Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GR Bleizo

Regeling Rekeningcommissie Bleizo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGR Bleizo
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Rekeningcommissie Bleizo
CiteertitelRegeling Rekeningcommissie Bleizo
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022nieuwe regeling

12-10-2017

bgr-2022-258

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Rekeningcommissie Bleizo

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo,

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet,

 

besluit:

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling Rekeningcommissie Bleizo:

 

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze Regeling verstaat onder:

 • a.

  Algemeen Bestuur: het orgaan van de gemeenschappelijke regeling als geregeld in hoofdstuk III van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo;

 • b.

  Bestuursovereenkomst: de op 1 februari 2008 tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland gesloten overeenkomst betreffende het Bleizo-gebied;

 • c.

  Deelnemende Gemeenten: de aan de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo deelnemende gemeenten Zoetermeer en Lansingerland;

 • d.

  Gemeenschappelijke Regeling Bleizo: de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland betreffende de bestuurlijke samenwerking ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst, vastgesteld op 1 augustus 2008;

 • e.

  GR Bleizo: het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Bleizo;

 • f.

  Regeling: deze Regeling Rekeningcommissie Bleizo;

 • g.

  Rekeningcommissie: de commissie van de GR Bleizo als bedoeld in artikel 31 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo;

Artikel 2 De samenstelling

 • 1.

  De Rekeningcommissie heeft vier leden.

 • 2.

  De raden van de Deelnemende Gemeenten benoemen elk twee leden uit hun midden.

 • 3.

  De Rekeningcommissie wijst uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris aan.

 • 4.

  De leden van de Rekeningcommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, welke gelijk is aan de zittingsperiode van de raden van de Deelnemende Gemeenten. Indien een lid of de leden van de Rekeningcommissie gedurende een zittingsperiode van de raden van de Deelnemende Gemeenten wordt/worden benoemd, eindigt deze benoeming gelijktijdig met het einde van de lopende zittingsperiode. Een lid van de Rekeningcommissie wiens lidmaatschap eindigt gelijktijdig met het einde van een zittingsperiode van de raden van de Deelnemende Gemeenten, kan éénmaal worden herbenoemd. Indien een lid als raadslid van een Deelnemende Gemeente defungeert, benoemt de raad van de Deelnemende Gemeente in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De Rekeningcommissie heeft tot taak het adviseren van de bestuursorganen van de Deelnemende Gemeenten omtrent de vast te stellen rekening als bedoeld in artikel 31 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Daartoe onderzoekt de Rekeningcommissie de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de bestuursorganen van de GR Bleizo gevoerde bestuur, met dien verstande dat de Rekeningcommissie niet in de bevoegdheden treedt die de rekenkamers van de Deelnemende Gemeenten hebben op de voet van artikel 184 Gemeentewet en het onderzoek niet kan betreffen de controle van de jaarstukken als bedoeld in artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

 • 2.

  De leden van de Rekeningcommissie zijn belast met het in gezamenlijkheid uitvoeren van de onderzoeken, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het uitbrengen van het jaarverslag.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Rekeningcommissie;

  • b.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekeningcommissie;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming;

  • e.

   het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet;

  • f.

   het doen naleven van deze Regeling;

  • g.

   de aansturing van de Rekeningcommissie en haar ondersteuning;

  • h.

   het tekenen van overige stukken namens de Rekeningcommissie; en

  • i.

   het vertegenwoordigen van de Rekeningcommissie naar buiten en fungeren als woordvoerder namens de Rekeningcommissie.

 • 4.

  De secretaris is belast met het secretariaat van de Rekeningcommissie, inclusief inhoudelijke voorbereidingen en archivering.

 • 5.

  Bij of krachtens deze Regeling kan de Rekeningcommissie één of meer taken mandateren aan de voorzitter of de overige leden.

II Onderzoek en bevoegdheden

Artikel 4 Advisering rekening GR Bleizo

 • 1.

  De Rekeningcommissie stelt jaarlijks een onderzoek in naar de jaarrekening, welk onderzoek resulteert in een schriftelijk gemotiveerd advies aan de bestuursorganen van de Deelnemende Gemeenten.

 • 2.

  De Rekeningcommissie ontvangt van het Dagelijks Bestuur de jaarstukken (rekening met toelichting) zodanig tijdig dat de Rekeningcommissie in staat wordt gesteld om haar advies omtrent de vast te stellen rekening rond 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft uit te brengen aan de bestuursorganen van de Deelnemende Gemeenten, die het Algemeen Bestuur van hun gevoelen omtrent de rekening kunnen doen blijken (als bedoeld in artikel 31, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Bleizo), ter fine van vaststelling door het Algemeen Bestuur van de rekening vóór 15 juni van dat jaar als bepaald in artikel 31, lid 2 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.

