Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels inkoop en aanbesteding 2022
CiteertitelBeleidsregels inkoop SWO
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 160 van de Gemeentewet
 5. Aanbestedingswet 2012
 6. Aanbestedingsbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-202201-01-2022Nieuwe regeling

08-02-2022

bgr-2022-201

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022

Het Bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen,

gelezen het ambtelijk voorstel;

overwegende dat,

- gestreefd wordt naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van de taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit van het werk, het product of de dienst in de juiste verhouding tot elkaar staan;

- ook voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder de Europese drempelwaarde ligt de fundamentele regels van het EG‐verdrag in acht dienen te worden genomen, waaronder de beginselen van non‐discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit;

- met deze beleidsregels wordt beoogd aan elke potentiele inschrijver een passende mate van openbaarheid te garanderen;

- met deze beleidsregels wordt beoogd de naleving van wet‐ en regelgeving op het terrein van aanbesteden en inkopen te bevorderen, zodat het risico van claims en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, de integriteit bij aanbestedingen, zowel intern als extern, te waarborgen en de verantwoording van de gevolgde inkoop‐ en aanbestedingsprocedures te waarborgen.

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 160 Gemeentewet; de Aanbestedingswet 2012, versie 1 juli 2016 en het Aanbestedingsbesluit (o.a. Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken).

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022

 

1. Geldigheid

Deze beleidsregels zijn van toepassing op inkopen en aanbestedingen door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, tenzij dit separaat door de gemeente De Wolden of de gemeente Hoogeveen in opdracht aangeven aanbestedingen betreffen waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt.

2. Afwijken

De directie kan afwijken van deze beleidsregels, voor zover dit niet in strijd is met wet‐ en regelgeving. Een voorstel aan de directie om af te wijken van het beleid gaat altijd vergezeld van een advies van de inkoopcoördinator.

3. Beginselen

Alle inkopen en aanbestedingen van de samenwerkingsorganisatie worden op objectieve, transparante, proportionele en non discriminatoire wijze uitgevoerd. De gedragscode integriteit voor ambtenaren en voor bestuurders zijn daarbij leidend.

4. Openbaarheid

Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op het economische belang en de aard van de opdracht, de omvang van de markt en de omstandigheden van het geval. Aan deze openbaarheid kan (onder meer) worden voldaan door publicatie van de aanbesteding op de website en het ter inzage leggen van de aanbestedingsdocumenten. De publicatie van nationale of Europese aanbestedingen geschiedt via daarvoor geschikte media zoals TenderNed.

5. Algemene Inkoopvoorwaarden

Bij iedere opdracht voor een werk, levering of een dienst worden, zo mogelijk reeds bij de offerteaanvraag, de Algemene Inkoopvoorwaarden DWH van toepassing verklaard. Voor werken wordt hierin het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) van toepassing verklaard met uitzondering van het arbitraal beding. Voor de uitvoering wordt aangegeven welke voorwaarden op het betreffende werk van toepassing zijn.

Voor ICT-projecten worden in principe de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT) en het door de samenwerkingsorganisatie vastgestelde addendum toegepast.

6. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De samenwerkingsorganisatie heeft een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) opgesteld.

De onderstaande MVI-thema’s zijn opgenomen in het Actieplan MVI:

 • 1.

  MKB-vriendelijk inkopen;

 • 2.

  Circulair inkopen;

 • 3.

  Social Return.

Bij iedere aanbesteding dienen de ambities, doelstellingen en acties genoemd in het Actieplan MVI in acht te worden genomen.

7. Opdrachtverstrekking

Indien een opdracht voor een werk, levering of een dienst wordt verstrekt dient dit op basis van een schriftelijke overeenkomst te geschieden.

8. Inkoopstartformulier

Voor aanbestedingen met een geraamde waarde van € 30.000 (ex BTW) of hoger wordt een inkoopstartformulier ingevuld.

9. Drempelbedragen

De Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese Commissie stelt elke twee jaar de nieuwe drempelwaarden vast.

De onderstaande Europese drempelwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Leveringen en diensten

Geraamde waarde (ex BTW)

Procedure

Minder dan € 50.000,-

Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer)

Boven € 50.000,- en minder dan

€ 215.000,-

Onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes)

€ 215.000,- en meer

Europees (evt. met voorafgaande selectie)

 

Sociale en andere specifieke diensten

Geraamde waarde (ex BTW)

Procedure

Minder dan € 100.000,-

Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer).

Vooraf afstemming met Bedrijfsbureau dienstverlening

Boven €100.000,- en minder dan

€ 750.000,-

Onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes) in overleg met Bedrijfsbureau dienstverlening.

Indien een onderhandse aanbesteding niet mogelijk/realistisch is, in overleg met inkoopadviseurs over mogelijkheden.

€ 750.000,- en meer

Europees (evt. met voorafgaande selectie)

 

Werken

Geraamde waarde (ex BTW)

Procedure:

Minder dan € 150.000,-

Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer)

Boven € 150.000,- en minder dan

€ 2.000.000,-

Onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes)

Boven € 2.000.000,- en minder dan € 5.382.000,-

Nationaal (evt. met voorafgaande selectie)

€ 5.382.000,- en meer

Europees (evt. met voorafgaande selectie)

N.B. De Europese drempelbedragen gelden tot 31 december 2023

10. Aanbestedingsstrategie

Bij elke Europese aanbesteding wordt vooraf de aanbestedingsstrategie bepaald en afgestemd met de directie.

11. Zwaarte aanbestedingsvorm

Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde geldt nooit een zwaardere vorm dan die zou hebben gegolden wanneer de waarde van de opdracht hoger dan de Europese drempelwaarde zou zijn geweest.

12. Onderhandse aanbestedingen

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen is tenminste 50% van het aantal uit te nodigen partijen uit het lokale bedrijfsleven afkomstig (voor zover aanwezig en geschikt). Vervolgens zal dit worden aangevuld met regionale partijen en tot slot met landelijke partijen.

Bij enkelvoudige onderhandse procedures gaat de voorkeur uit naar een lokale ondernemer. Indien deze niet aanwezig of geschikt is, zal bij voorkeur worden gekeken naar een regionale ondernemer.

13. Klachten

Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld op de door de samenwerkingsorganisatie vastgestelde wijze.

14. Groslijsten

Bij onderhandse aanbestedingen wordt voor de selectie van de uit te nodigen bedrijven het systeem van groslijsten toegepast op de door de samenwerkingsorganisatie vastgestelde wijze en vastgestelde categorieën.

15. Aanbestedingsdossier

Bij elke aanbestedingsprocedure dient een aanbestedingsdossier te worden opgebouwd. Na gunning van de opdracht wordt het dossier naar het centraal archief gezonden.

16. Slotartikel

 • 1.

  De Beleidsregels inkoop en aanbesteding van 28 januari 2020 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inkoop SWO.

 

Aldus vastgesteld op 8 februari 2022,

door het Bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.