Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maashorst

Beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaashorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen
CiteertitelBeleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Artikelen 6.5 lid 3, 2:27; 2:28, 2:29 en 2:30 en 2:30a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst (APV)
 4. artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022nieuwe regeling

24-02-2022

gmb-2022-88357

1935-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen

De burgemeester van Maashorst

 

overwegende dat de “beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en para- commerciële rechtspersonen” bepaalt wanneer openbare inrichtingen gesloten moeten zijn en in welke gevallen ontheffing kan worden verleend van deze sluitingstijden voor deze openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen;

 

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en

de artikelen 6.5 lid 3, 2:27; 2:28, 2:29 en 2:30 en 2:30a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst (APV) en artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet,

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen.

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Openbare inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte als bedoeld in artikel 2:27 APV behoudens een buurthuis of clubhuis (hiervoor gelden de regels voor paracommerciële rechtspersonen)

  • 1.

   met een alcoholvergunning als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

  • 2.

   zonder alcoholvergunning als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet.

 • b.

  Schenktijden: de tijden waarop in paracommerciële inrichtingen alcoholische dranken mogen worden geschonken.

 • c.

  Sluitingstijden: de tijden waarop het de exploitant verboden is een openbare inrichting geopend te hebben en er geen bezoekers meer in de inrichting aanwezig mogen zijn.

 • d.

  Horecaconcentratiegebied: het gebied waarin gelegen de openbare inrichtingen waarvoor de sluitingstijden worden bepaald op basis van artikel 2, te weten; Markt, St. Janstraat en Birgittinessenstraat t/m nr. 1c., Uden.

 • e.

  Nachtinrichting: een als zodanig door de burgemeester aangewezen openbare inrichting.

 • f.

  Exploitant: degene die een inrichting exploiteert of daarin de feitelijke leiding heeft.

 • g.

  Terras: een buiten de lokaliteit van de inrichting liggend deel van de inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. Het terras en andere aanhorigheden maken onderdeel uit van de inrichting.

 • h.

  Paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf (artikel 1 Alcoholwet).

Sluitingstijden openbare inrichtingen (hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, nachtinrichting)

 

Voor openbare inrichtingen gelegen in het horecaconcentratiegebied (als genoemd in artikel 1 onder d.) gelden ruimere openingstijden. Dit betreft een uitgaansgebied.

Artikel 2. Sluitingstijden openbare inrichtingen

 • 1.

  Openbare inrichting met alcoholvergunning (artikel 1, onder a, sub1).

  De exploitant zorgt ervoor dat de inrichting gesloten is voor bezoekers:

  • a.

   van zondag tot en met woensdagnacht tussen 01.00 en 07.00 uur en van donderdag tot en met zaterdagnacht tussen 2.15 en 07.00 uur.

  • b.

   van zondag tot en met woensdagnacht tussen 01.00 tot 07.00 uur en van donderdag tot en met zondagnacht tussen 03.00 en 07.00 uur indien deze in zijn geheel gelegen is in het horecaconcentratiegebied. 

  • c.

   Het terras dient van zondag tot en met woensdagnacht uiterlijk om 01.00 uur en van donderdag tot en met zondagnacht uiterlijk om 02.30 uur actief van bezoekers en servies te worden ontruimd.

 • 2.

  Openbare inrichting zonder alcoholvergunning (artikel 1 onder a, sub2).

  De exploitant zorgt ervoor dat de inrichting gesloten is voor bezoekers:

  • a.

   van zondag tot en met woensdagnacht tussen 02.00 en 07.00 uur en tot 06.00 uur indien gericht op het verstrekken van ontbijt. Van donderdag tot en met zaterdagnacht tussen 03.00 en 07.00 uur en tot 06.00 uur indien gericht op het verstrekken van ontbijt.

  • b.

   Het terras dient van zondag tot en met woensdagnacht uiterlijk om 01.00 uur en van donderdag tot en met zaterdagnacht uiterlijk om 02.00 uur te zijn ontruimd.

  • c.

   De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijke inrichting.

 • 3.

  Nachtinrichting (artikel 1, eerste lid, onder d).

  De exploitant zorgt ervoor dat de nachtinrichting gesloten is:

  • a.

   van zondag tot en met donderdagnacht.

