Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Treasurystatuut voor de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts MVS 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut voor de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts MVS 2022
CiteertitelTreasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet financiering decentrale overheden
 2. Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022nieuwe regeling

10-02-2022

bgr-2022-251

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut voor de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts MVS 2022

Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS

gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en artikel 11, tweede lid van de Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS 2022;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 januari 2022;

 

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOPWAARTS MVS 2022.

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  betalingsverkeer: Het verrichten van betalingen en incasseren van gelden;

 • b.

  richtlijnen/limieten: een bindend voorschrift voor een handelwijze die gevolgd moet worden;

 • c.

  treasurer: de door de directeur aangewezen ambtenaar;

 • d.

  treasurybeleid: de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de interne beheersing ter uitvoering van de treasuryfunctie.

 • e.

  treasurybeheer: de (beleids-)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het statuut. De uitvoering vindt zijn weerslag in specifieke plannen. Deze en de realisatie daarvan voor een referentieperiode komen in de paragraaf Financiering van de begroting en het jaarverslag.

 • f.

  treasuryberaad: een overleg tussen de unitmanager Bedrijfsvoering, de treasurer en de concerncontroller.

 • g.

  treasuryfunctie: het geheel van activiteiten gericht op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

 • h.

  treasurystatuut: de infrastructuur voor de inrichting van de treasuryfunctie. De paragraaf Financiering in de begroting geeft de beleidsvoornemens, de uitwerking van het statuut, voor het komende jaar en in het jaarverslag wordt ingegaan op de resultaten van de uitvoering.

Artikel 2. Doelstelling

Bij Stroomopwaarts MVS gelden de volgende doelstellingen van de treasuryfunctie:

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities waardoor Stroomopwaarts MVS in staat is om voldoende middelen te kunnen aantrekken. Overtollige gelden worden conform de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden uitgezet bij het ministerie van Financiën.

 • 2.

  Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten van Stroomopwaarts MVS tegen ongewenste financiële risico's door het beheersen van de risico's als rente interne liquiditeit, geldstromenbeheer, debiteuren- en crediteurenbeheer, interne beheersing en op aanspraken op afgegeven garanties/borgstellingen.

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 4.

  Het optimaliseren van de rendementen van de beschikbare liquiditeiten binnen de gestelde wettelijke kaders respectievelijk de richtlijnen en limieten in dit statuut.

 • 5.

  Waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury duidelijk worden geregeld.

Artikel 3. Wettelijke kaders

 • 1.

  Het wettelijke kader, bestaat uit;

  • a.

   Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de bijbehorende ministeriële regelingen;

  • b.

   Regeling Uitzettingen en Derivaten decentrale overheden (Ruddo);

  • c.

   Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden (Bldo);

  • d.

   Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo);

  • e.

   Regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Sbk);

  • f.

   Gemeentewet;

  • g.

   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

  • h.

   Europese regelingen aangaande staatssteun;

  • i.

   Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

 • 2.

  De relevante ministeriële regelingen zijn:

  • a.

   voor het uitzetten en/of verstrekken van financiële middelen:

   • I.

    de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO);

   • II.

    het besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden (BLDO).

  • b.

   voor het aantrekken van financiële middelen:

   • I.

    de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (UFDO);

   • II.

    het besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden (BLDO).

Hoofdstuk 2 Risicobeheer

Artikel 4. Uitgangspunten risicobeheer

 • 1.

  Het beheersen en vermijden van risico’s staat in het treasurybeleid voorop. In dit verband is het risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken van toekomstige risico’s en deze te beheersen, te verminderen en te spreiden.

 • 2.

  De treasuryfunctie zal nadrukkelijk geen bankachtige activiteiten ontplooien, met het oogpunt om geld te verdienen.

Artikel 5. Renterisicobeheer

 • 1.

  Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) toekomstige rentewijzigingen op het resultaat en op de waarde van rentedragende activa en passiva door:

  • a.

   Het moeten aantrekken of uitzetten van financieringsmiddelen, of als gevolg van een overeengekomen renteherziening op een lopende lening, op een ongunstige rentestand;

  • b.

   Het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen.

 • 2.

  De doelstellingen zijn het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten.

 • 3.

  Met betrekking tot het renterisicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  • a.

   De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido.

  • b.

   De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido.

  • c.

   Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.

  • d.

   De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening worden zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Artikel 6. Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het indekken tegen waardedaling op de vorderingspositie door het vooraf stellen van eisen en zoveel mogelijk zekerheden of garanties aan de tegenpartij.

Artikel 7. Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden uitgesloten door alleen leningen te verstrekken, aan te trekken of te garanderen in euro’s.

Artikel 8. Liquiditeitsrisicobeheer

Het interne liquiditeitsrisico wordt beperkt door de treasuryactiviteiten te baseren op liquiditeitsplanningen die periodiek worden bijgesteld en zoveel mogelijk synchroon lopen met begroting en jaarstukken.

Hoofdstuk 3 Financiering

Artikel 9. Relatiebeheer

 • 1.

  Stroomopwaarts MVS beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • a.

   financiële ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer;

  • b.

   ten behoeve van uitzettingen ingeschakelde tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

 • 2.

