Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding stembureauleden en tellers
CiteertitelRegeling vergoedingen stembureauleden en tellers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0004627/2022-01-01/0/AfdelingII/HoofdstukE/Paragraaf2/ArtikelE3
 3. artikel E 4 van de Kieswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2022nieuwe regeling

01-03-2022

gmb-2022-99650

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op het gestelde in artikel 149 Gemeentewet en artikel E3 en E4 van de Kieswet;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende regeling: regeling vergoedingen stembureauleden en tellers.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werknemer: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1 van de CAO-gemeenten;

 • b.

  Stembureauleden: de als zodanig bedoeld in artikel E4 van de Kieswet tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau benoemde personen;

 • c.

  Tellers: de personen – niet zijnde stembureauleden- die na sluiting van een stembureau zijn belast met het tellen van de stemmen of ingedeeld in het telteam bij een Gemeentelijk stembureau.

 •  

Artikel 2. Vergoeding

1. Stembureauleden (niet zijnde een werknemer) ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • a.

  De vergoeding voor een stembureaulid bedraagt maximaal € 150,- bruto per zittingsdag (€ 50,- bruto per dagdeel van vijf uur)

 • b.

  De vergoeding voor tellers bedraagt € 40,- bruto per keer

2. Werknemers die zitting nemen op het stembureau of belast zijn met het tellen van de stemmen, verantwoorden de daadwerkelijke uren op het product “verkiezingen”.

3. Een werknemer die deelneemt aan het proces verkiezingen ontvangt voor de bijzondere taak waarvoor ze een benoeming hebben ontvangen een gratificatie:

 • a.

  Voor deelname in het proces door zitting te nemen op een stembureau maximaal € 75,- bruto voor een hele dag (€ 25,- bruto per dagdeel van drie uur);

 • b.

  Voor deelname aan het proces door zitting te nemen in een Gemeentelijk Stembureau of telteam € 25,- bruto per dagdeel van drie uur.

 

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

1. De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

2. De regeling wordt ieder vier jaar geactualiseerd.

3. De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 maart 2022.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij