Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fijnder

Beleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022 en volgende jaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFijnder
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022 en volgende jaren
CiteertitelBeleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWachtlijst nieuw Beschut Werk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling Fijnder art. 4 eerste lid

Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuwe regeling

27-01-2022

bgr-2022-155

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022 en volgende jaren

Het bestuur van Fijnder

 

gelet op:

 • het samenvoegen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost B.V. met ingang van 1 januari 2022 tot een nieuwe organisatie, genaamd Fijnder, werkleerbedrijf Oost-Achterhoek (hierna: Fijnder);

 • de nieuwe naam van de per 1 januari 2022 gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek die is komen te luiden: Gemeenschappelijke Regeling Fijnder; artikel 4, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder en het Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, waarin het bestuur de zelfstandige bevoegdheid voor de uitvoering van bovengenoemde taken gedelegeerd heeft gekregen van zijn deelnemende gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en;

 • het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 10b van de Participatiewet en artikel 3.4.5 van de geldende Verordening Sociaal Domein van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;

 

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022 en volgende jaren

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Taakstelling

 • 1.

  Jaarlijks wordt er vanuit de Rijksoverheid per gemeente een taakstelling vastgesteld. De taakstelling is het aantal beschutte werkplekken dat een gemeente in dat jaar kan inrichten.

 • 2.

  Er is afgesproken in de Verordening Sociaal Domein van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk dat er beschutte werkplekken worden aangeboden tot de taakstelling bereikt is.

 • 3.

  Zodra de taakstelling van de gemeente waarin betrokkene woont bereikt is, wordt de persoon op de wachtlijst geplaatst van de gemeente waarin hij woonachtig is.

Artikel 3 Aanbieden van een beschutte werkplek of voortraject

 • 1.

  Fijnder biedt binnen de maximale gemeentelijke taakstelling aan een persoon een beschutte werkplek aan in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Om daarvoor in aanmerking te komen is een positief advies van het UWV nodig en een indicatie van Fijnder. Door het UWV moet vastgesteld zijn dat de inwoner arbeidsvermogen heeft en alleen in een beschutte werkomgeving onder aangepaste omstandigheden kan werken.

 • 2.

  Fijnder zorgt door inzet van klantmanagers en eventuele inzet van arbeidsdeskundigen en jobcoaches voor een aangepaste werkomgeving. De organisatie Slinge Werkt! B.V. biedt in opdracht van Fijnder een arbeidsovereenkomst aan.

 • 3.

  In sommige situaties is een voortraject in de vorm van sociale activering en/of scholing meer passend. Als een voorliggend traject als opstap voor het kunnen aanvaarden van een arbeidsovereenkomst meer passend is, wordt er een traject sociale activering en/of scholing aangeboden of een vergelijkbaar traject tot het moment dat de arbeidsovereenkomst beschut werk aanvangt.

 • 4.

  De duur van een voorliggend traject is één tot zes maanden. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met maximaal zes maanden. Indien uit het voortraject gedurende twaalf maanden blijkt dat er geen sprake is van een structureel arbeidsvermogen in het kader van nieuw Beschut Werk wordt het UWV verzocht het advies nieuw Beschut Werk in te trekken. Nadat het UWV het advies heeft ingetrokken zal Fijnder de indicatie nieuw Beschut Werk intrekken. Fijnder zal samen met de gemeente bezien of dagbesteding een optie is.

 • 5.

  Het minimum aantal uren van een arbeidsovereenkomst is 12 uren per week. Het maximum aantal uren is 36 uren per week als er sprake is van kostwinnerschap en de persoon uitkeringsonafhankelijk wordt. In de uitvoeringspraktijk zal ingezet worden op een dienstbetrekking van 31 uur per week, conform de opbouw van de gemeentelijke taakstelling.

 • 6.

  Als bij een advies nieuw Beschut Werk een urenbeperking is vastgesteld is het aantal uren dat in het advies staat leidend voor het aanbod.

 • 7.

  Uitgangspunt is dat de geïndiceerde inwoner binnen één maand een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt als er ruimte is in de taakstelling van de woongemeente en er geen voortraject nodig is. Als er geen ruimte is in de taakstelling wordt een voortraject aangeboden tot het moment dat de arbeidsovereenkomst wel kan worden aangeboden.

Artikel 4 Eerste maal plaatsing op de wachtlijst

 • 1.

  Zodra de taakstelling van de gemeente waarin de persoon behorend tot de doelgroep woont bereikt is, wordt de persoon op de wachtlijst van die gemeente geplaatst. Bij de eerste plaatsing op de wachtlijst is de indicatiedatum leidend. Wie bovenaan staat zal - zodra er ruimte ontstaat binnen de taakstelling van de betreffende gemeente - als eerste worden benaderd. Als betrokkene arbeidsgeschikt is, zal aan de persoon een passend aanbod worden gedaan.

 • 2.

  Als een geplaatste op de wachtlijst niet binnen een afzienbare periode (richtlijn 6 weken) in staat is om arbeid te verrichten zal de volgende persoon op de wachtlijst benaderd worden (first in first out: fifo-systeem).

 • 3.

  Zodra een persoon tijdens de wachtlijstperiode verhuist naar één van de twee andere Fijnder-gemeenten zal hij bij voldoende taakstelling een aanbod voor een arbeidsovereenkomst krijgen of bij onvoldoende taakstelling op basis van zijn indicatiedatum geplaatst worden op de wachtlijst van de nieuwe woongemeente.

 • 4.

  Als een persoon tijdens de wachtlijstperiode verhuist buiten het Fijnder-gebied zal hij zichzelf moeten melden bij de nieuwe woongemeente. Daarnaast zal Fijnder - alleen als betrokkene hiervoor toestemming geeft - contact opnemen met de nieuwe woongemeente voor een zgn. warme overdacht van documenten en informatie.

 • 5.

  Als een persoon met een indicatie van buiten het werkgebied naar één van de Fijnder-gemeenten verhuist, wordt er door Fijnder een beschikking afgegeven. De datum van inschrijving in de Fijnder-gemeente is bepalend voor de plaats op de wachtlijst.

Artikel 5 Plaatsing op de wachtlijst na arbeidsovereenkomst

 • 1.

  Na een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aan een medewerker geen verlenging aangeboden als deze op dat moment arbeidsongeschikt is. De persoon wordt dan op basis van de indicatiedatum geplaatst op de wachtlijst.

 • 2.

  Na een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt er niet automatisch een verlenging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst of een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Bij het beoordelen van een verlenging c.q. omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt onder andere het functioneren, het verzuim en het nakomen van afspraken meegenomen in de afweging.

Artikel 6 Verhuizen

 • 1.

  De medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die gedurende de arbeidsovereenkomst naar een andere gemeente verhuist kan zijn arbeidsovereenkomst en plaatsing voortzetten tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Na het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt de medewerker geen dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden, indien hij buiten het werkgebied van Fijnder woonachtig is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur van Fijnder kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot ongewenste situaties leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022’. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2022. Vanaf dat moment vervallen de eerder vastgestelde ‘Beleidsregels Wachtlijst nieuw Beschut Werk Sociale Dienst Oost Achterhoek’.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Fijnder, gehouden op 27 januari 2022.

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom

De secretaris,

T.A. Beijer