  • b.

   op vrijdagnacht om 03.00 uur en op zaterdagnacht om 04.00 uur. Het is verboden op vrijdagnacht bezoekers toe te laten na 01.30 uur en op zaterdagnacht na 02.30 uur.

  • c.

   Als de nachtinrichting in zijn geheel is gelegen in het horecaconcentratiegebied;

   • op zondag tot en met woensdagnacht tussen 01.00 en 07.00 uur en

   • van donderdag tot en met zaterdagnacht tussen 04.30 en 07.00 uur.

  • Het is verboden bezoekers nog toe te laten na 03.00 uur.

  • d.

   Het terras behorende bij de nachtinrichting dient uiterlijk om 22.00 uur van het terrasmeubilair te zijn ontruimd.

Artikel 3. Uitzonderingen op de sluitingstijden voor openbare inrichtingen

 • 1.

  Op de volgende dagen geldt voor alle openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 1 onder a, 1 en 2, met uitzondering van de nachtinrichtingen, een sluitingstijd van 03.00 uur:

  • Van zondag op maandag en van maandag op dinsdag tijdens Carnaval;

  • Van Eerste op Tweede Paasdag;

  • Koningsnacht (de nacht voorafgaande aan de dag waarop Koningsdag wordt gevierd);

  • Van de dag vóór Hemelvaartsdag op Hemelvaartsdag;

  • Van Hemelvaartsdag op de volgende dag;

  • Van Eerste op Tweede Pinksterdag;

  • Tijdens alle dagen van de jaarlijkse kermis van Zeeland (voor horecabedrijven in Zeeland), Schaijk (voor horecabedrijven in Schaijk), Reek (voor horecabedrijven in Reek) Volkel (voor horecabedrijven in Volkel), Uden (voor horecabedrijven in het horecaconcentratiegebied) en Odiliapeel (voor horecabedrijven in Odiliapeel), met uitzondering van de laatste kermisavond;

  • Van de dag voor Kerst op Eerste Kerstdag;

  • Van Eerste op Tweede kerstdag;

  • Van Tweede Kerstdag op de daarop volgende dag;

  • Van Nieuwsjaardag op de daarop volgende dag.

 • 2.

  Tijdens de viering van Oud en Nieuw van 31 december op 1 januari wordt de uiterlijke sluitingstijd van alle inrichtingen vastgesteld op 06.00 uur.

Artikel 4. Ontheffing sluitingstijden openbare inrichtingen

 • 1.

  De burgemeester kan, na aanvraag bij deze gemeente, incidenteel ontheffing verlenen voor het geopend hebben van een openbare inrichting van zondag tot en met woensdagnacht, met uitzondering van de nachtinrichtingen, tot maximaal 2 uur na sluitingstijd zoals vastgesteld in artikel 2.

 • 2.

  De burgemeester kan, na aanvraag bij deze gemeente, incidenteel ontheffing verlenen voor het geopend hebben van een inrichting, met uitzondering van de nachtinrichtingen, van donderdag tot en met zaterdagnacht tot maximaal 1 uur na sluitingstijd zoals vastgesteld in artikel 2.

 • 3.

  De aanvraag tot ontheffing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan worden geweigerd of de ontheffing kan worden ingetrokken in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in het geval van bijzondere omstandigheden. Ook kunnen er voorwaarden verbonden worden aan de ontheffing.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 5.

  De aanvraag dient uiterlijk 10 dagen van tevoren worden ingediend via horecavergunningen@gemeentemaashorst.nl. In de aanvraag wordt in ieder geval vermeld waarom deze wordt aangevraagd; voor wanneer en voor welke uren deze nodig is.

Artikel 5. Gelegenheden die in beginsel in aanmerking komen voor ontheffing (eerste openstelling en bioscoopvoorstellingen)

 • 1.

  De eerste openstelling voor het publiek van een nieuw of vernieuwde openbare inrichting met Alcoholvergunning, tot een maximum van één eerste openstelling per jaar per inrichting. Voor dit bijzondere geval kan de burgemeester een ontheffing verlenen op grond waarvan de inrichting tot 04.00 uur geopend mag zijn.

 • 2.

