Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022
CiteertitelVerordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021
 2. artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022nieuwe regeling

23-02-2022

gmb-2022-96027

A/238

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022

Overwegingen

 • -

  Gelet op artikel 8 lid 4 Reglement van Orde van de raad;

 • -

  Gelet op het Initiatiefvoorstel A/238 van de fractievoorzitters;

 • -

  Gelet op artikel 170 lid 2 Gemeentewet.

Besluit

De Verordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022 vast te stellen.

 

Verordening risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Gulpen-Wittem 2022

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • 1.

  Voorafgaand aan de benoeming van een kandidaat-wethouder wordt een risicoanalyse integriteit uitgevoerd door een extern bureau. Voor de gegevensverzameling dient het bureau over een vergunning te beschikken op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

 • 2.

  Het doel van de Risicoanalyse Integriteit is het inventariseren van de risico’s die de kandidaat-wethouder loop op relationeel, financieel en functioneel gebied, zodat beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

 • 3.

  De gemeenteraad wijst de burgemeester aan als gedelegeerd opdrachtgever voor de risicoanalyse. De burgemeester en de griffier bereiden de uitvoering van de risicoanalyses samen voor. Gedurende de uitvoering van de risicoanalyses heeft de burgemeester contact met het bureau over de inhoud, en de griffier over het proces van de risicoanalyse.

Artikel 2: Inhoud Risicoanalyse Integriteit

 • 1.

  In de risicoanalyse integriteit komen zowel harde als zachte factoren aan bod.

 • 2.

  De volgende onderwerpen worden behandeld in de risicoanalyse integriteit:

  • a.

   Formele benoembaarheidsvereisten.

  • b.

   Nevenfuncties- en activiteiten, incl. lidmaatschappen.

  • c.

   Netwerk, relaties en contacten binnen de gemeente die belang kunnen hebben bij het wethouderschap.

  • d.

   Arbeidsbetrekkingen van partner en kinderen.

  • e.

   Opleiding en arbeidsverleden, incl. terugkeergarantie.

  • f.

   Uitingen en gedrag op social media.

  • g.

   Activiteiten als ondernemer.

  • h.

   Betrokkenheid als bestuurder bij faillissementen.

  • i.

   Inventariseren van onroerend goed binnen de gemeentegrenzen.

  • j.

   Strafrechtelijke procedures.

  • k.

   Financiële belangen in ondernemingen.

  • l.

   Schulden en betalingsrisico’s.

  • m.

   Voorbeeldfunctie in verkeer, drank, drugs etc.

  • n.

   Persoonlijke opvattingen over integriteit en het dienen van het algemeen belang

  • o.

   Bevoegdheden als bestuurder op basis van de verwachte portefeuille en de impact daarvan.

 • 3.

  Voor de analyse worden alleen noodzakelijke gegevens gebruikt. Bijzondere persoonsgegevens worden niet betrokken.

 • 4.

  De onderzoeksmaatregelen dienen altijd te voldoen aan de beginselen van proportionaliteit (in verhouding staan tot het doel) en subsidiariteit (de toegepaste maatregelen zijn de minst zware maatregelen om het doel te bereiken).

 • 5.

  De volgende bronnen worden geraadpleegd in een Risicoanalyse Integriteit:

  • a.

   Het curriculum vitae, VOG en BKR-uittreksel van de kandidaat wethouder

  • b.

   Open bronnen (Kadaster, Kamer van Koophandel, curateleregister, insolventieregister, social media, nieuwssites, zoekmachine).

  • c.

   Informatie die de kandidaat zelf aanlevert in de door het externe bureau opgestuurde vragenlijst en in het persoonlijke gesprek met de onderzoeker.

 • 6.

  Broninformatie, zoals de ingevulde vragenlijst en het BKR-uittreksel, komt niet in het bezit van de opdrachtgever.

 • 7.

  Tijdens het persoonlijk gesprek worden geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt. Er wordt eveneens geen woordelijk verslag gemaakt.

Artikel 3: Proces van de risicoanalyse

 • 1.

  De fractievoorzitters van de fracties die een kandidaat-wethouder voor benoeming willen voordragen, informeren de burgemeester hierover vertrouwelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

 • 2.

  De burgemeester deelt de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de kandidaat-wethouders met het externe bureau.

 • 3.

  De kandidaten ontvangen van het bureau informatie over de te doorlopen procedure en de wijze waarop het bureau met de gegevens van de kandidaat omgaat.

 • 4.

  Het bureau voert de risicoanalyse uit zoals beschreven in artikel 2.

 • 5.

  De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept-rapportage.

 • 6.

  Het bureau benoemt in de rapportage beheersmaatregelen, aandachtspunten en eventuele aanbevelingen.

 • 7.

  Het bureau deelt de definitieve rapportage met de kandidaat en met de burgemeester. Deze volledige rapportage wordt niet verder gedeeld.

 • 8.

  In aanvulling op de rapportage deelt de betrokken onderzoeker in een gesprek met de burgemeester de hoofdlijnen van het gesprek tussen onderzoeker en kandidaat.

 • 9.

  De burgemeester deelt de conclusies, beheersmaatregelen en aandachtspunten ten aanzien van de kandidaat-wethouders die voor benoeming worden voorgedragen met de gemeenteraad.

 • 10.

  Indien de kandidaat op basis van de risicoanalyse integriteit besluit zich terug te trekken, wordt er door de burgemeester, griffier en het bureau geen informatie over de kandidaat gedeeld met de gemeenteraad.

Artikel 4: Bewaren van gegevens

 • 1.

  De rapportage van de risicoanalyse integriteit wordt gedurende de hele bestuursperiode bewaard door zowel bureau als burgemeester.

 • 2.

  Indien er sprake is van een (al dan niet tijdelijke) burgemeesterswissel, wordt de rapportage van de kandidaat gedeeld met de nieuwe burgemeester.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 23 februari 2022.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.