Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, Maassluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, Maassluis
CiteertitelHandelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-64511

Tekst van de regeling

Intitulé

Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, Maassluis

 

1. Inleiding

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

De maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie waren tot 1 december 2020 voor een belangrijk deel gebaseerd op aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vertaalden deze aanwijzingen in noodverordeningen. Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: TWM) per 1 december 2020 is een einde gekomen aan deze structuur van aanwijzingen en noodverordeningen.

 

Met de TWM is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg). Dit hoofdstuk bevat de wettelijke grondslag voor aanvullende maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van het covid-19 virus. Deze aanvullende maatregelen zijn verder uitgewerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: TRM). De handhaving van de in hoofdstuk Va van de Wpg en de bijbehorende ministeriele regeling genoemde maatregelen is voor een groot deel belegd bij de burgemeester.

 

Met de per 26 januari 2022 gewijzigde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 heeft het kabinet besloten de maatregelen besloten om een volgende stap te zetten en breed te versoepelen. Deze versoepeling vindt plaats onder voorwaarden. Onder deze voorwaarden vindt het kabinet het verantwoord om meer mogelijk te maken voor onder andere de horeca, kunst- en cultuur, bepaalde dienstverlening, sport en bepaalde evenementen.

 

In algemene zin gelden voor de openstelling van publieke plaatsen de volgende maatregelen:

 • -

  een sluitingstijd tussen 22.00 uur en 05.00 uur;

 • -

  een bezoekersnorm van 100% van de 1,5 metercapaciteit of één persoon per 5 m2 wanneer sprake is van doorstroom;

 • -

  een placeringsplicht;

 • -

  overige maatregelen voor openstelling van publieke plaatsen, zoals de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten (bij verplaatsing) en hygiënemaatregelen op locatie.

Voor het mondkapje geldt dat deze niet hoeft te worden gedragen als de bezoeker is geplaceerd en anderhalve meter afstand houdt. In het OV, ander bedrijfsmatig vervoer, de luchthaven en het station en de halteplaats geldt de mondkapjesplicht onverkort. De uitzondering op de mondkapjesplicht in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs geldt voor studenten, docenten en andere personen die een vaste sta- of zitplaats innemen en de veilige afstand kunnen houden tot anderen.

 

Bovengenoemde maatregelen gelden ook voor eet- en drinkgelegenheden, die weer geopend mogen zijn tussen 05.00 uur en 22.00 uur. Dit geldt ook voor sportkantines en coffeeshops. Afhaal blijft na 22.00 uur toegestaan. Op de anderhalvemeternorm is wel een uitzondering mogelijk op buitenterrassen als er gebruik wordt gemaakt van kuchschermen die aan de voorwaarden uit de regeling voldoen.

 

Ook (binnen en buiten) evenementen, toeschouwers bij sport (professioneel en amateur) én toeschouwers bij de vertoning van kunst en cultuur zijn weer beperkt toegestaan tot 22.00 uur. Stadions, theaters, musea en evenementenlocaties worden hiermee beperkt opengesteld voor publiek. Naast de algemene bezoekersnorm van 100% van de anderhalve metercapaciteit geplaceerd (dit komt overeen met ongeveer een derde van de reguliere capaciteit) of - wanneer sprake is van doorstroom van personen - één persoon per 5 m2, geldt bij evenementen en de vertoning van kunst- en cultuur, binnen tevens een bezoekersnorm van maximaal 1.250 bezoekers per zelfstandige ruimte. Daarnaast geldt dat de bezoekers geplaceerd dienen te worden door middel van een vaste zitplaats.

 

Professionele sportwedstrijden blijven toegestaan zonder tijdsrestricties. Toeschouwers zijn tot 22.00 uur toegestaan. In het kader van amateursport geldt dat ook wedstrijden buiten clubverband en de sportlocatie zijn toegestaan, waardoor bijvoorbeeld tennis-, voetbalcompetities en atletiekwedstrijden buiten de eigen sportvereniging hervat kunnen worden zonder tijdsrestricties. Ook mogen hierbij tot 22.00 uur toeschouwers bij zijn, waarvoor onder meer de placeringsplicht en algemene bezoekersnorm geldt.

