Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Gemert-Bakel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 3. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 4. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gemert-Bakel
 5. Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel
 6. Marktverordening Gemert-Bakel
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-118421

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Gemert-Bakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel en de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel gelet op,

 

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gemert-Bakel

 • -

  artikel 7 van de Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel

 • -

  Artikel 14 van de Marktverordening Gemert-Bakel

besluiten:

 

 • -

  Mevrouw Britt Anna Maria van Lanen, geboren op 4 juni 2003 te Veghel

met ingang van 22 februari 2022 aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • -

  Afvalstoffenverordening

 • -

  Wegenverkeerswet

 • -

  Visserijwet

 • -

  Drank- en Horecawet

 • -

  Wegenverkeerswet

 • -

  Wet op de Kansspelen

 • -

  Wegsleepverordening van de gemeente Gemert-Bakel

 • -

  Winkeltijdenverordening

 • -

  Marktverordening

 • -

  Zondagswet

 • -

  Leegstandswet

 • -

  Wet Basisregistratie Personen.

 • -

  Bouwverordening Gemert-Bakel

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het gemeenteblad.

Gemert-Bakel, 22 februari 2022

het college van burgemeester en wethouders,

het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

G. Wouters

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen