Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening Wmo-raad gemeente Lochem 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad gemeente Lochem 2008
CiteertitelVerordening Wmo Raad gemeente Lochem 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11 en 12
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200801-07-200817-01-2019Nieuwe regeling

30-06-2008

Extra Nieuws, 09-07-2008

2008-06419

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad gemeente Lochem 2008

De raad van de gemeente Lochem

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wmo en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Wmo-raad gemeente Lochem 2008

 

 

 

Artikel 1. Algemene Bepalingen

 • a.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  Cliënt: de persoon die een beroep kan doen op – en/of belang heeft bij de Wmo;

 • c.

  Wmo Raad gemeente Lochem: de Raad die tegenover en met de gemeente Lochem de algemene belangen behartigt van cliënten van belanghebbenden en belangengroeperingen bij de Wmo en al hetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt en verband houdt, verder te noemen: Wmo Raad;

 • d.

  Werkgebied: het grondgebied van de gemeente Lochem;

 • e.

  Gemeenteraad: de Raad van de gemeente Lochem;

 • f.

  Het college van B&W: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem.

Artikel 2. Taken en Bevoegdheden Wmo Raad

 • 1.

  Er is binnen het werkgebied van de gemeente één Wmo Raad - officieel orgaan -, als voortvloeisel uit de verplichting van de gemeente tot burger- en cliëntenparticipatie op basis van de Wmo.

 • 2.

  Met de instelling van de Wmo Raad, als advies – en overlegorgaan van het college van B&W wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de burgerparticipatie en de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo in het belang van cliënten en burgers, andere belanghebbenden en belangengroeperingen, opdat er een optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en de rechten en voorzieningen, die de Wmo geeft.

 • 3.

  De Wmo Raad heeft tot taak:

  • a.

   het tijdig - voordat officiële besluitvorming plaatsvindt –, als onafhankelijk orgaan, gevraagd en ongevraagd adviseren van – en overleggen met – het college van B&W over alle onderwerpen betreffende de vorming, de uitvoering, de controle, de evaluatie en de verbetering van het beleid ten aanzien van cliënten en burgers, andere belanghebbenden en belangengroeperingen, daaronder begrepen de wijze waarop rijkswetgeving wordt uitgevoerd;

  • b.

   het geven van voorlichting en informatie over haar functioneren en werkterrein;

  • c.

   het inventariseren en bundelen van klachten betreffende de uitvoering van de Wmo in algemene zin en al hetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt en verband houdt.

 • 4.

  Het college van B&W vraagt de Wmo Raad in ieder geval advies over:

  • a.

   het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan Wmo;

  • b.

   vaststelling, verbetering en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering van dit plan (moeten) worden opgesteld;

  • c.

   de wijze waarop de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt;

  • d.

   de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden;

  • e.

   het inkoopbeleid van de gemeente in het kader van de Wmo:

  • f.

   de prestatievelden van de Wmo;

  • g.

   beleidsvoorbereiding, bestaande uit: vaststelling, uitvoering, bespreking en evaluatie, met name ook de beleidsvoorbereiding, vaststelling en uitvoering van de uitvoeringsregels met betrekking tot de verstrekking van zorg en hulpmiddelen en de afspraken daarover met leveranciers en uitvoerders van vervoer en andere diensten, met woningcorporaties, zorgaanbieders en indicatiestellers.

 • 5.

  Door het college van B&W wordt een termijn van minimaal vier weken aangehouden voor het door de Wmo Raad uit te brengen advies, zodat het uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   de Wmo Raad wordt betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid; en

  • b.

   de Wmo Raad wordt betrokken bij het formuleren en vaststellen van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie en de verantwoording van het gevoerde beleid en bij de bespreking van de evaluatie.

 • 6.

  Van een besluit tot het wel of niet overnemen door het college van B&W van een advies van de Wmo Raad, wordt de Wmo Raad schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld.

 • 7.

  In het geval het college van B&W in een voorstel aan de Gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wmo Raad, wordt dit, met redenen omkleed, bij het voorstel vermeld.

 • 8.

  Het advies van de Wmo Raad wordt samen met het voorstel van het college van B&W meegestuurd aan de Gemeenteraad.

 • 9.