 

Voor eet- en drinkgelegenheden, locaties voor de vertoning van kunst en cultuur en evenementen geldt ook de plicht om te werken met coronatoegangsbewijzen (CTB). Daarnaast is het CTB verplicht voor specifieke diensten. Dit geldt voor pret- en dierenparken, spellocaties, sauna’s, wellnesscentra en zonnestudio’s en vervoermiddelen ten behoeve van een recreatieve activiteit. Het CTB geldt niet bij contactberoepen.

 

Gepaste handhaving van de maatregelen ter bestrijding van de epidemie blijft essentieel. Die handhaving ziet zowel op toezicht en waarschuwen, maar – in voorkomende gevallen – ook op verbaliserend en handhavend optreden. Daar waar aanspreken en waarschuwen onvoldoende resultaat geeft om naleving van de regels te bevorderen en te waarborgen, wordt strenger opgetreden. Dit geldt met name bij evidente gevallen van overtreding en gevallen waarbij na een waarschuwing of aanwijzing de overtreding niet wordt beëindigd.

 

We blijven een groot beroep doen op de burger en de ondernemers bij de naleving van de maatregelen. Er is daarom nog steeds een belangrijke rol en (eigen) verantwoordelijkheid weggelegd bij de exploitanten en/of verantwoordelijken en/of eigenaren van de verschillende voorzieningen die nog bezocht mogen worden en/of de samenkomsten die door hen worden georganiseerd. Deels door het opstellen en naleven van sectorspecifieke protocollen, zo nodig met behulp van de afwegingskaders van het RIVM (en de adviezen van de GGD), deels door bezoekers/burgers aan te spreken op de naleving daarvan. Met branches en bedrijven worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de maatregelen en daar waar nodig worden protocollen aangescherpt.

 

Hoofdstuk Va van de Wpg en de bijbehorende ministeriele regeling vormen de juridische basis voor de in de sectoren en branches zelf opgestelde protocollen en voor de handhaving door de sector of brancheorganisaties zelf, indien zij daarin voorzien. Dergelijke protocollen vormen daarmee een nuttige invulling van de zorgplichten.

 

De bestuursrechtelijke handhaving van Hoofdstuk Va en de bijbehorende ministeriele regeling is in veel gevallen de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dat is het geval op openbare plaatsen en op publieke plaatsen. Op besloten plaatsen is zowel de burgemeester bevoegd als de minister van VWS. Indien het gaat om een besloten plaats waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld: een kantoorpand) is de minister bevoegd om handhavend op te treden. Op overige besloten plaatsen is de burgemeester bevoegd.

 

De burgemeester heeft per locatie (besloten plaats1 , publieke plaats2 , openbare plaats3 ) verschillende bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden. Het kan, afhankelijk van het soort locatie, gaan om een aanwijzing aan degene die een zorgplicht heeft voor naleving van de coronamaatregelen, een spoedbevel aan degene die een zorgplicht heeft voor naleving van de coronamaatregelen, een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom en een bevel. Welke bevoegdheid het meest geschikt is, hangt in grote mate af van de concrete omstandigheden van het geval.

 

Daarnaast kan ook strafrechtelijk worden gehandhaafd op de maatregelen. In het algemeen geldt dat afhankelijk van de aard van de bepaling (en de specifieke omstandigheden van het geval) wordt gekozen voor bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving. Sommige overtredingen lenen zich meer voor bestuursrechtelijke handhaving (herstel) en andere meer voor een strafrechtelijke aanpak. Zo ligt het bestuursrechtelijk optreden meer in de rede als er handhavend opgetreden moet worden richting bedrijven, exploitanten en organisatoren of degenen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van genomen maatregelen. Nadruk ligt dan immers op de naleving en het herstel en in overeenstemming brengen van de situatie met de geldende wet- en regelgeving. Strafrechtelijk optreden ligt meer in de rede als bestuursrechtelijke handhaving richting organisatoren en/of verantwoordelijken geen effect heeft of als sprake is van een exces. Strafrechtelijke handhaving is ook aangewezen in gevallen dat de verbodsbepaling gericht is tot de individuele burger en snelle normhandhaving een onmiddellijk effect dient te realiseren. In dergelijke gevallen zijn bestuursrechtelijke maatregelen minder aangewezen en/of effectief.

