Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Wijziging van de nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 ter verhoging van het subsidieplafond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging van de nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 ter verhoging van het subsidieplafond
CiteertitelWijziging subsidieplafond Covid-19 regeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwijziging nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 verhoging subsidieplafond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015
  2. nadere regels ASV Covid steunpakket 2021

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels ASV Covid-19-steunpakket 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022wijzingsregeling

22-02-2022

gmb-2022-85704

49435

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging van de nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 ter verhoging van het subsidieplafond

 

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem

 

Gelet op artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de nadere regels Covid-19 steunpakket 2021

 

 

Artikel I

In artikel 1.5 van de Nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 wordt ‘€ 94.724,74’ vervangen door ‘€ 111.263,00’.

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 22 februari 2022,

 

De gemeentesecretaris a.i.

A.J.E. van der Werf-Bramer

 

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Toelichting op wijziging nadere regels ASV CovidSteunpakket 2021 ter verhoging van het subsidieplafond

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor de vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met (financiële) gevolgen door de Covid-19-pandemie. In 2021 is daarom het Covid-steunpakket beschikbaar gesteld voor de lokaal sociaal-maatschappelijke organisaties uit de gemeente Kaag en Braassem. In deze regeling was een subsidieplafond vastgelegd, met de gelden die op dat moment beschikbaar waren.

In de afgelopen maanden hebben we vanuit het Rijk meer middelen beschikbaar gekregen ten behoeve van de Covid-19-pandemie. Daarbij zijn er meer aanvragen binnen gekomen dan het beschikbare subsidieplafond van het Covid-steunpakket 2021. Het College van B&W heeft besloten om vanuit de extra gelden het subsidieplafond te wijzigen, om op deze manier de aanvragen uit 2021 positief te kunnen beoordelen en het aangevraagde budget aan de organisaties toe te kennen.

 

Toelichting

1. Inhoud van de regeling

Deze regeling wijzigt de Nadere regels Covid-19 steunpakket 2021 (hierna: Covid-regeling) Op basis van die Covid-regeling kan subsidie worden verstrekt aan de vrijwilligersorganisaties voor de misgelopen inkomsten in 2021.

In december 2021 en januari 2022 zijn veel nieuwe aanvragen binnengekomen van organisaties voor subsidie op grond van de Covid-regeling. Het uiteindelijk indienen van een aanvraag was mogelijk tot 31 januari 2022, op het laatste moment hebben verschillende organisaties toch nog een aanvraag ingediend.

Er is in de tweede helft van 2021 zelfs veel meer subsidie aangevraagd dan in de eerste helft van 2020. Het beschikbare plafond is hierdoor overvraagd. De Covid-regeling eindigde op 31 december 2021.

Zonder nieuwe budgetten konden niet alle in 2021 ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Het betreft vier aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden en maatschappelijke bijdrage in de gemeente. Om deze aanvragen alsnog te kunnen toewijzen, is per 22 februari 2022 nieuw budget beschikbaar gesteld. De regeling is reeds gesloten, dus de verhoging van het plafond komt alleen ten goede aan aanvragen die al zijn ingediend.