Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Uitvoeringsregeling “presentatie beeldende kunst” 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling “presentatie beeldende kunst” 2022
CiteertitelUitvoeringsregeling “presentatie beeldende kunst” 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling “presentatie beeldende kunst” 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR92096/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2022nieuwe regeling

09-03-2022

gmb-2022-117157

3357917

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling “presentatie beeldende kunst” 2022

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur

 

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

 

Doel van de subsidie

Realiseren van activiteiten om professioneel beeldende kunstenaars door 1 organisatie op bestaande en nieuwe podia te laten exposeren in Hengelo.

 

Te subsidiëren activiteiten

Uit deze regeling kan een aanvraag worden gedaan voor het organiseren van presentatie-activiteiten ten behoeve van de professionele beeldende kunst.

Voorwaarde van de activiteiten:

 • Per jaar worden minimaal 3 presentatie-activiteiten georganiseerd in Hengelo;

 • Gedurende bezoekbare activiteiten wordt de kwalitatieve en kwantitatieve waardering gemeten, zoals bezoekersaantallen en -tevredenheid. Dit ten behoeve van de evaluatie in 2024, het culturele waardenmodel vormt hiervoor de basis;

 • Fair Practice code is van toepassing voor het kunstenaarshonorarium.

 • Tijdens activiteiten is er vooral werk te zien van professioneel beeldend kunstenaar, lokaal, regionaal en bovenregionaal.

Voor bovenstaande activiteiten is € 75.000,00 beschikbaar.

Daarnaast is er in 2022 een opstartbudget van € 19.000,00 beschikbaar voor aanschaf van noodzakelijke materialen, website, promotie en dergelijke.

 

Subsidieaanvraag voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de organisatie de volgende stukken indienen:

 • Plan van aanpak voor de organisatie van presentatie-activiteiten 2022 met daarin minimaal informatie over:

  • Aantal presentatie-activiteiten per jaar.

  • Aanpak voor verwerven van locatie(s).

  • Aanpak werven professioneel beeldend kunstenaars; lokaal, regionaal en bovenregionaal.

  • Noodzakelijke investeringen voor het opstarten van de activiteiten.

  • Promotieplan.

  • Wijze van meten kwalitatieve en kwantitatieve waardering, met het culturele waardemodel als basis.

  • De organisatie beschrijft wat haar positie is in het (culturele) veld en wat haar lokale bijdrage is voor de gemeente Hengelo.

  • Doorkijk naar de toekomst waaruit de artistieke ambitie blijkt (2023-2024)

  • Eventuele randactiviteiten

 • Meerjarenbegroting 2022-2024 en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door de raad vastgesteld.

 

Indien een aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

 

Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de gegevens te verlangen wanneer het een nieuwe aanvrager betreft, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijke voldoende zijn.

 

Voor de volgende jaren volstaat een aanvraag met de actualisatie van het bestaande plan van aanpak aan de hand van ervaringen en stand van zaken rondom definitieve huisvesting.

Voor het jaar 2023 en verder geldt de aanvraagcyclus van de ASV Hengelo 2011

 

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de Asv 2011 hoofdstuk 3 aanvraag van de subsidie.

Aanvragen kunnen van 14 maart 2022 tot 18 april 2022 worden ingediend. U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier en daarbij de gevraagde stukken aan te leveren.

 

Subsidieverlening/verantwoording

Zie ASV 2011 hoofdstuk 5 verlening van de subsidie

De subsidie wordt door middel van bevoorschotting toegekend.

 

Zie de ASv 2011 hoofdstuk 7 subsidievaststelling.

De subsidieverantwoording 2022 voorzien van een inhoudelijk verslag, financieel verslag of jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak en een controleverklaring van de accountant, wordt ingediend uiterlijk 1 mei 2023. De subsidie wordt in 2023 definitief vastgesteld.

 

Subsidieplafond

€ 94.000 in 2022, waarvan € 75.000 activiteiten + € 19.000 opstartkosten (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

 

Subsidieverdeling

Er wordt aan slechts 1 organisatie subsidie toegekend die presentatie-activiteiten organiseert ten behoeve van de professionele beeldende kunst.

 

Bij meerdere aanvragen wordt een afweging gemaakt op basis van:

 • Ervaring van de organisatie;

 • Aantal verwachte presentatie-activiteiten per jaar;

 • Toepassing Fair Practice code voor het kunstenaarshonorarium;

 • Realistische begroting;

 • Eventuele randactiviteiten

 • Verwachte locatie(s) gebruik;

  • binnenstad heeft voorkeur, maar is geen vereiste,

  • bij gelijke geschiktheid organisatie, is vaste locatie een pré.

Beoordeling vindt ambtelijk plaats. De commissie Beeldende Kunst is mede-adviseur aan het college over het verstrekken van de subsidie. Het college zal uiteindelijk besluiten aan welke organisatie subsidie wordt verstrekt.

 

Overige informatie
 • De beschikbare middelen zijn vooralsnog incidenteel. Dat wil zeggen, voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is het budget beschikbaar. Bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 zal de raad een afweging maken over het verhogen en structureel maken van de middelen voor de toekomst.

 • In 2024 vindt een evaluatie plaats over de voortgang van de presentatie beeldende kunst.

 • De gemeente Hengelo is voornemens de presentatie beeldende kunst in de toekomst plaats te laten vinden op een eigen permanente locatie, hierover vindt overleg plaats met de organisatie.

 • Er wordt verwacht dat de organisatie geen (financiële) verplichtingen aangaat die niet passen in het subsidietermijn.

 • Wanneer de organisatie wel ten behoeve van deze activiteiten verplichtingen aangaat die ook na het subsidietermijn nog gelden, is dit geheel voor eigen risico.

 • De organisatie is zelf verantwoordelijk voor een eventueel vergunningstraject, mocht deze noodzakelijk zijn in verband met de investering of activiteit.

 • De investering wordt gedaan na het volledig doorlopen en succesvol afronden van een eventueel vergunningstraject.

 • Indien er een subsidie wordt aangevraagd voor een investering aan een gemeentelijk gebouw of gemeentelijk eigendom, dan wordt voorafgaand aan het plegen van deze investering schriftelijke toestemming gevraagd aan de gemeente. Zonder deze toestemming wordt de investering niet gepleegd of uitgevoerd.

 • Indien de aanvraag niet compleet is, wordt aanvullende informatie opgevraagd. Hiervoor bestaat 1 mogelijkheid. Daarna wordt de subsidieaanvraag niet meer in behandeling genomen.

 • Controleverklaring van de accountant wordt gedekt uit de eigen begroting.

 • Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze Uitvoeringsregeling.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 9 maart 2022

de griffier

de voorzitter