Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022)
CiteertitelBeleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbeleidsregel, gehandicaptenparkeerplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen 2006'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 4. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 6. artikel 51 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 7. artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 8. artikel 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 9. artikel 54 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 10. artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 11. artikel 85 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 12. artikel 86 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 13. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2022Nieuw besluit

08-02-2022

gmb-2022-111851

1284733

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

gelet op artikel 13 lid 2 en 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 en de artikelen 49 t/m 55 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de artikelen 85, 86 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de meest recente Legesverordening;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen:

 

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022

Artikel 1 Algemeen

Inwoners van de gemeente Boxtel met een handicap komen onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

De gemeente Boxtel geeft drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten uit:

 • a.

  Een bestuurderskaart (B). Deze kaart wordt verleend aan mensen die zelf een motorvoertuig op meer dan twee wielen (kunnen) besturen en al dan niet met gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen.

 • b.

  Een passagierskaart (P). Deze kaart wordt verleend aan mensen die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder die hen vervoert en/of volledig rolstoelafhankelijk zijn.

 • c.

  Een instellingenkaart (I). Deze kaart wordt verleend aan instellingen die mensen vervoeren die van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder en/of begeleider en volledig rolstoelafhankelijk zijn.

Een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart is mogelijk. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet een aanvrager medisch gekeurd door een door de gemeente aangewezen onafhankelijke instantie.

 

Artikel 2 Aanwijzing

 • 1.

  Aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg geschiedt bij verkeersbesluit en alleen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart krachtens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid met een RVV-bord E6.

 • 3.

  Een zogenoemde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangeduid met RVV-bord E6 met een onderbord met daarop het kenteken van het betreffende motorvoertuig, conform artikel 26c RVV 1990.

   

Artikel 3 Algemene gehandicaptenparkeerplaats

 • 1.

  Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden enkel aangelegd bij gebouwen en voorzieningen waarin het aannemelijk is dat er regelmatig gelijktijdig meerdere houders van een gehandicaptenparkeerkaart aanwezig zijn. Men moet hierbij denken aan wooncomplexen, flats, (zorg)instellingen, sporthallen/-terreinen, winkelcentra en multifunctionele accommodaties. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen bij dergelijke gebouwen en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van landelijk gehanteerde kentallen, zoals die door het CROW worden uitgegeven.

 • 2.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats vervalt als het gebouw of de voorziening ophoudt te bestaan.

 • 3.

  De vormgeving waar een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan moet voldoen is opgenomen in landelijke richtlijnen van het CROW.

 • 4.

  Het aanwijzen of opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 5.

  Het genomen/te nemen besluit is een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

   

Artikel 4 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 • 1.

  Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (B), zijnde bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig, komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op voorwaarde dat zij geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben en al dan niet met gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 50 meter kunnen lopen. Bij het bepalen of er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein wordt uitgegaan van de CROW-normen voor parkeren op een oprit, carport of garage(box). Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan alleen in de nabijheid van de woning van de aanvrager op de openbare weg worden gesitueerd. De gemeente Boxtel behoudt zich het recht voor om de locatie te bepalen.

 • 2.

  Alleen houders van een gehandicaptenparkeerkaart (B) die in bezit zijn van een eigen motorvoertuig komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 • 3.

  Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vindt plaats via een besluit. Dit houdt in dat een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet gebeuren op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 4:1 tot en met 4:6. De aanvrager moet een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders met een aanvraagformulier, welke te vinden is op de website van de gemeente Boxtel.

 • 4.

  Het aanwijzen van de parkeerplaats op kenteken is bovendien een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het BABW.

 • 5.

  Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (P), zijnde passagiers van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig, komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 • 6.

  Houders van een gehandicaptenparkeerkaart instellingen (I), welke zijn bedoeld voor instellingen die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap, die al dan niet met gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen, komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

   

Artikel 5 Verkeerstechnisch onderzoek

 • 1.

  Alvorens een besluit genomen wordt op de aanvraag van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, wordt bepaald of de aanvrager beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein in de nabijheid van de woning.

 • 2.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg dient conform het handboek voor de inrichting van de openbare ruimte (CROW) aangelegd.

   

Artikel 6 Parkeergelegenheid op eigen terrein

 • 1.

  Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan, een parkeerplaats (op een eigen terrein of in een garage):

  • a.

   waarover de aanvrager kan beschikken (op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving en dergelijke), of

  • b.

   welke de aanvrager kan huren in een garage of op een open perceel grond welke (volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een erfpacht- of splitsingsakte, of een huur- of koopovereenkomst) bestemd is voor de woning van de aanvrager.

 • 2.

  Een parkeerplaats als bedoeld in artikel 6.1 onderdeel 1 wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden a) toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die voldoende breed is om te kunnen passeren; b) afmetingen: wanneer de ruimte om eigen terrein voldoende groot is om een auto te kunnen parkeren wordt de parkeerplaats op eigen terrein geschikt bevonden als invalideparkeerplaats, tenzij de gebruiker kan aantonen dat de parkeerplaats op eigen terrein niet passend is door andere beperkingen.

 • 3.

  Indien een aanvrager over een parkeerplaats op eigen terrein beschikt welke hij, om welke reden dan ook, aan een derde ter beschikking heeft gesteld, wordt deze parkeerplaats voor de toepassing van deze beleidsregels als een parkeerplaats op eigen terrein voor de aanvrager beschouwd.

   

Artikel 7 De aanvrager

 • 1.

  De aanvrager dient ingeschreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Boxtel en woonachtig te zijn op het ingeschreven adres.

 • 2.

  De aanvrager wordt geacht te zijn: degene ten behoeve van wie de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd.

   

Artikel 8 Afwijzingsgronden

De verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg mogen niet in het gedrang komen door het toewijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Artikel 9 Intrekkingsgronden

Het college kan het besluit tot toekenning van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken intrekken:

 • 1.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen verhuisd is;

 • 2.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in bezit van een auto is;

 • 3.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (B) is;

 • 4.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in staat is om zelf te rijden;

 • 5.

  na overlijden van degene aan wie de parkeerplaats was toegewezen;

 • 6.

  indien de parkeerplaats is toegewezen op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en keuring bekend zou zijn geweest;

 • 7.

  indien er geen medische noodzaak meer is.

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid

In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar haar oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor de belanghebbende leidt, kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze beleidsregels.

 

Artikel 11 Kosten

De kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Boxtel.

 

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken op een aanvraag.

 • 2.

  De termijn als bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste met vier weken worden verlengd (zie artikel 4:14 lid 3 Awb).

   

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Boxtel 2022.

 

Artikel 15 Overige bepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels tot een bijzondere hardheid leidt, kan ten gunste van de aanvrager van deze beleidsregels worden afgeweken.

 • 2.

  Indien een aanvrager in Boxtel is komen te wonen en een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt, dient de aanvrager recente keuringsgegevens te overleggen indien deze zijn afgegeven door de keurende instantie in zijn of haar voormalige woonplaats, teneinde deze gegevens mee te nemen in de overweging de gehandicaptenparkeerplaats toe dan wel af te wijzen.

 • 3.

  De aangevraagde individuele gehandicaptenparkeerplaats kan alleen worden verstrekt aan een natuurlijk persoon.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel in zijn vergadering van 8 februari 2022.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

L.H. Derksen

de burgemeester,

R. van Meygaarden