Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Beleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten
CiteertitelBeleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2022nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2022-108454

280051

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

d.d. 09 november 2021

zaak nr. 280051

 

Overwegende dat:

 

Het telen van gewassen een belangrijke bron van inkomsten is voor veel mensen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het voorkomen van schade, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geluidsapparatuur, maakt hiervan onderdeel uit. Een zekere mate van hinder ten gevolge van het noodzakelijk gebruik van geluidsapparatuur is toelaatbaar.

 

De gemeente ook groot belang hecht aan (behoud en versterking van) de leefbaarheid in de gemeente.

 

Door het stellen van randvoorwaarden wordt enerzijds rekening gehouden met de belangen van de fruittelers en wordt anderzijds de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 het verboden is buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod. Indien aan de in de beleidsregels opgenomen voorwaarden wordt voldaan dan wordt algemene ontheffing van het verbod verleend. Indien niet aan de in de beleidsregels opgenomen voorwaarden wordt voldaan dan is ontheffing mogelijk maar kunnen er nadere eisen worden gesteld.

 

Gelet op artikel 4.6 lid 4 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2021;

 

B E S L U I T vast te stellen:

 

Beleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

Knalapparaat: apparaat waarbij een gas (bijvoorbeeld propaan of butaan) door middel van een elektronische ontsteking tot ontploffing wordt gebracht; doel hierbij is het verjagen van vogels om pikschade aan fruit of andere gewassen te voorkomen; een knalapparaat wordt ook wel gaskanon genoemd.

 

Overige akoestische verjaagapparaten: niet zijnde knalapparaat.

 

Lknal: het maximale geluidsniveau van een enkelvoudige knal.

Geluidsgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder: woningen (van derden), scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en woonwagenstandplaatsen.

Artikel 2. Voorwaarden knalapparaten.

Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van knalapparatuur voor het verjagen van vogels:

 

 • 1.

  Het is verboden een knalapparaat in werking te hebben in de periode november tot en met mei.

 • 2.

  De inzet van een knalapparaat mag niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 2 maanden.

 • 3.

  Het is verboden een knalapparaat in werking te hebben tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

 • 4.

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object van derden bedraagt ten minste:

  • -

   150 meter voor objecten buiten de bebouwde kom;

  • -

   250 meter voor objecten in de bebouwde kom.

 • 5.

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt tenminste 100 meter. Indien langs de kant van de weg duidelijk zichtbare borden zijn geplaatst waarbij weggebruikers voor de aanwezigheid van knalapparaten wordt gewaarschuwd, bedraagt de afstand tenminste 50 meter.

 • 6.

  Het geluidsniveau van een enkelvoudige knal mag niet hoger zijn dan Lknal 75 dB(A) op gevels van geluidsgevoelige objecten van derden. De meethoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld. Meting, berekening en beoordeling van het geluidsniveau vindt plaats conform de Circulaire Schietlawaai en de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

 • 7.

  Het aantal knallen per uur mag niet hoger zijn dan 6 knallen.

 • 8.

  Binnen 100 meter van een knalapparaat mag geen ander knalapparaat zijn opgesteld. Het maximaal aantal knallen van 6 per uur, geldt voor alle opgestelde knalapparaten tezamen, indien deze geconcentreerd staan opgesteld binnen een afstand van 500 meter tot geluidsgevoelige objecten van derden.

 • 9.

  In gevallen waarin niet wordt voldaan aan n of meerdere van bovengenoemde gebruiksregels, kan het college op verzoek ontheffing verlenen van het in artikel 4, eerste lid, van de APV gestelde verbod. In een dergelijk geval kan om een akoestisch onderzoek worden gevraagd waarbij de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten van derden worden berekend.

Artikel 3. Voorwaarden overige akoestische verjaagapparaten

 • 1.

  Het is verboden een akoestisch verjaagapparaat in werking te hebben in de periode november tot en met mei

 • 2.

  De inzet van een akoestisch verjaagapparaat mag niet langer duren dan een aaneengesloten periode van 2 maanden.

 • 3.

  Het is verboden een akoestisch verjaagapparaat in werking te hebben tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

 • 4.

  Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van één of meerdere akoestisch verjaagapparaten mag – gecumuleerd - niet hoger zijn dan LAr,LT 45 dB(A) op de gevel van een geluidsgevoelig object van derden. De meethoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld.

 • Meting, berekening en beoordeling van het geluidsniveau vindt plaats conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

 • 5.

  Het maximale geluidsniveau van een akoestisch verjaagapparaat mag niet hoger zijn dan LAmax 70 dB(A) op de gevel van een geluidsgevoelige object van derden. De meethoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld. Meting, berekening en beoordeling van het geluidsniveau vindt plaats conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

 • 6.

  In gevallen waarin niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze gebruiksregels, is het gebruik van een akoestisch verjaagapparaat op grond van artikel 4.6 lid 1 van de APV Wijk bij Duurstede verboden. Het college kan - op grond van artikel 4.6 APV lid 2 - op verzoek ontheffing verlenen van dit verbod. In een dergelijk geval kan om een akoestisch onderzoek worden gevraagd waarbij de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten van derden worden berekend.

Artikel 4. Meldingsplicht

 • 1.

  Voor het in gebruik hebben van één of meerdere knalapparaten en overige akoestische vogelschrikapparaten geldt een meldingsplicht.

 • 2.

  Het college stelt een meldingsformulier vast voor het doen van meldingen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het meldingsformulier voor het in gebruik hebben van een knalapparaat dient ten minste 10 dagen voorafgaand aan het gebruik volledig ingevuld te worden ingediend bij het college.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Gebruik vogelschrikapparaten.

Aldus besloten door het college in de vergadering van 09 november 2021

Het college van burgmeester en wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede;

Judith de Jonge

Gemeentesecretaris

Iris Meerts

burgemeester