Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Besluit van de Directie van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging aan de SED organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de Directie van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging aan de SED organisatie
CiteertitelMandaatregeling SED organisatie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. Gemeenschappelijk Regeling SED Organisatie
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022Nieuwe regeling

16-02-2022

bgr-2022-239

854244

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Directie van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging aan de SED organisatie

De directie van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie,

 

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 171 Gemeentewet;

 • -

  de gemeenschappelijke regeling SED organisatie (regeling);

 • -

  mandaatregeling SED directie;

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 4 van de regeling de uitvoering van gemeentelijke taken is opgedragen aan de SED organisatie;

 • -

  dat met inachtneming van de in de gemeenschappelijke regeling SED organisatie en de wet gemeenschappelijke regelingen voorbehouden bevoegdheden, de burgemeester en colleges van de deelnemende gemeenten, het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter zoveel mogelijk de aan hen - uit welken hoofde dan ook - toekomende besluitvormings-, uitvoerings- en ondertekeningsbevoegdheden door middel van een algemeen mandaat, met de bevoegdheid tot ondermandaat hebben opgedragen aan de directie bij besluit 16 februari 2022;

 • -

  dat de directie ondermandaat wenst te verlenen aan de domeinmanagers, afdelingshoofden en medewerkers;

Gehoord hebbende het op grond van artikel 25 eerste lid sub e van de Wet op de Ondernemingsraden positieve advies van de ondernemingsraad;

BESLUIT:

 

vast te stellen de

Mandaatregeling SED organisatie

 

Hoofdstuk I Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

regeling:

de gemeenschappelijke regeling SED organisatie;

b.

SED organisatie:

het openbaar lichaam genoemd in artikel 2 van de regeling;

c.

gemeenten:

de deelnemende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland;

d.

gemeente:

een van de deelnemende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland;

e.

algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter:

de gelijknamige organen als bedoeld in de artikelen 10, 18 en 20 van de regeling;

f.

directie:

de directie van de SED organisatie als bedoeld in artikel 30 van de regeling;

g.

domeinmanager:

leidinggevende van een domein van de SED organisatie;

h.

afdelingshoofd:

leidinggevende van een afdeling van de SED organisatie;

i.

medewerkers:

een ieder werkzaam bij de SED organisatie, zoals in de regeling omschreven onder het begrip ambtenaar, waaronder mede hen die werkzaam zijn op grond van bijvoorbeeld een detacherings-, inhuur of overeenkomst van opdracht niet zijnde directie, domeinmanager of afdelingshoofd;

j.

mandaat:

de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

k.

volmacht:

de bevoegdheid om in naam van een rechtspersoon privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

l.

machtiging:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan of rechtspersoon feitelijke handelingen te verrichten;

m.

mandaatgever:

het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

n.

gemandateerde:

degene die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten ten nemen of rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 - Bereik

 • 1.

  Buiten het bereik van dit besluit vallen:

  • a.

   Bevoegdheden welke in de regeling zijn voorbehouden aan algemeen bestuur, dagelijks bestuur of voorzitter;

  • b.

   Bevoegdheden van de burgemeester ter zake van de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van brand, ongevallen en rampen;

  • c.

   Beslissing om bezwaar te maken of in (hoger) beroep te gaan inzake gemeentelijke aangelegenheden blijft voorbehouden aan het college;

  • d.

   De beslissing op bezwaarschriften contrair aan het primaire besluit, blijft voorbehouden aan het oorspronkelijk bevoegde orgaan;

  • e.

   Aan- en verkoop onroerend goed van de gemeente, alsmede de vestiging van zakelijke rechten daarop blijft voorbehouden aan het college van de gemeente, met uitzondering van snippergroen;

  • f.

   Aan- en verkoop van onroerend goed van de SED organisatie blijft voorbehouden aan het dagelijks bestuur. Hierbij dienen colleges en algemeen bestuur voor een zienswijze te worden gehoord;

  • g.

