Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent de organisatie van de SED organisatie (Organisatieverordening SED organisatie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent de organisatie van de SED organisatie (Organisatieverordening SED organisatie)
CiteertitelOrganisatieverordening SED organisatie
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-202201-01-2020Nieuwe regeling

16-02-2022

bgr-2022-236

854244

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie houdende regels omtrent de organisatie van de SED organisatie (Organisatieverordening SED organisatie)

Het dagelijks bestuur van de SED organisatie

 

Gelet op artikel 33b eerste lid onder c Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

 

vast te stellen de

Organisatieverordening SED organisatie

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

regeling:

de gemeenschappelijke regeling SED organisatie;

b.

SED organisatie:

het openbaar lichaam genoemd in artikel 2 van de regeling;

c.

gemeenten:

de deelnemende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland;

d.

algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter:

de gelijknamige organen als bedoeld in de artikelen 10, 18 en 20 van de regeling;

e.

directie:

de directie van de SED organisatie als bedoeld in artikel 30 van de regeling;

f.

domeinmanager:

leidinggevende van een domein van de SED organisatie;

g.

afdelingshoofd:

leidinggevende van een afdeling van de SED organisatie;

h.

(concern)controller:

controller van de SED organisatie, deelnemende gemeenten en organisaties;

i.

functionaris gegevensbescherming (FG):

toezichthouder op toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoofdstuk II Structuur en taken van de onderdelen

Artikel 2 – Hoofdstructuur

 • 1.

  De SED organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   directie;

  • b.

   domeinen;

  • c.

   afdelingen;

  • d.

   stafafdeling strategie & innovatie.

 • 2.

  De directie zorgt voor een nadere benaming en invulling van de domeinen, afdelingen en stafafdeling.

 • 3.

  De directie bepaalt de verdeling en aansturing van de verschillende domeinen, afdelingen en de stafafdeling.

Artikel 3 – Directie

De directie heeft de taken en bevoegdheden, als genoemd in de regeling en zoals nader omschreven in het directiestatuut. De directie heeft daarnaast de taken die zijn opgenomen in de functiebeschrijving en bevoegdheden zoals deze aan haar zijn gemandateerd bij de mandaatregeling SED directie.

Artikel 4 – Domeinmanagers

 • 1.

  De domeinmanagers worden rechtstreeks aangestuurd door de directie.

 • 2.

  De domeinmanagers hebben de taken die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor domeinmanagers en bevoegdheden zoals deze aan hen zijn gemandateerd bij de mandaatregeling SED organisatie.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een domeinmanager treedt een van de andere domeinmanagers op als plaatsvervanger.

Artikel 5 – Afdelingshoofden

 • 1.

  De afdelingshoofden worden rechtstreeks aangestuurd door de domeinmanagers.

 • 2.

  De afdelingshoofden hebben de taken die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor afdelingshoofden en bevoegdheden zoals deze aan hen zijn gemandateerd bij de mandaatregeling SED organisatie.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een afdelingshoofd treedt een van de andere afdelingshoofden binnen hetzelfde domein op als plaatsvervanger.

Artikel 6 – Stafafdeling strategie & innovatie

 • 1.

  Medewerkers van de stafafdeling strategie & innovatie worden rechtstreeks aangestuurd door de directie.

 • 2.

  Medewerkers van de stafafdeling strategie & innovatie vervullen een integrale functie ten behoeve van de hele organisatie.

 • 3.

  Medewerkers van de stafafdeling strategie & innovatie hebben de taken die zijn opgenomen in de op hen van toepassing zijnde functiebeschrijving en bevoegdheden zoals deze aan hen zijn gemandateerd bij de mandaatregeling SED organisatie.

Artikel 7 – Managementteams

 • 1.

  Er is een managementteam (MT), bestaande uit de directie en de domeinmanagers.

 • 2.

  De voorzitter van het managementteam is de algemeen directeur.

 • 3.

  Het managementteam is verantwoordelijk voor de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan het bestuur van de SED organisatie en aan de colleges.

 • 4.

  Ieder domein kent een eigen domeinmanagementteam, bestaande uit de domeinmanager en de afdelingshoofden van het domein.

 • 5.

  Het domeinmanagementteam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT.

Artikel 8 – Projecten

Voor projecten, programma’s en werkgroepen kunnen formele multidisciplinaire teams samengesteld worden, al dan niet vanuit de stafafdeling strategie. Deze gelegenheidsteams koppelen al naar gelang het belang en opdracht (operationeel, tactisch of strategisch) gevraagd en ongevraagd terug aan een afdelingshoofd, (een lid van) het MT of (een lid van) de directie.

Artikel 9 – Concern(controller)

 • 1.

  De directie wijst de (concern)controller aan en draagt er zorg voor dat deze zijn taken naar behoren kan verrichten.

 • 2.

  De (concern)controller heeft de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving van de (concern) controller.

 • 3.

  De (concern)controller kan vanuit de onafhankelijke controle gevraagd en ongevraagd vanuit zijn deskundigheid de organisatie, alle bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en organisaties adviseren.

 • 4.

  De (concern)controller heeft een onafhankelijke controle- en adviesfunctie en rapporteert aan de algemeen directeur en/of voorzitter DB en/of het college van de deelnemende gemeenten.

 • 5.

  De concerncontroller kan alleen ontslagen worden met instemming van het dagelijks bestuur.

Artikel 10 – Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 • 1.

  De directie wijst de FG aan en draagt zorg dat hij zijn taken naar behoren kan verrichten.

 • 2.

  De FG heeft de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving van de FG.

 • 3.

  De FG ressorteert functioneel onder een afdelingshoofd, maar kan vanuit de onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd vanuit zijn deskundigheid de organisatie, alle bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en organisaties adviseren.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 11 – Uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de directie in het urgente belang van de SED organisatie gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze verordening of deze buiten toepassing laten.

Artikel 12 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Organisatieverordening SED organisatie’.

Artikel 13 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  De huidige organisatieverordening SED organisatie (2015) wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 16 februari 2022

De voorzitter,

R.Wortelboer

De algemeen directeur,

C.Minnaert