscheid van een vrijwilliger bij vertrek uit dienst (m.u.v. ontslag als disciplinaire straf, 19:39 lid d van de CAR-UWO).

 

De regeling afscheid van een vrijwilliger is afgeleid van de regeling afscheid ambtenaar, zie hiervoor onderstaande tabel.

 

Tabel afscheid vrijwilliger

Aantal jaar diensttijd

Attentie:

Bloemen en/of cadeaubon

0-2 jaar

€25,-

2-5 jaar

€25,-

> 5 jaar

€35,-

> 15 jaar

€50,-

> 20 jaar

€50,-

mogelijk Koninklijke onderscheiding

(zie 3.4.1)

Afscheidsoorkonde Brandweer Nederland*

* Volgens diensttijd brandweerjubilea.

 

3.4.1 Koninklijke onderscheidingen

Bij het afscheid van een vrijwilliger, bij 20 dienstjaren of meer, kan door de operationeel manager dan wel het afdelingshoofd een aanvraag worden overwogen en in gang worden gezet voor een mogelijke koninklijke onderscheiding bij bijzondere verdiensten. Een zorgvuldige afweging van de wensen van de vrijwilliger maakt hiervan deel uit. De aanvraag wordt ingediend bij het kabinet van de burgemeester van de woonplaats van de vrijwilliger.

Bij bijzondere verdiensten, kan op voordracht van de operationeel manager dan wel het afdelingshoofd, voor een vrijwilliger die minimaal 20 dienstjaren als brandweervrijwilliger heeft vervuld een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding in gang worden gezet tijdens het lopende dienstverband.

3.4.2 Regeling gedwongen afscheid vrijwilliger vanwege sluiten post

In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is sluiting van brandweerposten niet ondenkbaar. Het algemeen bestuur heeft op 26 juni 2013 voor het geval van sluiting van een post de regionale afscheidsregeling voor vrijwilligers vastgesteld.

Deze regeling houdt in dat bij sluiting van een post voor het organiseren van een afscheidsreceptie of –gelegenheid een bedrag ter grootte van maximaal €9000,- per post besteed kan worden. Dit komt neer op €600,- per vrijwilliger. De financiële dekking hiervoor wordt gerealiseerd uit de besparing die de sluiting van de betreffende post oplevert.

 

Randvoorwaarde is dat de vrijwilliger aan alle verplichtingen heeft voldaan, zoals het inleveren van het kledingpakket, het inleveren van de overige persoonlijke uitrustingsstukken en alle overige zaken die in het draaiboek dat behoort bij het sluiten van een post zijn beschreven.

 

3.5 Regeling voor ingehuurd of gedetacheerd personeel

Bij afscheid van ingehuurd of gedetacheerd personeel wordt in principe geen attentie verstrekt. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt het verstrekken van een attentie overgelaten aan de leidinggevende niveau 2 of 3. De kosten zijn voor de betreffende organisatie-eenheid.

De kosten dienen te worden geboekt op “personeel van derden”.

 

3.6 Afscheid jeugdbrandweer en jeugdleiders

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid volgt Brandweer Nederland voor de onderscheidingen van de jeugdbrandweer.

 

Voor jeugdleiders geldt dat indien men meer dan 10 jaar jeugdleider is geweest men bij een afscheid een herinneringsmedaille ontvangt en een attentie van € 25,-.

 

In de regeling jeugdbrandweer VRZHZ staat omschreven hoe omgegaan wordt met het afscheid van een jeugdlid van de jeugdbrandweer.

4 Jubileum

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het verstrekken van faciliteiten en/of attenties in het kader van jubilea. Onderstaand wordt allereerst de definitie gegeven van “overheidsjaren”. Vervolgens wordt ingegaan op de regeling voor het ambtsjubileum van ambtenaren. Tot slot wordt toegelicht welke regelingen van toepassing zijn voor het brandweerjubileum van enerzijds de vrijwilliger en anderzijds de beroepsmedewerkers van de brandweer.