   Vaststelling van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels;

  • h.

   Bevoegdheden waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend.

 • 2.

  Het verlenen van mandaat aan anderen dan werknemers of aan andere bestuursorganen dan die van de gemeenten of SED organisatie blijft voorbehouden aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan.

 • 3.

  Geattribueerde bevoegdheden van o.a. heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, leerplichtambtenaar vallen buiten dit mandaatbesluit.

Artikel 3 - Inhoud mandaat

 • 1.

  Tenzij anders in dit besluit is bepaald, wordt in deze mandaatregeling en de daarop rustende bepalingen onder mandaat ook machtiging en volmacht verstaan.

 • 2.

  Het mandaat omvat naast het nemen van besluiten, het verrichten van rechtshandelingen en de vertegenwoordiging in- en buiten rechte, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals in ieder geval:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 3.

  Aan de gemandateerde wordt binnen de grenzen van het verleende mandaat eveneens de vertegenwoordiging van de gemeente in- en buiten rechte opgedragen.

 • 4.

  Tenzij anders bepaald strekt het mandaat tevens tot intrekking en wijziging van een besluit.

Artikel 4 - Uitzonderingen mandaat

Het mandaat is beperkt tot dagelijkse en bestendige uitvoering en toepassing van regels en voorschriften en daarmee verband houdende handelingen. Het mandaat is daarmee niet van toepassing als de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt en/of een afzonderlijke specifieke beoordeling/afweging noodzakelijk is.

Het mandaat is alleen geldig binnen de kaders van het gemeentelijke en/of SED beleid en respectievelijke begrotingen.

In ieder geval is er geen sprake van mandaat wanneer:

 • a.

  de mandaatgever zelf wil beslissen;

 • b.

  het onderwerp politiek gevoelig is of kan leiden tot bestuurlijke afbreuk;

 • c.

  er geen budget is of als er budget wordt overschreden;

 • d.

  er grote financiële risico’s aan een besluit verbonden zijn;

 • e.

  niet aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van functiescheiding binnen de financiële verantwoording en/of het ontbreken daarvan gedekt wordt door een gedegen financiële controle;

 • f.

  er in afwijking of in strijd met bestaand beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatgever, wettelijke of interne voorschriften wordt besloten;

 • g.

  er geen beleid is vastgesteld met betrekking tot het onderwerp en het besluit beleidsruimte of afwegingsruimte heeft;

 • h.

  er risico is op precedentwerking;

 • i.

  personen voorgedragen of benoemd worden (niet medewerkers);

 • j.

  advies of afstemming nodig is van andere organisatieonderdelen of externe partijen en het verkregen advies niet aansluit op, respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leidt, als het eigen standpunt;

 • k.

  het te nemen besluit niet met een collega is afgestemd (4 ogen principe).

Hoofdstuk II Bevoegdhedenregeling

Artikel 5 - Algemeen ondermandaat aan domeinmanagers

Aan de domeinmanagers wordt met inachtneming van de in deze regeling opgenomen beperkingen en aanwijzingen algemeen mandaat verleend ten aanzien van alle tot de colleges, de burgemeester, het algemeen en dagelijks bestuur dan wel de voorzitter behorende besluitvormings-, uitvoerings- en ondertekenings- bevoegdheden, met betrekking tot aangelegenheden die behoren tot het aan hen opgedragen aandachtsgebied of werkterrein van hun domein.

Artikel 6 - Algemeen ondermandaat aan afdelingshoofden

Aan de afdelingshoofden wordt met inachtneming van de in deze regeling opgenomen beperkingen en aanwijzingen algemeen mandaat verleend ten aanzien alle tot de colleges, de burgemeester, het algemeen en dagelijks bestuur dan wel de voorzitter behorende besluitvormings-, uitvoerings- en ondertekenings- bevoegdheden, met betrekking tot aangelegenheden die behoren tot het aan hen opgedragen aandachtsgebied of werkterrein van hun afdeling.