  De adviezen van de Wmo Raad zijn openbaar.

 • 10.

  Teneinde haar (adviserende) taak goed te kunnen uitvoeren voorziet het college van B&W de Wmo Raad van adequate, relevante, informatie.

 • 11.

  De Wmo Raad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voorzover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Wmo Raad adviesrecht inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente of aan haar gelieerde organisaties.

Artikel 3. Samenstelling Wmo Raad

 • 1.

  In de Wmo Raad hebben personen zitting die geacht worden deskundig te zijn op het gebied van de Wmo, en/of cliënt of belanghebbende daarbij zijn. Zij behartigen de algemene belangen van cliënten, burgers en overige belanghebbenden.

 • 2.

  De Wmo Raad bestaat uit maximaal 15 leden voortkomende uit de volgende 7 kamers, waarbij elke kamer 2 leden voordraagt voor de Wmo-raad: - mensen met een beperking; - senioren; - cliëntenraden zorginstellingen; - mantelzorgers / vrijwilligerswerk; - welzijn - geestelijke gezondheidszorg; - sociale zekerheid.

 • 3.

  De leden van de Wmo Raad worden door het college van B&W benoemd op voordracht van de Wmo Raad.

 • 4.

  De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de Wmo Raad en geen stemrecht heeft, wordt op persoonlijke titel, op initiatief van de Wmo Raad, aangezocht via een open sollicitatie en benoemd door het college van B&W, middels een voordracht van de Wmo Raad.

 • 5.

  De voorzitter van de Wmo Raad:

  • a.

   fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;

  • b.

   heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;

  • c.

   beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht;

  • d.

   heeft een adviserende stem in de Wmo Raad.

 • 6.

  De ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad, die de Wmo Raad met raad en daad terzijde staat, wordt aangewezen door het college van B&W uit de ambtelijke organisatie van de gemeente.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de Wmo Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Gemeenteraad, Raadscommissie en het college van B&W.

 • 8.

  De verantwoordelijk wethouder en/of de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad wonen op verzoek (een deel van de) vergaderingen van de Wmo Raad bij als adviseur en vraagbaak. Komen er zaken aan de orde die behoren tot de portefeuille van een andere ambtenaar, wethouder of de burgemeester dan woont deze op verzoek van de Wmo Raad mede (een deel van) de vergadering bij. Het niet voldoen aan dit verzoek dient met redenen te worden omkleed.

Artikel 4. Benoeming en zittingsduur leden Wmo Raad

 • 1.

  De zittingsduur van telkens de helft van de leden is, behoudens de eerste zittingsperiode en tussentijds aftreden, gelijk aan de zittingsduur van de Gemeenteraad. Herbenoeming is mogelijk voor twee zittingsperiodes.

 • 2.

  De helft van de leden van de Wmo Raad treedt telkens gelijktijdig af en zijn meteen herkiesbaar, doch blijven in functie totdat zij zijn herbenoemd, dan wel nieuwe leden zijn benoemd.

 • 3.

  De benoeming vindt plaats uiterlijk drie maanden na installatie van de nieuwe Gemeenteraad.

 • 4.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de Wmo Raad te zijn.

 • 5.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature op initiatief van de Wmo Raad.

 • 6.

  Het college van B&W kan op verzoek en onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid van de Wmo Raad schorsen, dan wel zijn lidmaatschap intrekken op verzoek van de Wmo Raad, in relatie tot het functioneren van de persoon. Het betreffende lid wordt vooraf door het college van B&W gehoord. Tegen het besluit van het college van B&W staat geen beroep open.

 • 7.

  De Wmo Raad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de Wmo raad vormen. De secretaris en de penningmeester oefenen hun functies uit samen en in overleg met de ambtelijk ondersteuner voor de Wmo Raad.

Artikel 5. Huishoudelijk reglement

De Wmo-raad stelt een huishoudelijk op reglement waarin in ieder geval wordt geregeld:

 • o

  de taken van de voorzitter;

 • o

  de taken van de secretaris;

 • o

  de taken van de penningmeester en

 • o

  op welke wijze een stemgerechtigde plaatsvervanger wordt benoemd.

