Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Regeling op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Stroomopwaarts MVS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Stroomopwaarts MVS
CiteertitelFinanciële Regeling Stroomopwaarts MVS 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 21 lid 1 & 2 Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
 2. artikel 212 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022nieuwe regeling

10-02-2022

bgr-2022-249

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Stroomopwaarts MVS

Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS

gelet op artikel 21, eerste en tweede lid van Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en artikel 212 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 januari 2022

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

REGELING OP DE UITGANGSPUNTEN VOOR HET FINANCIEEL BELEID, ALSMEDE DE REGELS VOOR HET FINANCIEEL BEHEER EN VOOR DE INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE VAN STROOMOPWAARTS MVS.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van Stroomopwaarts MVS en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • b.

  administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding;

 • c.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • d.

  BBV: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

 • e.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 11 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • f.

  deelnemer: het aan de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS deelnemende bestuursorgaan;

 • g.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • h.

  doeltreffendheid: de mate waarin Stroomopwaarts MVS erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk te bereiken;

 • i.

  financiële positie: de mate waarin Stroomopwaarts MVS duurzaam in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen en het voorzieningenniveau op het gewenste peil te houden;

 • j.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving van de door het algemeen en dagelijks bestuur genomen besluiten en het vastgestelde beleid;

 • k.

  Stroomopwaarts MVS: het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS, zoals bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • l.

  Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • m.

  weerstandsvermogen: de vereiste omvang van de algemene reserve om ook in ongunstige tijden de activiteiten te kunnen voorzetten.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

Het algemeen bestuur stelt een programma-indeling vast.

Artikel 3. Begroting

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt elk jaar een meerjarenbegroting en een ontwerp-begroting van baten en lasten voor het komende boekjaar op, voorzien van de nodige toelichtingen en specificaties, conform de bepalingen het BBV. De ontwerpbegroting bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de te leveren producten en diensten uit hoofde van de wetten en regelingen die Stroomopwaarts MVS uitvoert voor de betrokken deelnemers;

  • b.

   de te leveren prestaties;

  • c.

   de baten en lasten.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de (gewijzigde) begroting vast en daarmee de kaders voor het begrotingsjaar.

 • 3.

  Voor het opstellen en vaststellen van de begroting, alsmede de financiële en beleidsmatige kaders gelden de in de Wgr, gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en in het BBV genoemde bepalingen en termijnen.

Artikel 4. Uitvoering begroting

 • 1.

  Het dagelijks bestuur waarborgt dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de te leveren prestaties, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, kunnen worden getoetst.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten en diensten van de begroting.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de lasten van de producten en diensten zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

 • 5.

  Bij de opstelling van de begroting wordt rekening gehouden met de bepalingen van deze regeling over de financiële positie.

 • 6.

  Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten. Dit doet het algemeen bestuur door vaststelling van de begroting, waarin de financiële gevolgen van het gevoerde beleid uiteen zijn gezet.

Artikel 5. Tussentijdse rapportages

 • 1.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur per vier maanden door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van Stroomopwaarts MVS.

 • 2.

  De tussentijdse rapportages worden uiterlijk acht weken na afloop van de verslagperiode aan het algemeen bestuur aangeboden.

 • 3.

  Indien de tussentijdse rapportage aanleiding geeft voor een begrotingswijziging wordt deze gelijktijdig met de tussentijdse rapportage aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling.

 • 4.

  De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de indeling van de vastgestelde begroting.

 • 5.

  De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen, voor wat betreft de baten en lasten, de investeringen en indien daar aanleiding voor is de te leveren prestaties. In de rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

  • a.

   de ontvangen budgetten betreffende door Stroomopwaarts MVS uit te voeren regelingen;

  • b.

   lasten die een direct gevolg hebben voor de bijdragen van de deelnemers.

Artikel 6. Informatieplicht

Het dagelijks bestuur besluit niet over nog niet in de begroting voorziene:

 • a.

  aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan € 200.000;

 • b.

  verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 200.000; of

 • c.

  verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat het algemeen bestuur en gemeenten zijn geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 7. Jaarstukken

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken in het jaar volgend op het boekjaar vast, waarbij de in de Wgr, gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en in het BBV genoemde termijnen worden gehanteerd.

 • 2.

  Bij het opstellen van de jaarstukken wordt rekening gehouden met de bepalingen zoals neergelegd in het BBV en de bepalingen van deze regeling over de financiële positie.

 • 3.