  Als bijzonder geval gelden activiteiten die bestaan uit het houden van nachtvoorstellingen wanneer deze gehouden worden in de met het horecabedrijf verbonden inrichting die is opgericht met als doel het uitsluitend houden van bioscoopvoorstellingen.

 • 3.

  U kunt in deze gevallen volstaan met een melding bij de gemeente; uiterlijk 10 dagen voor de gebeurtenis.

 

Schenk- en sluitingstijden voor paracommerciële rechtspersonen (zoals o.a.: sportverenigingen; buurthuizen, kerkgenootschappen cultuurcentra en poppodia)

 

Toelichting

Volgens de Alcoholwet (voorheen de Drank- en horecawet) moeten er, ter voorkoming van oneerlijke mededinging, regels gesteld worden over de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt.

 

De regels voor de schenk- en sluitingstijden uit de afdelingen 8a van de oude APV’s van Landerd en Uden blijven op grond van het overgangsrecht (6.5 lid 3 APV Maashorst) nog van toepassing. De regels zijn daardoor niet gelijk. Dit onderscheid in regels is deels verklaarbaar door het verschillende karakter van beide voormalige gemeentes. De komende jaren wordt geëvalueerd of en zo ja op welke wijze deze schenk- en sluitingstijden per 2024 kunnen worden geharmoniseerd. Tot die tijd gelden voor de verschillende kernen in Maashorst; Uden, Odiliapeel en Volkel enerzijds en Schaijk; Zeeland en Reek anderzijds, nog de tijden zoals voorheen.

 

In Uden, Odiliapeel en Volkel zijn de schenk- en sluitingstijden gelijk, maar is er een onderscheid gemaakt tussen sportverenigingen en overige rechtspersonen. Ook gelden hier vaste tijden. Dus niet gekoppeld aan de activiteiten.

 

In Schaijk, Zeeland en Reek gelden voor de sportverenigingen en overige paracommercie dezelfde schenk- en sluitingstijden. De schenktijden en de sluitingstijden zijn niet gelijk. Hier gold en blijft dus gelden dat de sluitingstijden van de paracommerciële inrichtingen gelijk zijn aan die van de openbare inrichtingen/reguliere horeca (artikel 2:34b in combinatie met artikel 2:29, eerste tot en met vijfde lid, APV Landerd).

 

Schaijk/Zeeland/Reek

Artikel 6. Schenktijd alcohol voor sportverenigingen én overige rechtspersonen (zoals buurthuizen, kerkgenootschappen, cultuurcentra en poppodia)

Paracommerciële rechtspersonen mogen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet buiten de tijden genoemd in de exploitatievergunning, niet vóór 12:00 uur en niet later dan 01:00 uur.

 

Toelichting: Alcohol schenken mag dus één uur voor aanvang en tot twee uur na afloop van de activiteit die past binnen de statutaire doelomschrijving. Dit houdt een verplichting in. Dit betekent dat de verstrekking van alcoholhoudende drank twee uur na de laatste activiteiten beëindigd moet zijn. Dus als de laatste wedstrijd is gespeeld, of een feest in buurthuis is afgelopen om 17.00 moet de verstrekking van alcohol gestopt zijn om 19.00. Dit mag echter nooit later zijn dan de tijden genoemde in de exploitatievergunning óf 01.00 ‘s nachts. Ook mag men niet eerder beginnen met het schenken van alcohol dan 12.00 uur.

Artikel 7. Sluitingstijd sportverenigingen én overige paracommerciële rechtspersonen (zoals buurthuizen, kerkgenootschappen cultuurcentra en poppodia)

Als sluitingstijd geldt op maandag tot en met vrijdag 01.00 en op zaterdag en zondag 02:00 uur.

 

Uden/Odiliapeel/Volkel

Artikel 8. Schenk- én sluitingstijden sportverenigingen

Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op activiteiten van sportieve aard die passen binnen de statutaire doelstelling van deze rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 24.00 uur;

 • b.

  zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur;

 • c.

  zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Artikel 9. Schenk- en sluitingstijden overige paracommerciële rechtspersonen zoals buurthuizen, kerkgenootschappen cultuurcentra en poppodia.