Artikel 6. Taken ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad

Tot de taken van de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad behoren onder meer:

 • a.

  kwartier maken binnen de gemeentelijke organisatie;

 • b.

  het bewaken van de termijn zodat de Wmo-raad tijdig om advies wordt gevraagd;

 • c.

  het tijdig voorzien van adequate schriftelijke of mondelinge informatie aan de Wmo Raad;

 • d.

  het bij het college van B&W op adequate wijze onder aandacht brengen van de door de Wmo Raad schriftelijk uitgebrachte adviezen;

 • e.

  het op adequate wijze informeren aan de Wmo Raad over de behandeling van de door de Wmo Raad schriftelijk uitgebrachte adviezen door het college van B&W;

 • f.

  het mede zorg dragen voor de uitvoering van besluiten;

 • g.

  het in zijn algemeen zorg dragen voor een adequate ondersteuning van de Wmo Raad, opdat deze haar taak naar behoren kan uitvoeren;

 • h.

  de ambtelijk ondersteuner voor de Wmo Raad kan (onderdelen van) de genoemde taken delegeren aan een andere ambtenaar van de gemeente.

Artikel 7. Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1.

  De Wmo Raad vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel meer als waartoe zij besluit.

 • 2.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar. De Wmo Raad kan besluiten een besloten vergadering te houden of te vergaderen niet in het bijzijn van de (gemeentelijke) ondersteuner voor de Wmo Raad. De vergaderingen van de Wmo Raad worden publiekelijk bekend gemaakt in een periodiek verschijnende huis aan huis krant.

 • 3.

  De gemeente stelt de Wmo Raad een jaarlijks budget beschikbaar ter voorziening in zijn kosten, ter uitvoering van de werkzaamheden. In dit budget zit in ieder geval een marktconforme vergoeding voor secretarieel ondersteuning van 100 uur per jaar. De Wmo Raad dient hiertoe jaarlijks voor 1 april een aanvraag en een begroting in.

 • 4.

  Op deze begroting komen in elk geval de navolgende posten voor:

  • a.

   jaarlijkse onkostenvergoeding voor ondermeer telefoon en computer;

  • b.

   kosten van deskundigheidsbevordering;

  • c.

   reiskosten voor ondermeer cursussen en bezoek vergaderingen buiten de gemeente;

  • d.

   kosten voor vergaderaccommodatie en -faciliteiten; evenals ruimte en faciliteiten voor de overige werkzaamheden;

  • e.

   kosten van aanschaf documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

  • f.

   kosten van inschakeling van deskundige, inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning;

  • g.

   kosten van faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations.

 • 5.

  De toekenning van middelen door de gemeente aan de Wmo Raad geschiedt op basis van de subsidieverordening van de gemeente.

Artikel 8. Vergaderorde

 • 1.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de Wmo Raad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris geagendeerd en meegezonden met de stukken voor de eerstvolgende vergadering, waarin over de voorstellen wordt besloten.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen, dat vervolgens door de voorzitter in stemming wordt gebracht.

 • 3.

  De Wmo Raad kan in overleg met de verantwoordelijk wethouder en/of ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad één of meer ambtenaren van de gemeente en/of derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor het geven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.

Artikel 9. Besluitvorming

 • 1.

  De Wmo Raad kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst. De voorzitter besluit op basis van bovenstaande bepalingen dat het quorum al dan niet is bereikt.

 • 2.

  Alleen de leden van de Wmo Raad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger heeft deze stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3.

  Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4.

  Bij staking van stemmen over zaken, die geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 5.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een - door de voorzitter - gemerkt lot.

 • 6.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, dan wel het voorstel/advies aan het college van B&W en/of de Gemeenteraad.

Artikel 10. Overige Bepalingen

 • 1.

  De leden van de Wmo Raad en de door de Wmo Raad uitgenodigde personen zijn desgevraagd verplicht tot geheimhouding.

 • 2.

  Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo Raad.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris tekenen de stukken die van de Wmo Raad uitgaan.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college van B&W kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften en/ of regels geven, nadat de Wmo Raad daarover is gehoord.

 • 2.

  Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wmo Raad daarover is gehoord.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Artikel 13. Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Wmo Raad gemeente Lochem 2008.

 

De raad van de gemeente Lochem

de griffier, de voorzitter

J.P. Stegeman F.J. Spekreijse