  De inrichting van de jaarstukken sluit aan bij de indeling van de vastgestelde begroting.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting. In de verantwoording geeft het dagelijks bestuur aan:

  • a.

   wat er is bereikt;

  • b.

   welke prestaties daarvoor zijn geleverd;

  • c.

   wat het heeft gekost;

  • d.

   hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 5 jaar afgeschreven.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3.

  Materiële vaste activa met economisch nut zoals bedoeld in artikel 35 BBV, worden afgeschreven overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd wijzigingen in bijlage 1 van deze regeling vast te stellen.

 • 5.

  Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.

Artikel 9. Reserves en Voorzieningen

Het dagelijks bestuur biedt ter vaststelling door het algemeen bestuur een nota aan over het beleid voor reserves. De nota behandelt in elk geval:

 • a.

  de vorming en besteding van reserves, conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • b.

  het ratio van het weerstandsvermogen wordt jaarlijks bepaald door de omvang van de algemene reserve gedeeld door de gekwantificeerde omvang van risico’s;

 • c.

  de toerekening en verwerking van rente over de reserves.

Artikel 10. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van de tarieven van Stroomopwaarts MVS wordt een systeem van integrale kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door Stroomopwaarts MVS verleende producten en diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa betrokken.

 • 3.

  De basis voor de omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het totaal van alle rentekosten en -baten en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Artikel 11. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor een juiste uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het door het algemeen bestuur vast te stellen Treasurystatuut.

 • 2.

  De regels ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening worden in het Treasurystatuut vastgelegd en worden aangepast aan de geactualiseerde gegevens en door het algemeen bestuur vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Paragrafen in begroting en jaarstukken

Artikel 12. De paragrafen

De inhoud van de paragrafen bij de begroting en jaarstukken voldoen aan de verplichte onderdelen die door het BBV worden gesteld.

Daarnaast neemt het dagelijks bestuur in ieder geval op:

 • a.

  de paragraaf Weerstandsvermogen: de risico's van materieel belang, en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen.

 • b.

  de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen: de voortgang van het geplande onderhoud en de omvang van het achterstallig onderhoud.

 • c.

  de paragraaf Financiering: de opbouw van de korte en lange schuldpositie, de liquiditeitenplanning, de financieringsbehoeften en de rentevisie voor de komende 4 jaren.

 • d.

  de paragraaf Bedrijfsvoering: actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen die aandacht behoeven, alsmede de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten, de kosten van inhuur derden, de huisvestingskosten, de automatiseringskosten, het budget voor de accountant en het beleid voor waarderen en afschrijven, en reserves.

Hoofdstuk 5 Administratieve organisatie

Artikel 13. Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen van Stroomopwaarts MVS;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie van goederen en diensten;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 14. Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt vast:

 • a.

  een eenduidige indeling van de financiële organisatie van Stroomopwaarts MVS en een eenduidige toewijzing van de taken;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de intern en extern verstrekte informatie is gewaarborgd;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten.

Artikel 15. Interne beheersing

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 • 2.

  De resultaten van alle toetsen en alle plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de periodieke interne toetsing van bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening en op de rechtmatigheid van beheershandelingen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur verstrekt jaarlijks een rechtmatigheidsverantwoording aan de raden van de deelnemende gemeenten

Artikel 16. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het dagelijks bestuur zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen van Stroomopwaarts MVS.

Artikel 17. Aanbesteding en inkoop

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt ter vaststelling door het algemeen bestuur een nota met beleidsregels aan voor inkoop en aanbesteding. Wijzigingen die de uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid raken of verstrekkende gevolgen hebben, geven aanleiding tot herziening van deze nota en daarmee een nieuw bestuursbesluit.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor interne regels voor de inkoop en aanbesteding van werken, diensten en leveringen. De regels waarborgen, dat wordt gehandeld in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Financiële regeling Stroomopwaarts MVS 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Financiële Regeling Stroomopwaarts MVS 2022”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS op 10 februari 2022.

De secretaris,

N.C. van der Wekken

De voorzitter,

S.B. Kuiper

Bijlage afschrijvingsbeleid bij Artikel 8

 

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut

 

De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  40 jaar: (nieuwbouw) kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • b.

  25 jaar: renovatie kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • c.

  15 jaar: technische installaties in kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • d.

  10 jaar: nieuwbouw tijdelijke kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • e.

  10 jaar: veiligheidsvoorzieningen kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • f.

  10 jaar: mechanische installaties en machines;

 • g.