Artikel 7 - Overeenkomsten en aanbesteding

 • 1.

  De domeinmanagers hebben het ondermandaat tot het aangaan van overeenkomsten, het houden van aanbestedingen en het gunnen van aan te besteden werken, diensten en leveringen met betrekking tot taken binnen hun domein, ten behoeve van de gemeenten dan wel SED organisatie, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbesteding- en inkoopbeleid en de budgethoudersregeling.

 • 2.

  De afdelingshoofden hebben het ondermandaat tot het aangaan van overeenkomsten, het houden van aanbestedingen en het gunnen van de aan te besteden werken, diensten en levering binnen hun afdeling, ten behoeve van de gemeenten dan wel SED organisatie, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbesteding- en inkoopbeleid en de budgethoudersregeling voor bedragen tot de Europese aanbestedingsdrempel.

 • 3.

  Ondermandaat aan medewerkers tot het aangaan van financiële verplichtingen (overeenkomsten of het verlenen van opdrachten) is slechts toegestaan tot een bedrag van € 15.000,00, met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbesteding- en inkoopbeleid en de budgethoudersregeling. Er is uitsluitend sprake van ondermandaat wanneer dit bij de functie van de desbetreffende medewerker is opgenomen in de ondermandaatlijst.

Artikel 8 - Personeel

 • 1.

  De domeinmanagers hebben het ondermandaat tot het nemen van alle personele besluiten ten aanzien van SED personeel werkzaam binnen hun domein met uitzondering van:

  • a.

   Besluiten die niet vallen binnen de vastgestelde loonsom;

  • b.

   het vaststellen van arbeidsvoorwaarden;

  • c.

   het benoemen van leden van de geschillencommissie, als bedoeld in de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

  • d.

   besluiten tot het aangaan van juridische procedures, met uitzondering van het instellen van bezwaar tegen externe besluiten inzake personeelsaangelegenheden (zoals bijvoorbeeld besluiten van het UWV);

  • e.

   Besluiten betreffende rechtspositionele maatregelen zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek én schorsing als orde maatregel als bedoeld in artikel 11.4 CAO SGO;

  • f.

   Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), ontslag op staande voet (artikel 7:677 BW) en ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (artikel 7:671b BW);

  • g.

   Besluiten tot het toekennen van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel 3.4 CAO SGO en het toekennen van de volgende salaristoelagen: functioneringstoelage (artikel 3.8 CAO SGO), arbeidsmarkttoelage (artikel 3.9 CAO SGO) en garantietoelage (artikel 3.15 CAO SGO);

  • h.

   Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten.

 • 2.

  De afdelingshoofden hebben het ondermandaat tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van SED personeel werkzaam binnen hun afdeling met uitzondering van:

  • a.

   Het aannemen van personeel;

  • b.

   het vaststellen van arbeidsvoorwaarden;

  • c.

   het benoemen van leden van de geschillencommissie, als bedoeld in de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

  • d.

   besluiten tot het aangaan van juridische procedures, met uitzondering van het instellen van bezwaar tegen externe besluiten inzake personeelsaangelegenheden (zoals bijvoorbeeld besluiten van het UWV);

  • e.

   Besluiten betreffende rechtspositionele maatregelen zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek en schorsing als orde maatregel als bedoeld in artikel 11.4 CAO SGO;

  • f.

   Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), ontslag op staande voet (artikel 7:677 BW), ontbinden arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (artikel 7:671b BW), opzeggen met toestemming UWV (artikel 7:671a BW) en opzeggen tijdens proeftijd (artikel 7:676 BW);

  • g.

   Besluiten tot het toekennen van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel 3.4 CAO SGO en het toekennen van de volgende salaristoelagen: functioneringstoelage (artikel 3.8 CAO SGO), arbeidsmarkttoelage (artikel 3.9 CAO SGO) en garantietoelage (artikel 3.15 CAO SGO).