 

De burgemeester blijft bovendien bevoegd om op basis van andere lokale handhavingsarrangementen (aanvullende) maatregelen te treffen indien noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan handhavingsarrangementen op het gebied van horeca, evenementen, standplaatsen, markten etc. Zo kunnen overtredingen ook gevolgen hebben voor vergunningen.

 

Het toezicht op hoofdstuk Va van de Wpg en de bijbehorende ministeriele regeling berust bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de door de bij besluit van de minister van VWS aangewezen ambtenaren. Toezichthouders beschikken hierbij altijd over een discretionaire bevoegdheid.

 

Onderstaand volgt een handelingskader. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de burgemeester besluiten van een maatregel af te zien, over te gaan tot een verzwaring of ook besluiten een of meerdere stappen over te slaan (en bijvoorbeeld een maatregel te treffen waar normaliter eerst een waarschuwing zou volgen).

2. Handhaving verboden

2.1 Veiligeafstandsnorm

Op grond van artikel 58f Wpg jo. artikel 1 Tijdelijk besluit veilige afstand dient degene die zich buiten een woning ophoudt, een veilige afstand te houden tot andere personen. De veilige afstand bedraagt 1,5 meter.

 

Dit verbod geldt niet:

 • a.

  tussen personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;

 • b.

  voor een opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt bij een het leven of de gezondheid bedreigende situatie, voor zover deze zijn taak niet op gepaste wijze kan uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand;

 • c.

  voor degene jegens wie een onder b genoemde persoon zijn taak uitoefent;

 • d.

  tussen een persoon met een handicap of persoon tot en met de leeftijd van twaalf jaar en diens begeleider, voor zover die persoon zich niet met inachtneming van de veilige afstand jegens zijn begeleider buiten een woning kan ophouden.

 • e.

  personen tot en met twaalf jaar en andere personen;

 • f.

  personen tot en met zeventien jaar onderling;

 • g.

  voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen;

 • h.

  voor personen tijdens kunst- en cultuurbeoefening, voor zover deze activiteiten niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de veilige afstand;

 • i.

  tussen zorgvrijwilligers, voor zover zij hun werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen;

 • j.

  tussen personen die onderwijs organiseren of verzorgen en degenen die daaraan deelnemen wanneer zij zich bevinden op een locatie van een onderwijsinstelling;

 • k.

  tussen personen op een luchthaven, voor zover zij hun activiteiten niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand;

 • l.

  tussen begeleiders van kinderen in een kindercentrum of een voorziening voor gastouderopvang;

 • m.

  tijdens de beoefening van sport, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand;

 • n.

  personen die op een terras in de buitenlucht behorende bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een tussen zitplaatsen geplaatst kuchscherm zitten en hun gezicht aan de voor hen bestemde zijde van het kuchscherm houden;

 • o.

  personen in het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig personenvervoer en personen in vervoer voor privédoeleinden, mits:

  • -

   het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst; en

  • -

   het vervoer geen recreatieve activiteit is.

 • p.

  personen op een station, halteplaats of een andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen, voor zover de veilige afstand niet in acht kan worden genomen.

Ten aanzien van dit verbod geldt dat de veiligeafstandsnorm wordt gehandhaafd vanaf drie personen.

 

Handhavingslijn:

 • -

  Men leeft het verbod na op basis van eigen verantwoordelijkheid;

 • -

  Bij niet naleving van het verbod, wordt een mondelinge waarschuwing aan de overtreders gegeven om een afstand van ten minste 1,5 meter te bewaren ten opzichte van elkaar;

 • -

  Indien nog steeds geen gehoor wordt gegeven, dan wordt overgegaan tot het geven van een verwijderingsbevel. Ook wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, tweede lid Wpg met een boete van ten hoogste 95 euro;

 • -

  In specifieke gevallen (bij reële vrees voor herhaling) zou daarnaast ook nog een last onder dwangsom kunnen worden opgelegd op grond van artikel 58u, vierde lid Wpg4 .