  10 jaar: kantoormeubilair;

 • h.

  10 jaar: aanhangwagens en zware motorvoertuigen;

 • i.

  5 jaar: telefooninstallaties;

 • j.

  3 jaar: mobiele telefoons;

 • k.

  5 jaar: personenauto’s en lichte motorvoertuigen;

 • l.

  5 jaar: gereedschappen;

 • m.

  5 jaar: automatiseringsapparatuur;

 • n.

  5 jaar: software gemeentelijke applicaties;

 • o.

  5 jaar: software kantoorautomatisering;

 • p.

  Activa die niet in onder a t/m o vallen worden afgeschreven o.b.v. technische levensduur.

Toelichting op de financiële regeling Stroomopwaarts MVS

Algemene toelichting

De regeling is bedoeld om op hoofdlijnen de spelregels voor het financiële beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer te regelen. Met de financiële regeling creëert het algemeen bestuur waarborgen voor de kwaliteit van de financiële functie van de dienst en wordt een nadere invulling gegeven aan de verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur.

Geldende wettelijke kaders zijn het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de regeling. Zaken die in de Gemeentewet, de Wet fido, het Besluit Begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) en overige regelgeving worden voorgeschreven, worden in deze regeling niet herhaald.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Programma indeling

Dit artikel geeft aan wie de programma-indeling vaststelt.

 

Artikel 3. Begroting

Dit artikel geeft aan wie de begroting opstelt en vaststelt. Daarnaast zijn in dit artikel in aanvulling op het BBV bepalingen opgenomen voor de inrichting van de begroting.

 

Artikel 4. Uitvoering begroting

Hierin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de begroting. De realisatie moet eenvoudig te herleiden zijn naar de begroting door deze toe te wijzen aan de producten en diensten van de begroting en dat de begroting niet wordt overschreden.

 

Artikel 5. Tussentijdse rapportages

Een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus voor het algemeen bestuur zijn de tussenrapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de uitputting van budgetten en investeringskredieten en de voortgang van de uitvoering van het beleid. Op grond van artikel 5 verschijnt drie keer per jaar een tussenrapportage. De tussenrapportage over de laatste vier maanden valt samen met de jaarstukken.

 

Artikel 6. Informatieplicht

In dit artikel wordt nadere invulling gegeven aan de informatieplicht van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Het betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel 169 van de Gemeentewet. Dit artikel verplicht het dagelijks bestuur vooraf aan het aangaan van bepaalde verplichtingen het algemeen bestuur inlichtingen te verstrekken indien het algemeen bestuur daarom verzoekt of indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het dagelijks bestuur ingrijpende gevolgen heeft voor Stroomopwaarts MVS. In het artikel verzoekt het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om vooraf informatie te verstrekken als de daar genoemde rechtshandelingen met een financieel gevolg worden aangegaan, voor zover deze rechtshandelingen het bedrag van 200.000 euro te boven gaan.

 

Bepalingen uit dit artikel ontslaan het dagelijks bestuur overigens niet van de informatieplicht in andere gevallen. Ook moeten besluiten van het dagelijks bestuur voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat door het algemeen bestuur is uiteengezet. Het artikel schept slechts duidelijkheid tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur over wanneer het algemeen bestuur in elk geval vooraf wenst te worden geïnformeerd en in de gelegenheid wil worden gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

 

Artikel 7. Jaarstukken

Het algemeen bestuur is bevoegd de jaarstukken vast te stellen.

 

Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa

De regeling moet volgens artikel 212 Gemeentewet in elk geval bevatten “regels voor waardering en afschrijving activa”. Wat betreft de exacte afschrijvingstermijnen voor de verschillende categorieën materiële vaste activa is er voor gekozen om deze vast te leggen in een aparte bijlage bij de regeling. Wijzigingen van deze bijlage kunnen door het dagelijks bestuur worden vastgesteld.

Activa die door Stroomopwaarts overgenomen zijn van de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen en de werk-/leerbedrijven Dukdalf, TBV en BGS worden afgeschreven volgens de systematiek en de termijnen die opgenomen zijn in de bijlage.

 

Artikel 9. Reserves

In het eerste lid is bepaald dat het dagelijks bestuur een nota over het beleid voor reserves, en het weerstandsvermogen aan het algemeen bestuur aanbiedt.

Zaken als opheffen, instellen, verhogen, verlagen van reserves worden opgenomen in de planning- en controldocumenten.