Artikel 9 - Ondermandaat aan medewerkers

 • 1.

  Aan alle medewerkers wordt ten aanzien van aangelegenheden die direct samenhangen met hun functie de bevoegdheid gegeven voor het voeren van correspondentie van feitelijke aard en doen van feitelijke handelingen (niet zijnde besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb of privaatrechtelijke rechtshandelingen) zoals bijvoorbeeld: ontvangstbevestigingen, bevestigingen van afspraken, toezendbriefjes, toezending informatie (uitgezonderd Wob).

 • 2.

  Aan medewerkers die naar hun oordeel blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid dat zij het mandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen wordt uitsluitend ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten of het doen van rechtshandelingen als vermeld in de bijgevoegde ondermandaatlijsten (bijlage 1: Bedrijfsvoering, bijlage 2: Ruimte en 3; Samenleving) met inachtneming van de daarbij gegeven aanwijzingen en beperkingen.

Artikel 10 - Instructie en evaluatie

 • 1.

  Over de uitoefening van het mandaat kunnen de mandaatgevers te allen tijde per geval of in het algemeen instructies en aanwijzingen geven.

 • 2.

  De gemandateerde informeert de mandaatgever periodiek over de uitoefening van het mandaat.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 11 - Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatregeling SED organisatie’.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2022, met ingang van welke dag de Mandaatregeling SED organisatie 2015 3e versie, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Separate incidentele mandaatbesluiten blijven ongewijzigd van kracht.

Aldus vastgesteld op 16 februari 2022

De directie

De algemeen directeur

C.Minnaert

Bijlage 1: Ondermandaat Ruimte behorende bij de Mandaatregeling SED-organisatie

 

 

Mandaat verleend m.b.t.

Tot een bedrag van

Aanwijzingen

Realisatie en Uitvoering

 

 

 

Coördinator

Opdrachten/overeenkomsten t.b.v. de aanschaf van materieel, beheer wagenpark, opleidingen, seminars, webinars etc., opleidings- en servicebudgetten

15.000

 

Werfbeheerder

Opdrachten/overeenkomsten t.b.v. de aanschaf van materieel, beheer wagenpark, opleidingen, seminars, webinars etc., opleidings- en servicebudgetten

5.000

 

Medewerker Dienstverlening

Aanschaf klein materieel en benodigdheden uitsluitend voor de dagelijkse uitvoering van het werk

250

 

Begraafplaatsbeheerder

Opdrachten/overeenkomsten tot aanschaf van materialen en gereedschappen

5.000

 

CAG Contact Ambtenaar Gemeente (betreft aangewezen personen binnen de gemeente)/Rioolstoringsdienstmedewerker

Bij calamiteiten opdrachten/overeenkomsten die in het kader van deze calamiteit noodzakelijk zijn

15.000

 

Contractmanager

 

 

 

Coördinator kabels en leidingen

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Projectleider

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. beheer wagenpark

15.000

 

Werkvoorbereider

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

5.000

 

Directievoerder

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Toezichthouder

 

5.000

 

Ruimtelijke Ordening

 

 

 

Projectleider

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot het eigen taakgebied

 

 

Beleidsmedewerker (RO A en B, EZ A en B, Milieu, Duurzaamheid, circulaire economie)

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

 

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, met betrekking subsidieaanvragen economische zaken

15.000

Vanaf 5.000 alleen na toestemming afdelingshoofd

Beleidsmedewerker wonen/senior regisseur wonen

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

 

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, in het kader van bezwaarschriften urgentie

 

 

Vergunningverlening

 

 

 

Senior vergunningverlener/adviseur

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning

 

 

Namens de gemeente indienen van aanvragen om vergunningen of ontheffingen

 

 

Medewerker vergunningen A en B

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 na alleen toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning

 

 