  Het beheer van relaties met financiële ondernemingen, waaronder de bankrelaties, valt onder de verantwoordelijkheid van de medewerker die is belast met de uitvoering van de treasuryfunctie.Onder dit beheer wordt verstaan:

  • a.

   het beheer van rekeningen bij verschillende bancaire instellingen, waarbij wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk aantal rekeningen om de transparantie te vergroten.

  • b.

   het zorgdragen voor voldoende kredietfaciliteit bij verschillende bancaire instellingen.

  • c.

   het zorgdragen voor informatie bij financiële ondernemingen over verdeling van bevoegdheden binnen Stroomopwaarts MVS voor een efficiënte afhandeling en minimalisering van risico’s van transacties.

  • d.

   het periodiek beoordelen van bankrelaties en hun bancaire condities op marktconformiteit.

  • e.

   het onderhouden van contacten met banken, instellingen en (geld)makelaars ten behoeve van de toegang tot en van kennis over de ontwikkelingen in de financiële markten.

Artikel 10. Geldstromenbeheer

De kosten van het geldstromenbeheer worden beperkt door;

 • a.

  het liquiditeitsgebruik te beperken door de (girale en chartale) geldstromen op elkaar en op de liquiditeitenplanning af te stemmen;

 • b.

  het betalingsverkeer zo veel mogelijk elektronisch uit te voeren bij de aangewezen bank;

 • c.

  contante geldstromen alsmede losse en spoedbetalingen zoveel mogelijk beperken en alleen onder voorwaarden toe te staan;

 • d.

  het gebruik van creditcards en bankpassen beperkt toe te staan. Gebruikers tekenen hiervoor vooraf een overeenkomst.

Artikel 11. Aantrekken van middelen

Bij het aantrekken van middelen gelden de volgende uitgangspunten:

 • a.

  financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. Op deze wijze worden de renterisico’s en het renteresultaat geoptimaliseerd.

 • b.

  toegestane instrumenten voor het aantrekken van financieringsmiddelen zijn voor:

  • I.

   kortlopende financiering (rentetypische looptijd tot 1 jaar) de kasgeldlening, en de kredietfaciliteit op de rekening courant;

  • II.

   langlopende financiering (rentetypische looptijd vanaf 1 jaar), vaste en onderhandse leningen,;

  • III.

   de inzet van andere instrumenten dan genoemd onder I en II is ter beoordeling van het algemeen bestuur.

Artikel 12. Uitzetten van middelen

Bij het uitzetten van middelen gelden de wettelijke regels zoals die voor het schatkistbankieren zijn vastgelegd, waarbij de Stroomopwaarts MVS haar overtollige liquide middelen en beleggingen dient aan te houden bij het ministerie van Financiën of binnen de wettelijke kaders zoals bij andere decentrale overheden.

Artikel 13. Saldo- en liquiditeitenbeheer (Kasbeheer)

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • a.

  Stroomopwaarts MVS streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één saldi- en rentecompensatiecircuit bij de huisbank.

 • b.

  De bank onder 1 voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen onder relatiebeheer.

 • c.

  De liquiditeitspositie is te allen tijde voldoende om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

 • d.

  De bepalingen opgenomen onder liquiditeitsrisicobeheer en onder het aantrekken en uitzetten van langlopende financiering zijn van toepassing bij de invulling van de liquiditeitsbehoefte.

Hoofdstuk 5 Administratieve organisatie en interne controle

Artikel 14. Treasury en de Planning & Control-cyclus

 • 1.

  De paragraaf financiering in de begroting en jaarstukken bevat de plannen voor de treasuryfunctie voor het begrotingsjaar in een meerjarig perspectief. In de paragraaf wordt in ieder geval verslag gedaan van de zaken zoals genoemd in artikel 12 van de Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS 2022.

 • 2.

  De paragraaf financiering in de jaarstukken geeft een verslag van de uitvoering van het treasurybeleid in het afgelopen jaar. Daarbij wordt getoetst aan de (bijgestelde) plannen zoals verwoord in de paragraaf financiering in de (bijgestelde) begroting.

Artikel 15. Uitgangspunten

De verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie zijn als volgt verdeeld:

 • 1.

  Het algemeen bestuur:

  • a.

   is verantwoordelijk voor het vaststellen, evalueren en wijzigen van het treasurybeleid;

  • b.

   stelt conform de Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS het treasurystatuut vast en zorgt tijdig voor eventuele wijzigingen van het treasurystatuut houdt toezicht op en controleert het beheer door het dagelijks bestuur;

 • 2.

  Het dagelijks bestuur:

  • a.

   is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het uitvoeren van het treasurybeleid;

  • b.

   draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor een juiste uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het door het algemeen bestuur vast te stellen Treasurystatuut.

  • c.

   legt verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde treasurybeheer door middel van de bestuursrapportages uit de P&C-cyclus en de paragraaf Financiering van de jaarstukken.

 • 3.

  De directeur is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag van de treasurer

 • 4.

