Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen
CiteertitelBeleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022Nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-106441

Collegebesluit d.d. 8 maart 2022, nr. 4.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

 

Overwegende dat bij de uitvoering van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) behoefte bestaat om de mogelijkheid van een kennismakingsperiode in te voeren,

 

Gelet op artikel 18, eerste lid van de Participatiewet,

 

BESLUIT: vaststellen van de beleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen

 

Artikel 1 Begrippen

Aanvragers:personen, waarvan er minstens één uitkeringsgerechtigde is, die het college verzoeken om een kennismakingsperiode;

College: het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

Kennismakingsperiode: periode van zes maanden waarin sprake is van gezamenlijk hoofdverblijf zonder consequenties voor de uitkering;

Uitkeringsgerechtigde: de ontvanger van een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ.

Alle begrippen die in deze beleidsregels gebruikt worden en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 2 Gezamenlijk hoofdverblijf en doelstelling

Van gezamenlijk hoofdverblijf is sprake als twee personen hun verblijf in dezelfde woning hebben.

Doelstelling van de kennismakingsperiode is mensen te laten onderzoeken of zij duurzaam willen gaan samenwonen, zonder dat dit in de eerste zes maanden direct gevolgen heeft voor de uitkering. Dat stelt mensen in de gelegenheid om hun eigen woonruimte aan te houden en bij beëindiging van de samenwoning terug te keren in de oude situatie. Op die manier wordt de stap om te gaan samenwonen minder groot.

 

Artikel 3 Kennismakingsperiode

 • 1.

  Het college kan op aanvraag van één of meerdere uitkeringsgerechtigden eenmalig een kennismakingsperiode verlenen, voor een periode van maximaal 6 maanden.

 • 2.

  De kennismakingsperiode start pas vanaf het verlenen van schriftelijke toestemming door het college.

 

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Slechts onder de volgende voorwaarden wordt toestemming verleend voor een kennismakingsperiode:

 • a.

  aanvragers hebben niet eerder gezamenlijk hoofdverblijf gehad, en

 • b.

  er is geen sprake (geweest) van kostgangerschap of onderhuur (van aanvragers), en

 • c.

  aanvragers hebben nog geen voorbereidingen getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en

 • d.

  beide aanvragers houden hun eigen woonruimte en inschrijving in de Basisregistratie personen (Brp) aan, en

 • e.

  aanvragers zijn niet thuiswonend.

 • 2.

  Aanvragers moeten naast de toestemming van het college zelf zorgdragen voor toestemming van andere betrokken instanties voor zover van toepassing zoals, maar niet uitsluitend:

 • a.

  de woningeigenaar/eigenaren als de aanvragers dit niet zelf zijn;

 • b.

  het college van een andere gemeente, omdat één van de aanvragers uitkeringsgerechtigd is in een andere gemeente.

 

Artikel 5 Uitsluitingen

 • 1.

  Geen kennismakingsperiode wordt verleend bij de situaties waarbij aanvragers:

 • a.

  reeds gezamenlijk hoofdverblijf hadden voordat de kennismakingsperiode bij het college werd aangevraagd, of

 • b.

  in een relatie ouder-kind tot elkaar staan of broer(s) en/of zus(sen) van elkaar zijn, of

 • c.

  met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt, of

 • d.

  uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander, of

 • e.

  zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract, of

 • f.

  zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met het gezamenlijk hoofdverblijf.

 • 2.

  Naast het gestelde in het eerste lid wordt geen toestemming voor een kennismakingsperiode verleend als toestemming als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder b niet wordt gegeven.

 

Artikel 6 Toestemming intrekken

Het college kan op ieder moment de toestemming voor een kennismakingsperiode intrekken als blijkt dat aanvragers niet aan de voorwaarden voldoen, of wel onder een van de uitsluitingsgronden vallen en zij daarover onjuiste informatie hebben verstrekt. De inlichtingenplicht uit de wet is onverkort van toepassing.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking per 1 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Kennismakingsperiode Participatiewet gemeente Nijmegen”.

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, op 8 maart 2022.

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls