Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en -machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twiske-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat, ondervolmacht en -machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland
CiteertitelBesluit ondermandaat, ondervolmacht en -machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2022nieuwe regeling

02-02-2022

bgr-2022-182

WGC2022/01

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en -machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

De Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

 

Overwegende dat het werkgeverschap van het bestuursbureau van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland wordt uitgeoefend door de werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland en dat het gewenst is dat de bestuurssecretaris HRM-bevoegdheden kan uitoefenen;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en -machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

Artikel 1  

 • 1.

  De werkgeverscommissie verleent ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging aan de bestuurssecretaris van het bestuursbureau tot uitoefening van de bevoegdheden op grond van wetten en regelingen genoemd in bijlage 1 ten behoeve van het werkgeverschap van de overige functionarissen van het bestuursbureau van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland.

 • 2.

  Het ondermandaat, de ondervolmacht en -machtiging hebben geen betrekking op de vaststelling of wijziging van personeels- en organisatiebeleid.

 • 3.

  Het ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging geldt niet voor:

  • a.

   onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden als bedoeld in artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   personele beslissingen ten aanzien van de secretaris.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 februari 2022.

De werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland,

Haarlem, 2 februari 2022

I. Zaal

Voorzitter werkgeverscommissie

J. Balduk

Bestuurssecretaris bestuursbureau recreatieschappen

Bijlage 1  

 

Ambtenarenrecht

Ambtenarenwet

Arbeidsovereenkomstenrecht

Burgerlijk Wetboek

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Loon

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Besluit minimumjeugdloonregeling

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet op de Loonbelasting

Zorgverzekeringswet

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie sociale volksverzekeringen (WVA)

Pensioenwet

Verlof en arbeidsduur

Wet flexibel werken

Wet arbeid en zorg

Privacy

Wet op de medische keuringen

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Gelijke behandeling

Algemene wet gelijke behandeling

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wetboek van Strafrecht (Uittreksel)

Wet College voor de rechten van de mens

Vrijheid van meningsuiting

Wet Huis voor klokkenluiders

Ontslag

Regeling UWV ontslagprocedure

Ontslagregeling

Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Arbeidsomstandighedenrecht

Arbeidstijdenwet

Arbeidsomstandighedenwet

Collectief arbeidsrecht

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen

van collectieve arbeidsovereenkomst

Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV)

Wet op de loonvorming

Wet melding collectief ontslag

Medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

Arbeidsmarktorganisatie en arbeidsmarktbeleid

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet arbeid vreemdelingen

Werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen

Werkloosheidswet

Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006

Besluit passende arbeid WW en ZW

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Boetebesluit socialezekerheidswetten

Ziektewet

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Grondrechten

Grondwet

Overig

Participatiewet

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Wet ketenaansprakelijkheid (WKA)

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)