Deze rechtspersoon (die zich richt op activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van de desbetreffende rechtspersoon) mag geen alcoholhoudende drank verstrekken vóór 12.00 uur en niet later dan 24.00 uur.

 

Ontheffing van de schenk- en sluitingstijden voor paracommerciële rechtspersonen

De burgemeester kan op grond van artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de bij of krachtens dit artikel gestelde regels. Dit betreft ook de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt.

 

Ook voor zover het gaat om de mogelijkheid ontheffingen te verlenen blijven op grond van het overgangsrecht (artikel 6.5 lid 3 APV Maashorst) de eerder geldende regels nog van toepassing. In afdeling 8a van de APV Landerd staat dat de burgemeester op aanvraag een ontheffing van zeer tijdelijke aard kon verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden

Voor Uden, Odiliapeel en Volkel waren deze regels voor ontheffingen geregeld in de Beleidsregel sluitingsuur (2015). Deze regels worden eveneens geëvalueerd om, indien mogelijk, met ingang van 2024 te komen tot een geüniformeerd beleid. Er zijn in Uden, Odiliapeel en Volkel (terugkerende) gelegenheden beschreven die worden aangemerkt als bijzondere gelegenheid; mits aan de in de artikelen genoemde voorwaarden wordt voldaan. Deze gelegenheden worden beschreven in de artikelen 11 tot en met 17.

Artikel 10. Aanvraag ontheffing

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen in Maashorst moeten in geval zij voor een bijzondere omstandigheid een ontheffing willen van de schenk- en of sluitingstijd hiervoor uiterlijk 10 dagen van tevoren een aanvraag indienen via horecavergunningen@gemeentemaashorst.nl.

  In de aanvraag wordt in ieder geval vermeld wat de bijzondere gelegenheid inhoudt; wanneer deze plaatsvindt; of de ontheffing ziet op de schenk-of sluitingstijd (of allebei) en voor welke uren de ontheffing moet gelden. De burgemeester beoordeelt of en op welke wijze de aanvraag voor ontheffing in aanmerking komt. Voor de in artikel 11 tot en met 17 genoemde gevallen kan volstaan worden met een melding dat de gebeurtenis plaatsvindt.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd dan wel ingetrokken in het belang van de openbare orde;

  de openbare veiligheid en zedelijkheid of gezondheid en bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de burgemeester. Ook kunnen er voorwaarden verbonden worden aan de ontheffing. De ontheffing of een afschrift hiervan is in de inrichting aanwezig (artikel 4, lid 5, Alcoholwet).

   

Bijzondere gevallen paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard (sportverenigingen)binnen (Uden, Odiliapeel, Volkel)

Artikel 11. Uitloop activiteiten (wedstrijden/toernooien)

Voor activiteiten van sportieve aard die passen binnen de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, indien deze eindigen na 21.00 uur geldt een ontheffing van de schenk- en sluitingstijden tot één uur na beëindiging van deze activiteit en niet later dan 01.00 uur.

 • Bij de uitloop van landelijke competitiewedstrijden en toernooien geldt, na melding, ontheffing van de schenk- en sluitingstijd tot één uur na beëindiging van de wedstrijd en/of het toernooi.

 • Bij landelijke competitiewedstrijden en toernooien, op zaterdagavond voor standaardteams, geldt na melding, ontheffing van de schenk- en sluitingstijd tot uiterlijk 23.00 uur in plaats van 22.00 uur.

Artikel 12. Festiviteiten sportverenigingen

Bij onderstaande bijeenkomsten verleent de burgemeester na melding per vereniging maximaal 8 maal per kalenderjaar ontheffing van de schenk- en sluitingstijden.

Dit betreft de volgende bijeenkomsten:

 • Feestavond voor vrijwilligers

 • Feestavond voor sponsoren

 • Jaarfeest of afsluiting seizoen

 • Jubileumviering

 • Kampioenschap

 • Toernooi

 • Nieuwjaarsborrel voor leden

 • Overige strikt club-gerelateerde activiteiten voor leden.

  Daarbij geldt een ontheffing van uiterlijk 01.00 uur van zondag tot en met woensdagnacht en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht.

