Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Aanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s
CiteertitelAanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-85833

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s

De burgemeester van de gemeente Duiven;

 

Gelet op artikel 2:24 lid 2f Algemene plaatselijke verordening gemeente Duiven 2021;

 

Overwegende dat:

 

landelijk over full-contact vechtsporten al een aantal jaren discussie wordt gevoerd. Ze worden enerzijds gezien als een waardevolle sport met een maatschappelijke functie en anderzijds is er terugkerende kritiek op deze vechtsporten vanwege geweldsincidenten en vermeende banden met criminele organisaties;

 

het niet gaat om een algeheel verbod van vechtsportwedstrijden of -gala’s, maar om de mogelijke criminaliteit en/of andere negatieve aspecten achter en in de organisatie van vechtsportgala’s tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren;

 

deelnemers aan een vechtsportgala – zowel volwassenen als jongeren - op een sportieve, veilige en gezonde manier hun sport uit kunnen oefenen door spelregels ter bescherming van hun gezondheid;

 

de burgemeester categorieën vechtsportwedstrijden of –gala’s kan aanwijzen waarop altijd, ongeacht het aantal bezoekers, de vergunningplicht van toepassing is;

 

vanuit openbare orde en veiligheid het bij bepaalde categorie vechtsportevenementen van belang is de integriteit van de aanvrager te toetsen conform het Bibob beleid ‘Beleidslijn Wet Bibob Duiven 2018’;

 

besluit vast te stellen ‘Aanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s’:

Artikel 1 Aanwijzing

De burgemeester wijst de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s aan, als bedoeld in artikel 2:24 lid 2f Algemene plaatselijke verordening, waarvoor het verboden is om zonder vergunning een evenement te houden of doen houden, tenzij daar bij geen enkel commercieel belang is gemoeid en de richtlijnen van de Vechtsportautoriteit volledig in acht worden genomen:

  • a.

    Mixed martial arts (gemengde vechtkunst), waaronder in ieder geval worden begrepen: ‘free fight’ (het vrije vechten), ‘vale tudo’ (Braziliaans Mixed Martial Arts) en ‘cagefight’ (kooigevecht);

  • b.

    Kickboksen in alle varianten;

  • c.

    Muay Thai (Thaiboksen) in alle varianten.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Vastgesteld door de burgemeester van Duiven op 15 februari 2022,

Mr. H.B. (Huub) Hieltjes

De burgemeester van gemeente Duiven

Toelichting:

Full-contact vechtsporten (Muay Thaiboksen, kickboksen en Mixed Martial Arts (MMA)) zijn onderwerp van discussie de afgelopen jaren. Enerzijds worden deze sporten gezien als waardevolle sport met een maatschappelijke functie. Anderzijds is er veel kritiek op de gezondheidsrisico’s van deze sporten en de veiligheidsrisico’s die met deze sporten gepaard kunnen gaan, zoals geweldsincidenten, vermeende banden met criminele organisaties en dubieuze organisatoren. Landelijk heeft dit geleid tot de oprichting van de Vechtsportautoriteit (VA) in 2017. De VA heeft als doelstelling het bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector. De VA heeft een handreiking voor gemeenten opgesteld: “Regulering vechtsportgala’s: handreiking voor gemeentelijk beleid” (december 2018). Eén van de aanbevelingen in die handreiking is het verbinden van voorwaarden aan vechtsportevenementen, bijvoorbeeld door de Algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen voor bepaalde full-contact vechtsportevenementen. De gemeente Duiven heeft bij raadsbesluit in de Algemene plaatselijke verordening de mogelijkheid om een vergunningsplicht op te leggen bij aangewezen vechtsportevenementen of -gala’s. Met dit aanwijzingsbesluit geeft gemeente Duiven invulling aan de categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s waarvoor de vergunningplicht geldt, ongeacht het aantal bezoekers.

 

Uit een advies van het RIEC Oost Nederland d.d. 3 augustus 2011 komt naar voren dat er bij vechtsportgala’s sprake kan zijn van een vervlechting van de onder en de bovenwereld (ondermijning), hetzij in de organisatie van een dergelijk evenement dan wel bij de financiering ervan. Deze vervlechting is met name waargenomen bij Mixed Marterial Arts gala’s en kickboksgala’s. Toetsing van de aanvrager conform de Wet Bibob en het beleid ter zake is gewenst. In de Beleidslijn Wet Bibob Duiven 2018 is opgenomen dat evenementen die betrekking hebben op free fight, MMA (Braziliaans Mixed Martial Arts), cage fight (kooigevecht), kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten, een Bibob-toets wenselijk is.

 

De vergunningplicht geldt NIET voor de in dit besluit aangewezen categorieën als met het evenement geen enkel commercieel belang is gemoeid EN de richtlijnen van de Vechtsportautoriteit strikt en volledig in acht worden genomen. Zo kunnen bijvoorbeeld clubwedstrijden van sportverenigingen waarbij puur het sportieve element centraal staat en geen sprake is van enige vorm van het heffen van een toegangsprijs, betaling van prijzengeld, betaling voor VIP tafels o.i.d., plaatsvinden zonder dat hiervoor een aanvraag om vergunning gedaan hoeft te worden.