  De treasurer is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van:

  • a.

   financiering: aantrekken van geldmiddelen voor een termijn tot en vanaf één jaar met als doel het voorzien in de liquiditeits- en financieringsbehoefte van Stroomopwaarts MVS om voorgenomen investeringen c.q. activiteiten voor de publieke taak te kunnen realiseren;

  • b.

   kasbeheer: betreft het plannen, zekeren, sturen, controleren en analyseren van geldstromen en het beheren van de liquiditeitspositie;

  • c.

   relatiebeheer: onderhouden van relaties met financiële ondernemingen waarmee de Stroomopwaarts MVS samenwerkt in het kader van de treasury;

  • d.

   risicobeheer: alle activiteiten gericht op het risicomijdend beheer en het beheersen van risico's.

Artikel 16. Het Treasuryberaad

Het Treasuryberaad:

 • a.

  bestaat uit de unitmanager Bedrijfsvoering (voorzitter), de concerncontroller en de treasurer (secretaris);

 • b.

  bespreekt voorstellen van de treasurer inzake de treasuryfunctie;

 • c.

  bespreekt rapportages over rentevisie, gedane transacties, liquiditeitenplanningen, financiële relaties en verantwoording over het gevoerde beheer;

 • d.

  evalueert de daadwerkelijke uitvoering van de treasuryfunctie door de ambtelijke organisatie;

 • e.

  fungeert als aanjager van de informatievoorziening van de treasury om deze op niveau te brengen en te houden.

Artikel 17. Interne beheersing

Aanvullend op de uitgangspunten van interne beheersing en algemene uitgangspunten gelden de volgende richtlijnen:

 • a.

  alvorens financieringsmiddelen worden aangetrokken, wordt bij de huisbank plus twee andere financiële instellingen schriftelijk (of digitaal) offerte gevraagd.

 • b.

  transacties worden meteen schriftelijk vastgelegd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en doorgegeven naar de financiële administratie.

 • c.

  de documenten worden ondertekend door de directeur of de op basis van de mandaatregeling bevoegde functionaris en de transactiebevestiging van de tegenpartij wordt bijgevoegd. De betreffende stukken worden controleerbaar in het treasurydossier opgenomen. Van alle afgesloten transacties met bijlagen wordt een treasurylogboek bijgehouden door de aangewezen functionaris.

 • d.

  van elke transactie wordt een document opgemaakt waarop in elk geval vastgelegd wordt het bedrag, de looptijd, het rentepercentage, de tegenpartij, de aflossingswijze, de eventuele makelaar en zijn courtage.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit statuut treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2018.

 • 2.

  Dit statuut wordt aangehaald als: “Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2022”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS op 10 februari 2022.

De secretaris,

N.C. van der Wekken

De voorzitter,

S. B. Kuipers

Toelichting  

Algemeen

Het treasurystatuut vormt het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het treasurybeleid is onderdeel van het financieel beleid en ondersteunt de uitvoering van de publieke taken en biedt mede waarborgen voor de financiële continuïteit van Stroomopwaarts MVS op korte en lange termijn.

Het treasurystatuut is voor Stroomopwaarts MVS beperkt gehouden, omdat zij een eenvoudige rol heeft op het gebied van treasury.

 

De behoefte is:

 • -

  het aantrekken van geld voor investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering;

 • -

  het overbruggen van de mate van bevoorschotting zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling of bij het offreren van projecten en de voortgang van uitvoering van de projecten en begroting.

Treasury

Onder het begrip ‘Treasury’ worden alle activiteiten samengevat die zich richten op de zorg voor voldoende geld (liquiditeiten) op de gemeentelijke bankrekening om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Het omvat tevens het uitzetten van ‘overtollige’ middelen en het afgeven van garanties voor geldleningen van derden. Daarbij moet de gemeente zich houden aan specifieke wet- en regelgeving over lenen en uitzetten van financiële middelen.

 

Het algemeen bestuur bepaalt, met de vaststelling van de begroting, welke de publieke taken van Stroomopwaarts MVS zijn en binnen welk budgettair kader die worden uitgevoerd.

 

Artikel 212 van de Gemeentewet jo artikel 21, eerste en tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS verplicht Stroomopwaarts MVS om een financiële regeling te hebben. Daarin worden de financiële beleidskaders vastgelegd en vastgesteld door het algemeen bestuur. Een uitwerking van deze kaders is, conform artikel 11 van de Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS 2022, uitgewerkt in dit statuut.

 

De interne regelgeving, bestaande uit de Financiële regeling Stroomopwaarts 2022 en het vastgestelde beleid ten aanzien van garanties en waarborgen. In de paragraaf Financiering van de begroting stelt het algemeen bestuur jaarlijks de financieringsbehoefte vast voor het aantrekken van lang geld. Tevens worden dan de op basis van de Wet Fido verplichte kasgeldlimiet en renterisiconorm bepaald. Voor het aantrekken van kort geld mag de kasgeldlimiet volgens de Wet Fido gedurende twee kwartalen worden overschreden. Daarna dient een langlopende lening te worden afgesloten (consolidatie). In de paragraaf Financiering van de jaarstukken wordt verslag gedaan van het gevoerde treasurybeleid in het afgelopen jaar.