Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels Covid-19 steunpakket 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Covid-19 steunpakket 2022
CiteertitelNadere regels Covid-19-steunpakket 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels Covid-19 steunpakket 2022
Externe bijlagenadere regels ASV Covid 19 steunpakket 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-202201-01-2022nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-84971

49435

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Covid-19 steunpakket 2022

 

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor de vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met (financiële) gevolgen door de covid-19-pandemie. Deze regeling is specifiek bedoeld voor de lokaal sociaal-maatschappelijke organisatie uit de gemeente Kaag en Braassem.

De organisaties wordt gevraagd de benodigde onderbouwing aan te leveren voor het kunnen behandelen van de aanvraag. Er zal onder andere aangetoond moeten worden dat er sprake is van (financiële) gevolgen door de Covid-19-pandemie. Vervolgens zal de aanvraag worden behandeld en het College van B&W zal een besluit nemen over deze aanvraag. De vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen van maximaal €10.000,00 per organisatie.

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

‘Nadere regels Covid-19 steunpakket 2022’

 

Artikel 1.1 Doelstelling steunpakket

 • a.

  Lokale sociaal-maatschappelijke organisaties ondersteunen om de levensvatbaarheid van deze organisaties en de maatschappelijke waarde die zij hebben voor de gemeente en haar inwoners te kunnen waarborgen en (financiële) ondersteuning te bieden vanwege de weggevallen inkomsten als gevolg van de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 1.2 Waar wordt een aanvraag aan getoetst

 • a.

  Een aanvraag wordt getoetst aan de volgende aspecten:

  • i.

   De aanvrager is een lokale sociaal-maatschappelijke organisatie die als gevolg van de Covid-19 pandemie inkomsten weg ziet vallen.

  • ii.

   De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente.

  • iii.

   De aanvrager maakt, daar waar mogelijk, eerst gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.

  • iv.

   De aanvrager heeft ondanks lid iii. een continuïteits- en/of een liquiditeitsprobleem in 2022, en/of ervaart een significante inkomstendaling.

  • v.

   De aanvrager heeft maatregelen getroffen om de schade als gevolg van het wegvallen van inkomsten zoveel mogelijk te beperken.

  • vi.

   De aanvrager is (ook na de Covid-19 pandemie) levensvatbaar (heeft voldoende financiële draagkracht).

  • vii.

   De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Covid-19 pandemie is ontstaan. Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie te weigeren (zie hiervoor ook artikel 9 lid 2 sub f Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015). Hierbij houdt de gemeente rekening met het beschikbaar Eigen Vermogen van de aanvragende organisatie.

  • viii.

   De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.

 

Artikel 1.3 Beslissingsbevoegdheid

De beslissingen ten aanzien van het Covid-19 steunpakket zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Artikel 1.4 Verdeelregels

Het vastgestelde subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

 

 • a.

  Aanvragen kunnen worden ingediend voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2022 en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • b.

  Aanvragen met betrekking tot de hiervoor genoemde periode dienen uiterlijk op 31 januari 2023 te zijn ingediend.

 • c.

  De aanvragen tot financieel herstel van de organisatie zullen gedurende de looptijd van de regeling in behandeling worden genomen en worden beoordeeld volgens het proces zoals hierna geschetst bij artikel 1.6.

 • d.

  In de beoordeling wordt het principe van First-in First-out gehanteerd. Dit betekent dat het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomen. Zodra het subsidieplafond is bereikt worden de overige aanvragen afgewezen.

 • e.

  Aanvragen hoger dan €10.000,- worden niet in behandeling genomen.

 • f.

  Indien op het moment van de aanvraag nog niet alle schade/inkomstenderving over het jaar 2022 bekend is, kan door de organisatie tot uiterlijk 31 januari 2023 een tweede (aanvullende) aanvraag worden ingediend, mits de eerste en tweede aanvraag gezamenlijk het hiervoor onder 1.4.e. genoemde maximumbedrag niet overschrijden. Een tweede aanvraag van een organisatie wordt pas in behandeling genomen na het het verstrijken van de onder 1.4.a genoemde termijn voor het indienen van de eerste aanvraag en indien op dat moment het subsidieplafond als bedoeld in 1.5 nog niet is bereikt.

 • g.

  De aanvragen, zoals hiervoor benoemd onder 1.4.f, worden vervolgens eveneens op basis van het First-in First-out principe behandeld, zoals bedoeld in 1.4.d.