Voor een investeringsvoornemen kan het algemeen bestuur via resultaatbestemming een bestemmingsreserve vormen. Hiermee wordt op de balans van Stroomopwaarts MVS tot uitdrukking gebracht dat een toekomstige investering een beslag op het eigen vermogen gaat leggen.

 

Artikel 10. Kostprijsberekening

De grondslag voor de prijzen en tarieven vormt de samenstelling van de kostprijs van de diensten waarvoor prijzen en heffingen in rekening worden gebracht. In artikel 10 van de regeling staan de kaders voor de bepaling van de kostprijzen van diensten en producten van Stroomopwaarts. Het eerste lid van het artikel bepaalt dat de kostprijs bestaat uit de directe kosten en de indirecte kosten die direct met de dienst samenhangen. Het tweede lid bepaalt dat onder de indirecte kosten ook worden verstaan de kapitaallasten van de betrokken activa.

 

Artikel 11. Financieringsfunctie

De financieringsfunctie (Treasury) is een belangrijk onderdeel van het middelenbeheer. Gezien de kwetsbaarheid van deze functie bevat artikel 212 Gemeentewet de expliciete bepaling dat de financiële regeling regels bevat voor het beleid en de organisatie van de financieringsfunctie. De uitvoering vindt plaats op basis van de bepalingen die in het Treasurystatuut zijn opgenomen.

 

Artikel 12. De paragrafen

In artikel 11 BBV staat welke informatie de paragraaf weerstandsvermogen in elk geval moet bevatten. Het weerstandsvermogen voor Stroomopwaarts MVS wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke deelnemers. Stroomopwaarts MVS vormt in principe geen eigen vermogen; wel kan het algemeen bestuur behaalde positieve resultaten geheel of ten dele bestemmen voor een egalisatiereserve (toelichting bij artikel 25 Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS). In de paragraaf weerstandsvermogen zal Stroomopwaarts MVS risico’s van materieel belang opnemen met een inschatting van de kans dat deze zich voordoen. Ook zal worden ingegaan op welke verzekeringen, voorzieningen of weerstandsvermogen aanwezig zijn.

In het BBV artikel 13 staat welke informatie de paragraaf Financiering in elk geval moet bevatten. Het derde lid van dit artikel regelt welke informatie het algemeen bestuur daar bovenop wenst in de paragraaf Financiering in de begroting en rekening.

Het BBV regelt in artikel 14 welke informatie de paragraaf Bedrijfsvoering in elk geval moet bevatten. Het vierde lid van dit artikel regelt welke extra informatie het algemeen bestuur wenst.

 

Artikel 13. Administratie

Hierin wordt uitgelegd hoe de administratie opgezet dient te worden, zodat hieruit de juiste informatie opgehaald kan worden.

 

Artikel 14. Financiële organisatie

Dit artikel geeft de uitgangspunten voor de financiële organisatie. Volgens het eerste lid onderdeel a van artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie. Voor de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS geldt dat het dagelijks bestuur hiervoor bevoegd is. Het dagelijks bestuur wordt opgedragen het bepaalde van deze regels die de financiële organisatie betreffen, vast te leggen in besluiten. De regels bedoeld onder de letters a en b kan het dagelijks bestuur gezamenlijk vastleggen in een organisatiebesluit.

 

Artikel 15. Interne beheersing

Jaarlijks wordt getoetst of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiën en of de financiële beheershandelingen die eraan ten grondslag liggen rechtmatig zijn verlopen. Artikel 16 draagt het dagelijks bestuur op maatregelen te treffen opdat gedurende het jaar of vooraf aan de controle van de jaarrekening Stroomopwaarts MVS zelf nagaat of de cijfers in de administraties een getrouw beeld geven en of de financiële beheershandelingen die aan de baten en lasten en de balansmutaties ten grondslag liggen rechtmatig (zijn) verlopen.

 

Met ingang van het verslagjaar 2022 verstrekt het dagelijks bestuur jaarlijks een rechtmatigheidsverantwoording aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 

Artikel 16. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Dit artikel bepaalt dat in regelingen en werkprocedures voldoende maatregelen worden getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen te beperken. Het treffen van afdoende beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik maakt deel uit van het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

 

Artikel 17. Aanbesteding en inkoop

Het algemeen bestuur stelt een nota met beleidsregels vast voor inkoop en aanbesteding. Het dagelijks bestuur zorgt voor de interne regels voor inkoop en aanbesteding.