 

4.2 Definitie overheidsjaren

De definitie voor ‘aantal overheidsjaren’ is onder meer van invloed op het bepalen van het overheidsjubileum en dus op het verstrekken van een faciliteit/attentie en de ambtsjubileum gratificatie.

In de CAR-UWO staat niet nader beschreven wat onder jaren in dienst bij de overheid wordt verstaan, de VRZHZ dient dit zelf vast te stellen. In de praktijk volgen veel gemeenten de Rijksregeling en de VRZHZ heeft hier ook toe besloten.

Dit houdt in dat voor de VRZHZ geldt:

 

Regeling overheidsjaren

 • -

  Definitie overheidsjaar: De tijd doorgebracht in jaren, als medewerker bij een overheidsorganisatie.

 • -

  Een overheidsorganisatie is: een organisatie die aangesloten was bij het ABP in de periode dat de betreffende medewerker bij deze organisatie werkzaam was. Jaren in dienst bij bijvoorbeeld PTT, N.S. en Staatsmijnen, voor hun privatisering, tellen volgens deze definitie ook mee.

 • -

  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een aanstelling of een arbeidsovereenkomst bij de overheidswerkgever, noch tussen een voltijd of deeltijd dienstverband.

De cao-datum is het uitgangspunt vanaf waar de jaren geteld worden.

 

Tabel Rijksregeling toegepast op de VRZHZ

soort betrekking:

Rijksregeling toegepast in de VRZHZ:

aanstelling bij een overheidsorganisatie

ja, telt mee

arbeidsovereenkomst bij een overheidsorganisatie

ja, telt mee

iemand die een deeltijd dienstverband heeft

ja, deze periode telt volledig mee (geen verschil met volledig dienstverband)

buitengewoon verlof o.b.v. non-activiteit bij een overheidsorganisatie voor iemand die naast zijn huidige functie ook nog parttime wethouder is

parttime wethouder: de periode voor zover hij zijn ambtelijke functie houdt, telt mee. De uren politiek buitengewoon verlof tellen niet mee.

voor iemand die fulltime wethouder is

fulltime wethouder: nee

militaire dienst

ja, telt mee

vrijwillige brandweer

nee, telt niet mee

stage bij de gemeente

nee, telt niet mee

via uitzendbureau bij een gemeente

nee, telt niet mee

iemand heeft twee verschillende betrekkingen tegelijk

dit telt maar één keer mee (niet dubbel)

buitengewoon verlof met behoud van de bezoldiging

ja, telt mee

onbetaald verlof

nee, tenzij dit wordt opgenomen t.b.v het algemene belang

Onbetaald verlof voor ouderschapsverlof

ja

Onbetaald verlof voor levensloop

ja

 

4.3 Regeling ambtsjubileum ambtenaar

Ambtsjubileum van een ambtenaar betreft, overeenkomstig de CAR-UWO artikel 3.19:

 

 • -

  25 jaar in dienst van de overheid;

 • -

  40 jaar in dienst van de overheid;

 • -

  50 jaar in dienst van de overheid.

Voor de ambtenaar die valt onder de garantieregeling gratificatie ambtsjubilea’ d.d. 1 juli 2007 (overgenomen d.d. 1 juli 2009) geldt aanvullend een ambtsjubileum:

 

 • -

  12,5 jaar in dienst van de overheid; (alleen voor garantieregeling aparte kop maken)

Op het jubileum van een ambtenaar is onderstaande tabel van toepassing.

 

Tabel ambtsjubileum medewerker

Aantal jaar jubileum

Faciliteit: Borrel/receptie en/of etentje. Of 10% van het bedrag aan te wenden voor

attentie.

