Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân
CiteertitelReglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpduurzaamheidsprijs
Externe bijlageReglement duurzaamheidsprijs; bijlage 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/7507207/1/Raadsvoorstel_-_Duurzaamheidsprijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2022nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-78989

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân van 9 mei 2019 waarbij:

 • voor meerdere categorieën een gemeentelijke duurzaamheidsprijs is ingesteld die tweejaarlijks worden toegekend;

 • aan het college mandaat is verleend om binnen de kaders van het raadsvoorstel een reglement vast te stellen;

 • in het raadsvoorstel is aangegeven dat in het reglement minimaal zijn geregeld het prijzengeld en de verdeling van de prijzen, de aanstelling en de samenstelling van de jury en de beoordeling van de prijzen;

 

besluit:

 

vast te stellen het Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder;

 • a.

  basisschool: een school in de gemeente die basisonderwijs aanbiedt;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 • c.

  duurzaamheidsprijs: de duurzaamheidsprijs bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze regeling;

 • d.

  gemeente: de gemeente Súdwest-Fryslân;

 • e.

  idee: plan om duurzaamheid en klimaatadaptie binnen de gemeente Súdwest-Fryslân te bevorderen;

 • f.

  inwoner: ingezetene van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 • g.

  inzender: de basisschool die een inzending heeft gedaan;

 • h.

  inzending: inzending van een idee voor een categorie van de duurzaamheidsprijs;

 • i.

  jury: jury bedoeld in artikel 5;

 • j.

  juryrapport: juryrapport bedoeld in artikel 8;

 • k.

  medewerker: een ieder die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Súdwest-Fryslân werkzaam is;

 • l.

  secretaris: secretaris van de jury;

 • m.

  voorzitter: voorzitter van de jury;

 • n.

  website: www.sudwestfryslan.nl;

 • o.

  portefeuillehouder: de wethouder waar de duurzaamheidsprijs onder valt.

 

Artikel 2 Instelling duurzaamheidsprijs

 • 1.

  De gemeente kent een duurzaamheidsprijs.

 • 2.

  De duurzaamheidsprijs wordt tweejaarlijks toegekend in door het college te bepalen categorieën. Deze categorieën, de daaraan toegekende prijzen en de beoordelingscriteria voor inzendingen, worden in het betreffende jaar als bijlage opgenomen bij dit Reglement.

 • 3.

  De secretaris maakt deze categorieën, de prijzen en de beoordelingscriteria bekend op de website en vermeldt daarbij de doelgroep die een inzending kan doen.

 • 4.

  De prijzen worden toegekend door de jury.

 • 5.

  De portefeuillehouder bepaalt de dag waarop de uitreiking van de duurzaamheidsprijs plaats vindt. De prijzen worden uitgereikt door een door de portefeuillehouder aan te wijzen persoon. De winnaars geven tijdens de uitreiking een korte presentatie van hun inzending.

 

Hoofdstuk 2 Procedure toekenning duurzaamheidsprijs

Artikel 3 Inzendvoorwaarden

 • 1.

  Een inzending bevat:

  • a.

   de categorie waarvoor de inzending wordt gedaan;

  • b.

   naam van de inzender, adres, woonplaats, met eventueel vermelding namens welke groep de inzending wordt ingediend;

  • c.

   een projectvoorstel;

 • 2.

  Het projectvoorstel bevat tenminste:

  • a.

   de aanleiding voor het idee;

  • b.

   een omschrijving van het idee;

  • c.

   (een indicatie van) de kosten van het idee.

 • 3.

  De inzending wordt ingediend via de website. Met de inzending geeft de inzender toestemming voor het vermelden van het idee en projectvoorstel op de website.

 • 4.

  De portefeuillehouder bepaalt de termijn waarbinnen de inzending kan worden gedaan. De secretaris maakt de termijn bekend op de website.

 • 5.

  Een inzending die na afloop van de termijn in lid 4 wordt gedaan, is geen geldige inzending.

 •  

Artikel 4 Aantal inzendingen

 • 1.

  Het aantal inzendingen voor de categorieën in artikel 2, lid 2, dient ten minste 5 te zijn.

 • 2.

  Alleen inzendingen die voldoen aan de voorwaarden in artikel 3 tellen mee voor het bepalen van het aantal inzendingen.

 • 3.

  Indien het aantal inzendingen voor een categorie lager is dan 5, wordt voor deze categorie geen duurzaamheidsprijs toegekend. De secretaris doet hiervan mededeling aan de inzenders en maakt dit bekend op de website.

