Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Locatie publicatie vastgoedmededelingen gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLocatie publicatie vastgoedmededelingen gemeente Nijmegen
CiteertitelLocatie publicatie vastgoedmededelingen gemeente Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022Nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-106433

Collegebesluit d.d. 8 maart 2022, nr. 4.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Locatie publicatie vastgoedmededelingen gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) dienen overheden bij (o.a.) grondverkoop een openbare en transparante verkoopprocedure te hanteren. In geval een overheid wil overgaan tot een onderhandse gunning zonder mededing is zij verplicht van dat voornemen te publiceren en te onderbouwen met redelijke, toetsbare en objectieve criteria. Zodoende dient er een vaste locatie te zijn waar de gemeente haar mededelingen (waaronder verkoop als onderhandse gunning zonder mededinging) publiceert.

 

De website https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl aan te wijzen als plek waar mededelingen inzake onroerende zaken van de gemeente worden gepubliceerd.

 

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 8 maart 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls