Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fijnder

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFijnder
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren
CiteertitelBeleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpIndividuele inkomenstoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, art. 4 eerste lid

Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuwe regeling

27-01-2022

bgr-2022-148

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren

Het Dagelijks Bestuur van Fijnder;

 

gelet op:

 • het samenvoegen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost B.V. met ingang van 1 januari 2022 tot een nieuwe organisatie, genaamd Fijnder, werkleerbedrijf Oost-Achterhoek (hierna: Fijnder);

 • de nieuwe naam van de per 1 januari 2022 gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek die is komen te luiden: Gemeenschappelijke Regeling Fijnder;

 • artikel 4, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling van Fijnder en het delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, waarin het bestuur de zelfstandige bevoegdheid voor de uitvoering van bovengenoemde taken gedelegeerd heeft gekregen van zijn deelnemende gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;

 • het bepaalde in artikel 36 van de Participatiewet en artikel 7.4 van de geldende Verordening Sociaal Domein van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;

 

besluit tot het vaststellen van:

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet preciezer worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Fijnder voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;

 • b.

  Peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  Referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum;

 • d.

  Verordening: geldende Verordeningen Sociaal Domein van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;

 • e.

  Wet: de Participatiewet.

Artikel 2 Inspanningen voor inkomensverbetering

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur beoordeelt aan de hand van de individuele situatie of de aanvrager geen uitzicht heeft op een hoger inkomen. Hierbij vindt het Dagelijks Bestuur dat:

 • a.

  Van personen die een opleiding volgen zoals bedoeld in de WTOS, of een studie volgen zoals bedoeld in de WSF 2000 wordt verwacht dat zij hun inkomenssituatie kunnen gaan verbeteren. Hierdoor hebben zij geen recht op de individuele inkomenstoeslag.

 • b.

  Van de betrokken persoon die inkomsten uit arbeid ontvangt onder de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag en die bewust kiest voor een deeltijdbaan, maar wel de mogelijkheid heeft om zijn inkomen te verbeteren, wordt verwacht dat hij zijn inkomenssituatie kan verbeteren. Hierdoor heeft hij geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Artikel 3 Vaststelling hoogte inkomen

 • 1.

  Als de betrokken persoon 36 maanden of langer voorafgaand aan de peildatum heeft geleefd van een uitkering op grond van de wet, hoeft hij geen bewijsstukken aan te leveren. Het inkomen kan worden bepaald op grond van de gegevens van de betrokken persoon die aanwezig zijn bij Fijnder.

  In andere gevallen moet het inkomen van de betrokken persoon tijdens de gehele referteperiode worden bepaald op de manier die ook geldt voor algemene bijstand. Hoe dit wordt gedaan is vastgesteld in de wet en de beleidsregels bijzondere bijstand.

  Hierop is de volgende uitzondering mogelijk:

  Als aan de betrokken persoon in de voorgaande jaren een individuele inkomenstoeslag is gegeven, hoeft de betrokken persoon alleen bewijsstukken van inkomsten en vermogen aan te leveren van het jaar voorafgaande aan de peildatum.

Artikel 4 Peildatum vermogenstoets

 • 1.

  Voor de vermogenstoets wordt het vermogen meegerekend waarover de betrokken persoon op de peildatum beschikt of op dat moment normaal gezien kan beschikken.

Artikel 5 Individuele bepaling van de peildatum

 • 1.

  Bij elke aanvraag wordt bepaald op welke datum het recht op individuele inkomenstoeslag is ontstaan. Dit kan elke dag van het jaar zijn.

Artikel 6 Gehuwden/gezamenlijke huishouding

 • 1.

  Het uitgangspunt is, dat het recht op individuele inkomenstoeslag voor gehuwden of samenwonenden gezamenlijk is. Als betrokken personen op de peildatum, de datum waarop de periode van 36 maanden afloopt, voor de wet als gehuwd/gezamenlijke huishouding worden beoordeeld, moeten beide betrokken personen voldoen aan de voorwaarden van artikel 36 van de wet.

 • 2.

  Als één van beide gehuwden niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, hebben beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag. Het kan voorkomen dat een betrokken persoon in de referteperiode van 36 maanden één of meerdere partners heeft gehad. Dan wordt bepaald wat de totale inkomsten over genoemde periode zijn geweest, dus inclusief eventuele inkomsten van de ex-partner(s).

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen in het voordeel van de betrokken persoon afwijken van de omschrijvingen in deze beleidsregels, als gebruik van deze beleidsregels tot ongewenste situaties leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren’. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2022. Vanaf dat moment vervallen de eerder vastgestelde ‘Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Sociale Dienst Oost Achterhoek 2021’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Fijnder, gehouden op 27 januari 2022.

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom

De secretaris,

T.A. Beijer