Namens de gemeente indienen van aanvragen om vergunningen of ontheffingen

 

Alleen onder supervisie van Senior vergunningverlener

Administratief medewerker

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

750

Alleen na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen met betrekking tot de volgende aanvragen omgevingsvergunning:

kap, sloop, hele kleine bouwprojecten zoals schuurtjes

 

 

Juridische Toezicht en Handhaving

 

 

 

Beleidsmedewerker/adviseur

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen m.b.t. juridische handhaving op grond van de Gemeentewet, Awb en APV

 

Lastgeving vanaf 25.000 alleen na toestemming afdelingshoofd

Medewerker

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

750

Alleen na toestemming afdelingshoofd

Toezichthouder

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 alleen na toestemming afdelingshoofd

Openbare Orde en Veiligheid

 

 

 

Adviseur OOV / Beleidsadviseur

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. onderzoek en advisering

15.000

Vanaf 1.500 alleen na toestemming afdelingshoofd

Bij calamiteiten opdrachten/overeenkomsten die in het kader van deze calamiteit noodzakelijk zijn

15.000

Vanaf 5.000 alleen na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen met betrekking tot APV en Bijzondere Wetten

 

 

Medewerker/vergunningverlener/Beleidsondersteuner OOV

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. onderzoek en advisering

15.000

Vanaf 1.500 alleen na toestemming afdelingshoofd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen m.b.t. APV en Bijzondere Wetten

 

 

Administratief medewerker

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

750

Alleen na toestemming afdelingshoofd

Fysieke handhaving

 

 

 

Senior BOA

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

Vanaf 1.500 alleen na toestemming afdelingshoofd

Opdrachten/overeenkomsten t.b.v. functiegerichte opleidingen

5.000

Alleen na toestemming afdelingshoofd

Beheer & Geoinformatie

 

 

 

Beleidsuitvoerder verkeer A, B en C

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

 

Beheerder A

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Beheerder B

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Gegevensbeheerder A

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Gegevensbeheerder B

 

 

 

Gegevensbeheerder C

 

 

 

Administratief medewerker

Alle rechtshandelingen t.a.v. verhuur en verkoop snippergroen

 

 

Vastgoed

 

 

 

Beleidsmedewerker vastgoedbeheer

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

10.000

 

Werkvoorbereider A vastgoedbeheer

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Administratief medewerker vastgoed

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

1.000

 

Juridisch medewerker vastgoed

 

 

 

Marktmeester

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

500

 

Sporthalbeheerder

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

1.000

 

Havenmeester (senior)

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

Administratief medewerker haven

 

 

 

Zwemonderwijzer

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

5.000

 

Beheerder sport- en spelmateriaal

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

5.000

 

Bijlage 2: Ondermandaat Samenleving behorende bij de Mandaatregeling SED organisatie

 

 

Mandaat verleend m.b.t.

Tot een bedrag van

Aanwijzingen

Kwaliteit en bedrijfsvoering

 

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

 

 

 

Kwaliteitsmedewerker

 

 

 

Contractmanager

 

 

 

Medewerker leerlingenvervoer

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen en het voeren van verweer, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan1

Administratief medewerker A

 

 

 

Medewerker subsidie

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen en het voeren van verweer, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot activiteiten- en huisvestingssubsidies.

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Consulenten

 

 

 

Gedragsdeskundige

 

 

 

Wmo

 

 

 

Coördinator Wmo

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen en het voeren van verweer, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Tot een bedrag van € 120.000,00 (binnen afgeronde aanbesteding)

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

- Maatwerkovereenkomsten wmo

- Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied (bv inhuur tolk)

15.000

5.000

 

Consulent A WMO

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen en het voeren van verweer, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Tot een bedrag van € 60.000,00 (binnen afgeronde aanbesteding)

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Medewerker toegang sociaal domein

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen en het voeren van verweer, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot:

- Regiotaxipas (RTP)

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Jeugdwet

 