Attentie: Bloemen en/of cadeaubon

Ambtsjubileumgratificatie CAR-UWO 3:19*

12,5 jaar overheid

Niet van toepassing

€75,- cadeaubon

€25,- bloemen

Indien van toepassing ‘Garantieregeling gratificatie ambtsjubilea’ d.d. 1-7-2007**

 

Of indien van toepassing artikel

6 uit hoofdstuk VII-A uit het onderhandelaarsakkoord ***

25 jaar overheid

€1000,-

€25,-

Zie CAR-UWO 3:19*

 

Of indien van toepassing ‘Garantieregeling gratificatie

ambtsjubilea’ d.d. 1-7-2007**

 

Of indien van toepassing artikel 6 uit hoofdstuk VII-A uit het

onderhandelaarsakkoord ***

40 jaar overheid

 

50 jaar overheid

€1250,-

€50,-

Zie CAR-UWO 3:19*

 

Of indien van toepassing ‘Garantieregeling gratificatie

ambtsjubilea’ d.d. 1-7-2007**

 

Of indien van toepassing artikel

6 uit hoofdstuk VII-A uit het onderhandelaarsakkoord ***

 

 • *

  CAR-UWO Art 3:19

  In de CAR-UWO is ten aanzien van de jubileumtoelage (ook wel bekend als ambtsjubileumgratificatie) bij ambtsjubilea het volgende geregeld:

   

  Aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, wordt een jubileumtoelage toegekend overeenkomende met (de helft van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.) vervangen door: de helft van het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%.

   

  De ambtenaar die gedurende veertig respectievelijk vijftig jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, ontvangt een jubileumtoelage gelijk aan een bedrag, overeenkomende met (de gehele bezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage over de maand waarin hij deze jubilea gedenkt.) vervangen door: het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%.

 • **

  Garantieregeling gratificatie ambtsjubilea’ d.d. 1-7-2007, zie bijlage 1

  De VRZHZ heeft de “Garantieregeling extra vergoeding bij ambtsjubilea voor medewerkers bij de gemeente Dordrecht en GR ZHZ” op 1 juni 2009 overgenomen.

   

  • Deze regeling houdt in dat medewerkers van de VRZHZ, in dienst vóór 1 januari 2007, het recht behouden op het percentage gratificatie conform onderstaande tabel bij het eerstkomende ambtsjubileum, dat bereikt wordt na 1 januari 2007.

  • Voor een daarop volgend ambtsjubileum is dit niet meer van toepassing.

  • Medewerkers in dienst vóór 1 januari 2007, die op 1 januari 2007 50 jaar of ouder zijn, behouden het recht op het percentage gratificatie conform onderstaande tabel tot het eind van hun dienstverband, te weten voor ieder jubileum dat zij hebben.

 • Tabel gratificatie:

  Jubileum

  Percentage

  gratificatie

  12,5 jaar

  25 %

  25 jaar

  100 %

  40 jaar

  150 %

 • ***

  Gelet op de afspraken uit het ‘onderhandelaarsakkoord regionalisering brandweer’ behoudt de medewerker die is aangesteld in vaste danwel tijdelijke dienst bij één van deelnemende organisaties wiens taken volledig of nagenoeg overgaan naar de nieuwe werkgever VRZHZ het recht op de eerstvolgende ambtsjubileumgratificatie conform de gemeentelijke regeling indien deze in gunstige zin afwijkt van de regeling van de VRZHZ.

De leidinggevende van de ambtenaar die jubileert, is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de gewenste faciliteit zijnde een borrel/receptie danwel etentje/diner, en het verzorgen van de attentie (bloemen en/of cadeaubon).

 

4.4 Regeling brandweerjubileum

Onder diensttijd voor brandweerjubilea wordt verstaan dienstvervulling van brandweerpersoneel in dienst van de overheid en of diensttijd doorgebracht bij een bedrijfsbrandweer. Meetellende diensttijd is diensttijd in een functie waarin een operationeel taak wordt vervuld.

 

De onderscheidingen van Brandweer Nederland zijn bedoeld voor medewerkers van regionale en gemeentelijke brandweerorganisaties en bedrijfsbrandweren. Per persoon kan slecht één keer decoratie plaatsvinden voor een jubileum. Indien een medewerker meerdere repressieve functies bekleedt stemmen de posten en afdelingen dit onderling af.