 

Hoofdstuk 3 De jury

Artikel 5 Samenstelling van de jury

 • 1.

  De jury bestaat uit ten minste 5 leden en maximaal 6 leden. De voorzitter maakt hiervan deel uit.

 • 2.

  Een medewerker van de gemeente kan niet worden benoemd tot lid van de jury.

 • 3.

  De portefeuillehouder benoemt de leden van de jury voorafgaand aan de termijn bedoeld in artikel 3, lid 4.

 • 4.

  De leden van de jury ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 5.

  De jury wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris is een door de portefeuillehouder aan te wijzen medewerker.

 •  

Artikel 6 Vaststelling top 10

 • 1.

  Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 3, lid 4, beoordeelt elk jurylid individueel alle inzendingen. De criteria waar de jury de inzendingen op beoordeelt worden in het betreffende jaar als bijlage opgenomen bij dit Reglement (zie artikel 2, lid 2).

 • 2.

  Indien sprake kan zijn van belangenverstrengeling bij een jurylid beoordeelt deze de inzendingen niet en doet het jurylid hiervan melding.

 • 3.

  De secretaris stelt per categorie een top 10 (of zo veel minder) vast op basis van het gemiddelde van de beoordelingen van de juryleden.

   

Artikel 7 Werkwijze van de jury
 • 1.

  Na de de vaststelling van de top 10 komt de jury bijeen op een door de voorzitter te bepalen tijdstip en plaats om te beraadslagen en te stemmen over de toekenning van de duurzaamheidsprijzen.

 • 2.

  De voorzitter leidt de beraadslagingen en stemming.

 • 3.

  Per categorie brengt ieder jurylid voor iedere prijs binnen die categorie, telkens één stem uit. De inzending met de meeste stemmen wint de betreffende prijs. Wanneer twee inzendingen of meer een gelijk aantal stemmen heeft, kent elk jurylid aan deze inzendingen een cijfer tussen de 1 en 10 toe. De inzending met het hoogste cijfer wint de betreffende prijs. Staken de stemmen wederom, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 4.

  Indien bij een jurylid sprake is van belangenverstrengeling bij een inzending, neemt dit jurylid geen deel aan de beraadslaging en stemming over deze inzending. Dit geldt ook voor de voorzitter. Het voorzitterschap wordt in dat geval waargenomen door het oudst aanwezige jurylid.

 • 5.

  Een toekenning van de duurzaamheidsprijs is rechtsgeldig wanneer ten minste drie juryleden bevoegd zijn om te stemmen. Wanneer niet ten minste drie juryleden bevoegd zijn om te stemmen, wordt binnen een door de voorzitter te bepalen termijn een volgende vergadering uitgeroepen. In deze vergadering kunnen ongeacht het aantal juryleden dat bevoegd is rechtsgeldige besluiten worden genomen.

 

Artikel 8 Vaststelling uitslag van de duurzaamheidsprijs

 • 1.

  De jury stelt na vaststelling van de uitslag een juryrapport op waarin per categorie het volgende is vermeld:

  • a.

   de beoordeelde inzendingen;

  • b.

   de inzendingen die niet zijn beoordeeld;

  • c.

   het aantal punten dat per criterium en in totaal aan de beoordeelde inzendingen is toegekend voorzien van een korte uitleg;

  • d.

   de uitslag per categorie.

 • 2.

  De portefeuillehouder bepaalt de termijn waarbinnen het juryrapport wordt opgesteld. De secretaris maakt deze termijn en het juryrapport bekend op de website.

 • 3.

  Met de jury kan niet worden gecorrespondeerd over het juryrapport en de daarin vermelde uitslag.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De winnaars van de duurzaamheidsprijs leggen over de besteding van het prijzengeld verantwoording af aan de portefeuillehouder op een door de portefeuillehouder te bepalen wijze. De portefeuillehouder stelt daarvoor ook een termijn vast.

 • 2.

  De duurzaamheidsprijs wordt uitgekeerd op een door de portefeuillehouder te bepalen wijze en binnen een door de portefeuillehouder vast te stellen termijn.

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid het oudste jurylid.

 • 4.

  Met toestemming van de portefeuillehouder kan de jury afwijken van het bepaalde in deze regeling. De jury maakt hiervan melding in het juryrapport.

 •  

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

G. Heeg, gemeentesecretaris