Artikel 5 Kwaliteitseisen uitvoering onderzoek

De Rekeningcommissie is gehouden de volgende kwaliteitseisen te hanteren voor de uitvoering van haar onderzoeken:

 • a.

  objectiviteit: de leden ondernemen hun werkzaamheden zonder zich door eigen gevoel of voorkeur te laten sturen;

 • b.

  onderbouwing: de onderzoeksresultaten zullen door feiten moeten worden ondersteund;

 • c.

  consistentie;

 • d.

  controleerbaarheid: de onderzoeksresultaten kunnen door derden, indien gewenst, worden gecontroleerd;

 • e.

  onafhankelijkheid: de leden doen hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak; en

 • f.

  bruikbaarheid: er moet sprake zijn van bondige en toegankelijke informatie waarmee de bestuursorganen van de GR Bleizo verbetering kunnen bewerkstelligen van de jaarrekening van de GR Bleizo.

Artikel 6 Verkrijgen van informatie

 • 1.

  De Rekeningcommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij de bestuursorganen van de GR Bleizo en de Deelnemende Gemeenten te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 2.

  Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is één en ander van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.

 • 3.

  De bestuursorganen van de GR Bleizo en de Deelnemende Gemeenten verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die de Rekeningcommissie ter vervulling van haar taak nodig acht.

III Vergaderingen, communicatie en gedragscode

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De Rekeningcommissie vergadert zoveel als noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Tevens kan een lid de voorzitter verzoeken een extra vergadering te beleggen.

 • 2.

  De vergaderingen zijn besloten, tenzij de Rekeningcommissie anders beslist.

 • 3.

  De voorzitter of een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit tijdig voor aanvang van de vergadering aan de secretaris weten.

Artikel 8 Vergaderstukken

 • 1.

  De voorzitter stelt de voorlopige agenda op. De secretaris verzendt uit naam van de voorzitter, ten minste vijf werkdagen voor een vergadering, de agenda en bijbehorende stukken aan de overige leden van de Rekeningcommissie.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan van de termijnen worden afgeweken.

 • 3.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de Rekeningcommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid kan de Rekeningcommissie een agendapunt toevoegen of afvoeren of de volgorde van punten wijzigen.

Artikel 9 Quorum en besluitvorming

 • 1.

  Besluiten zijn bindend als ten minste drie van de leden ter vergadering aanwezig zijn.

 • 2.

  De Rekeningcommissie streeft naar unanimiteit en besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Indien één van de leden daarom vraagt, kan een stemming worden gehouden.

 • 4.

  Indien één van de leden daarom vraagt, kan de stemming schriftelijk plaatshebben.

 • 5.

  Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 6.

  In de notulen van de vergaderingen wordt melding gemaakt van een eventueel minderheidstandpunt. De leden van de Rekeningcommissie dragen het standpunt van de Rekeningcommissie uit.

Artikel 10 Gedragscode

 • 1.

  De leden van de Rekeningcommissie en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 • 2.

  Informatie die de leden van de Rekeningcommissie en haar medewerkers hebben verkregen, in en buiten vergadering, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij de informatie middels rapportages openbaar is gemaakt.

 • 3.

  De leden van de Rekeningcommissie zijn bevoegd om leden van de gemeenteraad onder geheimhouding over het onderzoek te informeren.

Artikel 11 Onkostenvergoeding

De leden van de Rekeningcommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

V Slotbepalingen

Artikel 12 Duur Regeling

 • 1.

  Deze Regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2025.

 • 2.

  De werkingsduur van deze Regeling kan bij besluit van het Algemeen Bestuur worden verlengd.

Artikel 13 Geschillen

Ter zake van onderwerpen waarin deze Regeling niet voorziet, of bij geschillen over uitleg of toepassing van deze Regeling, beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 14 Toestemming raden en inwerkingtreding

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur zendt deze Regeling na vaststelling ter kennisname aan de raden van de Deelnemende Gemeenten. In juni 2008 hebben de raden reeds bij de vaststelling van de Regeling van de GR Bleizo verzocht om de instelling van een rekeningcommissie en derhalve toestemming gegeven als bedoeld in artikel 25, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Deze Regeling treedt in werking de dag na die waarop de Regeling door het Algemeen bestuur is vastgesteld.

Artikel 15 Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als “Regeling Rekeningcommissie Bleizo”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 oktober 2017

Voorzitter,

Secretaris,