Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GR Bleizo

Delegatiebesluit 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGR Bleizo
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2009
CiteertitelDelegatiebesluit 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022nieuwe regeling

28-05-2009

bgr-2022-257

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2009

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bleizo;

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 mei 2009;

 

gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het navolgende delegatiebesluit:

Artikel 1 gronduitgifte

Het Algemeen Bestuur draagt aan het Dagelijks Bestuur over de bevoegdheid tot het uitgeven en overdragen aan derden van al dan niet bouwrijpe grond in eigendom bij de GR Bleizo. Dit tegen gebruikelijke voorwaarden en binnen de beleidskaders van het algemeen bestuur. Met het uitgeven en overdragen van gronden worden de navolgende rechtshandelingen bedoeld:

verkoop en eigendomsoverdracht in economische en/of juridische zin, voorts het belasten van de grond door middel van het vestigen van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht of erfdienstbaarheden, alsmede het vestigen van kwalitatieve verplichtingen en de verhuur van gronden.

Artikel 2 inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 15 juni 2009 in werking.

Artikel 3 citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Bleizo d.d. 28 mei 2009

de secretaris,

mr. R.M. Meijer

de voorzitter,

dr. T.J. Haan