   

Artikel 1.5 Subsidieplafond

Voor het Covid-19 steunpakket is maximaal € 100.223,74 beschikbaar voor aanvragen betreffende de periode 1 januari tot en met 31 december 2022. Dit bedrag is het subsidieplafond voor deze periode.

 

Artikel 1.6 Proces van aanvraag en besluitvorming
 • 1.

  De aanvrager dient zijn aanvraag schriftelijk in via het online formulier op de website van de gemeente. Hierin wordt in ieder geval duidelijk toegelicht waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd en welk bedrag wordt aangevraagd en dit wordt waar mogelijk onderbouwd met stukken zoals bijvoorbeeld een (concept) jaarrekening, een begroting, een onderhoudsplanning

 • 2.

  Aanvragen met betrekking tot financiele ondersteuning voor het verbeteren van de financiële positie van de organisatie, als gevolg van het wegvallen van inkomsten door de Covid-19 pandemie, worden als volgt behandeld:

  i. Aanvragen worden integraal beoordeeld (inhoud, juridisch, financieel) op basis van maatwerk.

  ii. De gemeente kan extra informatie of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen vormen over de aanvraag.

  iii. Bij een onvolledige aanvraag krijgt de aanvrager een Awb-hersteltermijn van twee weken. Als de aanvrager hier niet tijdig op reageert of niet de juiste stukken instuurt, dan kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

  iv. De aanvragen worden voor besluitvorming besproken met de betreffende inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouder.

  v. De subsidie wordt na verlening direct vastgesteld.

 

Artikel 1.7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Nadere regels Covid-19-steunpakket 2022'.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 22 februari 2022.

 

 

de gemeentesecretaris a.i.,

A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Bijlage 1 Toelichting op nadere regels

Artikel 1.2sub a Waar wordt een aanvraag aan getoetst

Onder vi. wordt aangegeven dat de aanvrager (ook na de Covid-19 pandemie) levensvatbaar is (heeft financiële draagkracht). De regeling is daarmee niet bedoeld om financiële problemen van voor 2021 op te vangen. 

 

Artikel 1.5 Proces van aanvraag en besluitvorming

De aanvragen voor het Covid-19 steunpakket komen binnen via een online formulier op de website, of via een overleg met de betrokken ambtenaren. In geval dat laatste, is het een optie om met elkaar (beleid, financiën en aanvrager) in gesprek te gaan om de situatie en de aanvraag goed in beeld te krijgen.

Alsdan kunnen diverse stukken overgelegd worden, en kan vervolgens samen het aanvraagformulier worden ingevuld.

 

 

Bijlage 2 Basis voor de aanvraag

Aanvragers moeten het volgende minimaal verklaren:

 • 1.

  Door de COVID-19 pandemie vallen inkomsten weg in 2022;

 • 2.

  Er is zo mogelijk gebruik gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;

 • 3.

  Door het wegvallen van de inkomsten ontstaat er een liquiditeits- of continuïteitsprobleem en/of dalen de inkomsten aanzienlijk waardoor de beschikbaarheid en kwaliteit van de geleverde diensten hier aanzienlijk onder lijdt of zal gaan lijden;

 • 4.

  De aanvragende organisatie heeft er alles aan gedaan om dit zelf op te lossen;

 • 5.

  De aanvragende organisatie heeft onvoldoende reserve/spaargeld/voldoende bank/kassaldo voor niet-noodzakelijke, maar wel voor de activiteiten van de organisatie belangrijke uitgaven die zij kan aanwenden, zoals maar niet beperkt tot vervanging van te oud en kapot materiaal, uitgesteld onderhoud dat bij verder uitstel duurder wordt, kostenbesparende maatregelen etc.;

 • 6.

  De aanvragende organisatie had voor de COVID-19 pandemie geen continuïteitsproblemen.

   

En het volgende minimaal beschrijven:

 • 1.

  Doel, doelgroep en activiteiten van de aanvragende organisatie, op hoofdlijnen (bijv. door aanleveren MAG/ MAVA verantwoording);

 • 2.

  Hoogte van de aanvraag (in euro);

 • 3.

  Uitleg van acties gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden of vermeerderen.

   

En het volgende minimaal aanleveren:

 • 1.

  De aanvrager moet onderbouwen waarvoor zij het aangevraagde bedrag nodig hebben. Het staat de aanvrager vrij hoe zij dit doet. Op basis van deze onderbouwing beoordeelt de gemeente of aanvrager recht heeft op een subsidie. Als de gemeente de aangeleverde onderbouwing niet voldoende acht, kan de gemeente vragen om aanvullende documentatie, zoals jaarverslagen, begrotingen of betalingsbewijzen.