Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden
CiteertitelWelstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-202203-07-2019nieuwe regeling

25-06-2019

Gemeenteblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2019;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12a, lid 1 van de Woningwet;

overwegende:

dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen over redelijke eisen van welstand;

dat op basis van de geldende Inspraakverordening gemeente Rheden deze beleidsregels in concept voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

dat de inspraakreacties en de gemeentelijke beantwoording daarop zijn verwoord in het Eindverslag als bedoeld in de geldende Inspraakverordening gemeente Rheden, waaruit volgt of de spraakreacties inhoudelijk aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van deze beleidsregels;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten gemeente Rheden.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2019.

De Steeg, 25 juni 2019

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.