Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)
CiteertitelBeleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022Nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-127926

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

overwegende dat:

  • Het kabinet heeft besloten de gemeenten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

  • Voor de gemeente Goirle komt dit neer op een bedrag van € 91.524.

  • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders.

  • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de “Single information, Single audit” (verder: SiSa) verantwoording en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2022.

  • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn tot een terugbetalingsverplichting aan het Rijk wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en dit verantwoordt in de SiSa verantwoording van jaarrekening 2022.

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 2017

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen

(CTB).

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Beleidsdoel

Met een subsidie wil de gemeente Goirle de naleving van de

controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten

ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar dat nodig is.

Afbakening

Voorzieningen in de gemeente Goirle die op grond van de Wet

publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de

coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en,

onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Subsidiabele activiteiten (beoogd effect)

Om te ondersteunen en de naleving te bevorderen is inzet van

ondersteunend personeel nodig.

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: Trm) ondersteunen in concrete gevallen. Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter

ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Trm in aanmerking:

Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en

sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld

onder 1.

In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie,

administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en

identiteitsdocument faciliteren.

Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten

bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidieplafond

€91.524 conform toegekend voorschot

Aanvragen

Een aanvraag kan tot en met 1 april 2022 digitaal worden ingediend

via info@goirle.nl

Na 1 april 2022 zullen alle aanvragen worden beoordeeld. Mocht de totale hoogte van de aanvragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijden dan zal een verdeelsleutel worden toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding.

Een aanvraag dient de volgende zaken te bevatten:

Een ingevulde Rekentool compensatie CTB Goirle

Uittreksel KVK

IBAN

Aanvullende stukken waaruit blijkt dat de uitkering daadwerkelijk uitgekeerd is, zoals loonstroken of rekeningafschriften

Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Na het indienen van een aanvraag kan om aanvullende bewijzen/facturen gevraagd worden van de werkelijk gemaakte kosten alvorens een besluit tot toekenning van de subsidie wordt genomen.

Mandaat

De beleidsadviseur Openbare orde, Integrale veiligheid en Crisisbeheersing is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

 

Voorwaarden

Een bedrijf, organisatie of vereniging in de gemeente Goirle

kan een aanvraag indienen op grond van deze beleidsregel.

Enkel kosten voor het controleren op het CTB die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

Zodra wordt gewerkt met tickets/toegangsbewijzen bij een

besloten feest/activiteit komt de helft van het bedrag voor de

gemaakte kosten in aanmerking voor deze kostenvergoeding.

Organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers bij de controle op het CTB komen ook in aanmerking voor de subsidie. Wat

betreft de vergoedingen worden als maatstaf de maximale

vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst

gehanteerd.

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten).

Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering

of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de

omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting

bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van

de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidiehoogte

Het totale subsidiebudget bedraagt € 91.524.

De hoogte van de te verlenen subsidie wordt berekend op basis

van de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door de

aanvrager.

Mocht de totale hoogte van de aanvragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijden dan zal een verdeelsleutel worden toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding.

 

Weigeringsgronden

Subsidie kan worden geweigerd als aan een van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

Terugbetaling

Indien onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van

de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Ook als achteraf blijkt dat de subsidie is ingezet voor andere activiteiten,

moet de subsidie worden terugbetaald. Verder moet de subsidie worden

terugbetaald wanneer een of meerdere medewerkers van het cluster

Veiligheid en handhaving van de gemeente Goirle constateren dat de

verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Goirle d.d. 15 maart 2022

Het college van Goirle,

Ruud Lathouwers, de secretaris

Mark van Stappershoef, de burgemeester