Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Aanwijzingsbesluit feestdagen 2022 (Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit feestdagen 2022 (Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit feestdagen 2022 (Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625091

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-118644

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit feestdagen 2022 (Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

overwegende dat

 • het college op grond van de artikel 2 van de Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019 ten hoogste 4 feestdagen per jaar kan aanwijzen waarop de winkels in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek geopend mogen zijn;

 • Ondernemers Vereniging Meerkerk en Ondernemersvereniging Actio uit Ameide een verzoek hebben gedaan ten aanzien van het aanwijzen van die dagen en het college dit verzoek heeft betrokken bij het aanwijzingsbesluit (4 data);

 • de totale aantal toegewezen feestdagen hiermee op 4 uit komen en daarmee binnen het gestelde maximum blijven;

 • deze feestdagen voorzien in een behoefte van zowel de ondernemers als de inwoners;

 • de aanwijzing eerdere jaren niet tot problemen heeft geleid.

gelet op artikel 2 van de Verordening Winkeltijden Vijfheerenlanden 2019;

BESLUITEN

 

 • I.

  aan te wijzen de feestdagen Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022, Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022, Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022, Tweede Kerstdag: maandag 26 december 2022 als zijnde feestdagen waarop het verbod van artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet, niet gelden;

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden op 8 maart 2022

de secretaris,

N. van Ameijde

de burgemeester,

S. Fröhlich

BEZWAAAR- EN BEROEPSCLAUSULES

Bezwaarschrift gemeente

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van het besluit. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

 

Beroepschrift Rechtbank

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van het besluit. In het beroepschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen waarom u een beroepschrift indient en zo mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit mee. U sluit uw beroepschrift af met uw handtekening.

 

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, kan alleen als u ook een beroepschrift heeft ingediend.

 

U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen en/of om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.