 

De aanvraag geschiedt door of namens de Operationeel Leidinggevende of het afdelingshoofd.

4.4.1 Regeling brandweerjubileum vrijwilliger

Voor een jubileum van een vrijwilliger hanteert de VRZHZ de regeling van Brandweer Nederland. Op een jubileum van een vrijwilliger is onderstaande tabel van toepassing.

 

Jubileum

vrijwilliger

12,5 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bedrag € 75,-- netto

bloemen € 25,--

20 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

25 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bedrag € 400,-- netto

bloemen € 25,--

30 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

35 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

40 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bedrag € 850,-- netto

bloemen € 25,--

45 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

 

Indien een ambtenaar tevens vrijwilliger is, heeft hij/zij in voorkomende gevallen recht op genoemde attenties en faciliteiten van toepassing op een afscheid en een (brandweer)jubileum. In geval van familieaangelegenheden wordt eenmaal een attentie verstrekt door de organisatie eenheid waar hij/zij werkzaam is.

4.4.2 Regeling brandweerjubileum beroeps

Voor een jubileum van een beroeps hanteert de VRZHZ de regeling van Brandweer Nederland. Op een jubileum van een beroeps is onderstaande tabel van toepassing.

 

Jubileum

beroeps

12,5 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

20 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

25 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

30 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

35 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

40 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

45 jaar

Onderscheiding brandweerkruis langdurige

brandweerdienst

bloemen € 25,--

 

4.5 Korpsbijeenkomsten

De jubilea, onderscheidingen en afscheidsmomenten worden zo veel mogelijk gezamenlijk met de post gememoreerd en gevierd op een jaarlijkse korpsavond of andere vergelijkbare activiteit. De invulling van deze activiteit wordt besproken met de Operationeel Manager. Lokale bestuurders worden betrokken. De kosten komen ten laste van het representatiebudget van de afdeling Incidentbestrijding (postbudgetten).

 

Aldus vastgesteld in de schriftelijke vergadering van de Commissie Georganiseerd Overleg van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van DATUM.

 

De voorzitter GO,

K. Tigelaar

Bijlage 1  

 

Garantieregeling extra vergoeding bij ambtsjubilea voor medewerkers werkzaam bij de gemeente Dordrecht en GR ZHZ

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 30 januari 2007;

 

B E S L U I T :

 

Garantieregeling extra vergoeding bij ambtsjubilea voor medewerkers werkzaam bij de gemeente Dordrecht en GR ZHZ

 

Arbeidsovereenkomst/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) voor de sector gemeenten. In de CAR/UWO is ten aanzien van de gratificaties bij ambtsjubilea het volgende geregeld:

 

Aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met de helft van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.

De ambtenaar die gedurende veertig respectievelijk vijftig jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, ontvangt een gratificatie gelijk aan een bedrag, overeenkomende met de gehele bezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage over de maand waarin hij deze jubilea gedenkt.

 

Medewerkers werkzaam bij de gemeente Dordrecht en de GR ZHZ behouden het recht op het percentage gratificatie volgens onderstaande tabel bij het eerstkomende ambtsjubileum dat bereikt wordt na 1 januari 2007. Voor volgende ambtsjubileumgratificaties geldt onderstaande tabel. Dit met dien verstande dat medewerkers als bedoeld in de vorige volzin, die op 1 januari 2007 50 jaar of ouder zijn, het recht op het percentage gratificatie conform onderstaande tabel behouden tot het eind van hun dienstverband bij de gemeente.

 

Organisatie

Percentage

gratificatie

Dordrecht en GR ZHZ

12,5 jaar

25 %

25 jaar

100 %

40 jaar

150 %

Deze garantieregeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007 en kan worden aangehaald als Garantieregeling gratificatie ambtsjubilea gemeente Dordrecht en GR ZHZ

 

Aldus vastgesteld in de schriftelijke ronde van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 28 juni 2021. De secretaris, C.P. Frentz

 

De voorzitter,

 

Mr. A.W. Kolff