 

 

Coördinator jeugd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Tot een bedrag van € 120.000,00 (binnen afgeronde aanbesteding)

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

- Maatwerkovereenkomsten jeugd

- Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied (bv inhuur tolk)

15.000

5.000

 

Consulent A jeugd

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Tot een bedrag van € 60.000,00 (binnen afgeronde aanbesteding)

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Participatiewet

 

 

 

Consulent A participatie

- Ondertekenen trajectplan en accorderen betalingsverzoeken

- Opdragen van een tegenprestatie op grond van de Participatiewet

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Consulent A minima

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot bijzondere bijstand en gemeentelijk minimabeleid

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Medewerker bijzondere regelingen

 

 

 

Medewerker uitkeringsadministratie

 

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

 

Consulent A schuldhulpverlening

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Preventie medewerker

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Budget coach

 

 

 

Wet Inburgering

 

 

 

Consulent A taakstelling

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot dit taakgebied

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Beleid Samenleving

 

 

 

Beleidsmedewerker samenleving A, B en C regisseur samenleving

- Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

15.000

 

- Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, met betrekking subsidieaanvragen sociaal domein

- Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen ihkv handhaving kinderopvang

- Namens de gemeente indienen van aanvragen voor subsidies sociaal domein

 

 

Medewerker muziekschool A

 

 

 

Stadsbeiaardier

 

 

 

Publiekszaken

 

 

 

Coördinator burgerzaken

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot:

- de Basisregistratie Personen (BRP);

- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

- Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Burgerlijke Stand)

- Wet op de Lijkbezorging

- Paspoortwet

- Wegenverkeerswet en reglement rijbewijzen

- Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

- Kieswet en Kiesbesluit

- Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Opdrachten/overeenkomsten m.b.t. het eigen taakgebied

5.000

 

Kwaliteitsmedewerker burgerzaken

Allround medewerker burgerzaken 2e lijn

Allround medewerker burgerzaken 3e lijn

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot:

- Basisregistratie Personen (BRP)

- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

- Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Burgerlijke Stand)

- Wet op de Lijkbezorging

- Paspoortwet

- Wegenverkeerswet en reglement rijbewijzen

- Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

- Kieswet en Kiesbesluit

- Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

 

 

Allround medewerker kcc 1e lijn

Alle besluitvorming, inclusief beslissen op ingebrekestellingen, ter uitvoering van regelgeving met betrekking tot:

- Basisregistratie Personen (BRP)

- Paspoortwet

- Wegenverkeerswet en reglement rijbewijzen

- Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

- Kieswet en Kiesbesluit

- Gehandicapten Parkeerkaart (GPK)

- Gevonden en verloren voorwerpen

- Parkeervergunningen (Enkhuizen)

 

Met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Toetsplan

Bijlage 3: Ondermandaat Bedrijfsvoering & faciliteiten behorende bij de Mandaatregeling SED organisatie

 

 

Mandaat verleend m.b.t.

Tot een bedrag van

Aanwijzingen

Juridische zaken

 

 

 

Juridisch Adviseurs

Alle besluitvorming op bezwaarschriften (inclusief verlengingsbesluiten, herstel verzuim etc)

 

Met uitzondering van:

- besluiten contra advies juridische zaken;

- gemeentelijke belastingen en Wet WOZ;

- urgentieverzoeken;

- Participatiewet (met uitzondering van bijzondere bijstand), Ioaz, Ioaw, Bbz

- Alle besluitvorming op verzoeken om informatie op grond van de Wob/Who/Woo

- Afhandeling schadeclaims

- Beslissingen op ingebrekestellingen

- Opstellen van verweerschriften bezwaar/beroep

 

 

Juridisch medewerker A

- Alle besluitvorming op bezwaarschriften (inclusief verlengingsbesluiten, herstel verzuim etc)

 

Met uitzondering van:

- besluiten contra advies juridische zaken;