Artikel 13. Activiteiten van langere duur

Voor activiteiten die bestaan uit sport- of andere wedstrijden met een aaneengesloten duur van ten minste 12 uur en maximaal 24 uur kan de burgemeester, wanneer deze gehouden worden in of in de directe nabijheid van een accommodatie, maximaal één keer per jaar een ontheffing verlenen.

Aan deze ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat van zondag tot en met woensdagnacht tussen 01.00 uur en 07.00 uur en van donderdag tot en met zaterdagnacht tussen 02.00 uur en 07.00 uur geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

 

Bijzondere gevallen overige paracommerciële rechtspersonen (zoals buurthuizen, kerkgenootschappen cultuurcentra en poppodia)

Artikel 14. Bijzondere gevallen bepaalde speciale (feestelijke) activiteiten

De burgemeester kan per vereniging maximaal 8 maal per kalenderjaar ontheffing verlenen van de schenk- en sluitingstijden. Hierbij geldt een ontheffing tot uiterlijk 01.00 uur van zondag tot en met woensdagnacht en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht voor de onderstaande activiteiten.

 • 1.

  Ten aanzien van sociaal, cultureel en maatschappelijke instellingen:

  • Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden)

  • Vergaderingen van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden)

  • Kerstviering

  • Nieuwjaarborrel voor leden

 • 2.

  Ten aanzien van educatieve instellingen:

  • Afstudeerbijeenkomst/ diploma-uitreiking voor eigen studenten

  • Lessen/cursussen

  • Schoolfeest voor leerlingen

  • Laatste schooldag(feest)

  • Nieuwjaarsborrel

 • 3.

  Ten aanzien van instellingen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard:

  Activiteiten en vieringen die direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling (daaronder vallen niet bijeenkomsten van persoonlijke aard).

Artikel 15. Bijzondere gevallen verenigingsactiviteiten m.b.t. carnaval

 • 1.

  Als bijzondere gevallen worden in ieder geval de volgende activiteiten of gebeurtenissen aangemerkt:

  • a.

   een door een in Uden zetelende carnavalsvereniging georganiseerde pronkzitting, tot een maximum van vier pronkzittingen per kalenderjaar per carnavalsvereniging;

  • b.

   het door carnavalsverenigingen georganiseerd Grand Gala tot een maximum van één Grand Gala per kalenderjaar;

  • c.

   het door of namens de horecaverenigingen georganiseerde kasteleinsbal tot een maximum van één kasteleinsbal per kalenderjaar;

  • d.

   de door of namens de horecaverenigingen georganiseerde biertapwedstrijd tot een maximum van één biertapwedstrijd per kalenderjaar.

 • 2.

  De ontheffing houdt in dat de inrichting tot 03.00 uur geopend mag zijn.

Artikel 16. Bijzondere gevallen, bepaalde stichtingen

 • 1.

  Als bijzondere gevallen worden aangemerkt activiteiten die plaatsvinden ter uitvoering van de statutaire doelstellingen van de desbetreffende rechtspersoon wanneer die plaatsvinden in de accommodaties die worden geëxploiteerd door:

  • Stichting Compass (voorheen De Nieuwe Pul),

  • Stichting Soos Plock,

  • Stichting Naat Piek.

 • 2.

  Daarbij geldt een ontheffing van de schenk- en sluitingstijd tot uiterlijk 01.00 uur van zondag tot en met woensdagnacht en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdag tot en met zaterdagnacht.

 • 3.

  De burgemeester kan per accommodatie maximaal 2 keer per jaar een ontheffing van de schenk- en sluitingstijd verlenen op grond waarvan de accommodatie tot 04.00 uur geopend mag zijn. Of maximaal 3 keer per jaar, op grond waarvan de inrichting tot 03.00 uur geopend mag zijn.

Artikel 17. Hardheidsclausule

 • 1.

  In die situaties waarin deze beleidsregel niet voorziet of niet geheel toepasbaar is neemt de burgemeester een besluit na afweging van alle belangen waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij deze beleidsregels.

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden kan van deze beleidsregels gemotiveerd worden afgeweken.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden inwerking met ingang van de dag waarop zij bekend zijn gemaakt.

24-02-2022

De burgemeester van Maashorst,

Drs. P.L.A. Rüpp