- gemeentelijke belastingen en Wet WOZ;

- urgentieverzoeken;

- Participatiewet (met uitzondering van bijzondere bijstand) , Ioaz, Ioaw, Bbz

- Besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wob/Who/Woo

- Afhandeling schadeclaims

- Beslissingen op ingebrekestellingen

 

 

Juridisch medewerker B

- Verlengingsbesluiten Wob/Who/Woo/ beslissingen op bezwaar

- Beslissingen tot kennelijk niet ontvankelijkheid bezwaar

- Afhandeling schadeclaims

- Beslissingen op ingebrekestellingen

 

 

HR

 

 

 

Beleidsadviseur Arbo

 

 

 

P&O adviseur A

 

 

 

P&O adviseur B

 

 

 

Medewerker personeelsadministratie A

 

 

 

Medewerker personeelsadministratie B

 

 

 

Communicatie

 

 

 

Communicatieadviseur A

 

 

 

Communicatieadviseur B

 

 

 

Medewerker communicatie

 

 

 

Financiën

 

 

 

Business controller

 

 

 

Financieel adviseur A

 

 

 

Financieel adviseur B

 

 

 

Fiscaal adviseur

 

 

 

Consulent A

 

 

 

Consulent B

 

 

 

Financieel beheer

 

 

 

Medewerker financieel beheer A

 

 

 

Medewerker financieel beheer B

 

 

 

Medewerker financieel beheer C

 

 

 

Medewerker financiële administratie

 

 

 

Informatie

 

 

 

Functionaris gegevensbescherming

Het nemen van besluiten in het kader van verzoeken om informatie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

 

Business analist

 

 

 

Stelselbeheerder

 

 

 

Medewerker informatie A

 

 

 

Medewerker informatie B

 

 

 

Functioneel applicatiebeheer

 

 

 

Belastingen

 

 

 

Medewerker heffingen A

Alle besluitvorming op bezwaarschriften, inclusief ingebrekestellingen, ihkv de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

 

 

Medewerker heffingen B

Alle besluitvorming op bezwaarschriften, inclusief ingebrekestellingen, ihkv de gemeentelijke belastingen de Wet WOZ

 

 

Medewerker heffingen C

 

 

 

Administratie medewerker heffingen

 

 

 

Inkoop

 

 

 

Adviseur inkoop

 

 

 

Adviseur subsidies

 

 

 

Medewerker contracten en verzekeringen

Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten ter uitvoering van een afgeronde aanbesteding

 

 

Medewerker nutsbedrijven

 

 

 

AO/IB

 

 

 

Medewerker AO/IB

 

 

 

Bestuurssecretariaat

 

 

 

Bestuurs- en managementsecretaresse A

 

 

 

Bestuurs- en managementsecretaresse B

 

 

 

Facilitair

 

 

 

Beleidsadviseur facilitair

 

 

 

Servidesk/arbo

 

 

 

Medewerker servicedesk A

 

 

 

Medewerker servicedesk B

 

 

 

Arbomedewerker

 

 

 

Huismeesters/bodes

 

 

 

Huismeester

 

 

 

Bode

 

 

 

Schoonmaak

 

 

 

Schoonmaker

 

 

 


1

Hoofdlijnen Toetsplan:

- Mandaat bij nieuwe medewerkers 3 maanden alleen na toetsing Juridisch Kwaliteit medewerkers.

- Mandaat bij consulenten die naar het oordeel van het afdelingshoofd niet voldoende kwaliteit leveren alleen na toetsing Juridisch Kwaliteit medewerkers.

- Mandaat bij Maatwerkvoorziening boven de € 20.000,- per besluit per jaar alleen na toetsing Juridisch Kwaliteit medewerkers.

- Mandaat bij alle PGBs alleen na toetsing Juridisch Kwaliteit medewerkers.

- Mandaat bij alle afwijzingen alleen na toetsing Juridisch Kwaliteit medewerkers.