Indien het in specifieke gevallen wenselijk is om de organisator of verantwoordelijke van een besloten plaats, niet zijnde beroep of bedrijf, of van een publieke ruimte aan te spreken, dan is dat mogelijk op grond van de zorgplicht. De handhavingslijn daarvoor is te vinden in paragraaf 2.9 van dit kader.

2.2 Mondkapjesplicht publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen

Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten

Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten. Dit geldt niet voor:

 • a.

  personen als bedoeld in artikel 6.6, eerste lid van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • b.

  personen in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen stemlokalen als bedoeld in artikel J 4 van de Kieswet of andere locaties die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

 • c.

  geplaceerde personen in een publieke binnenruimte, voor zover deze op veilige, voor zover deze op veilige afstand van elkaar een vaste zitplaats innemen, met uitzondering van personen in:

  • i.

   het openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer;

  • ii.

   een gebouw op een luchthaven;

  • iii.

   een station, halteplaats of andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften.

Mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

Personen in een onderwijsinstelling of een andere binnenruimte die door een onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje. Dit geldt niet:

 • a.

  voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit in het primair of voortgezet onderwijs of een onderwijsactiviteit in het primair of voortgezet onderwijs verzorgen;

 • b.

  indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

 • c.

  voor personen in een instelling voor primair onderwijs of een instelling voor voortgezet onderwijs, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen;

 • d.

  voor personen in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs, indien deze op de veilige afstand van elkaar een vaste zit- of staanplaats innemen;

 • e.

  voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien zij een vaste zit- of staanplaats innemen.

Van een belemmering als bedoeld onder b is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

 

De mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen geldt niet voor leerlingen van instellingen voor primair onderwijs.

 

Mondkapjesplicht contactberoepen

De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact. Dit geldt niet voor:

 • a.

  personen tot en met twaalf jaar;

 • b.

  sekswerkers en hun klanten;

 • c.

  klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt.

Algemene uitzonderingen mondkapjesplicht:

De mondkapjesplicht geldt niet voor:

 • a.

  personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

 • b.

  begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

 • c.

  personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.

 • d.

  tijdens het beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

 • e.

  tijdens het verblijf in wellnesscentra en sauna’s, voor zover het dragen van een mondkapje het verblijf belemmert;

 • f.

  tijdens het beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

 • g.

  tijdens het poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

 • h.

  tijdens het deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

 • i.

  personen aan wie gevraagd wordt krachtens een wettelijke bepaling hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, op het moment van identificatie.

 • j.

  personen in zorglocaties.

 • k.

  indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

Handhavingslijn naleving mondkapjesplicht:

 • -

  Aanwezigen leven het gebod op het dragen van een mondkapje na op basis van eigen verantwoordelijkheid. Zorgdragen voor de handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de verantwoordelijke voor de plaats. De verantwoordelijke spreekt de aanwezigen aan op het dragen van een mondkapje;

 • -

  Enkel bij excessen zal de toezichthouder ter plaatse worden gevraagd. Primair zal de toezichthouder de overtreder uit de plaats verwijderen en in het uiterste geval wordt proces-verbaal opgemaakt o.g.v. artikel 68bis, eerste lid, onder b Wpg met een boete van de eerste categorie.

Indien het in specifieke gevallen wenselijk is om de organisator of verantwoordelijke voor de plaats aan te spreken, dan is dat mogelijk op grond van de zorgplicht. De handhavingslijn hiervoor is als volgt:

 • -

  Ondernemers leven de zorgplicht na op basis van eigen verantwoordelijkheid en handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de ondernemer (high trust, high penalty);

 • -

  Bij niet naleving van de zorgplicht, wordt de ondernemer aangesproken en opgedragen om de overtreding direct te beëindigen en/of mitigerende maatregelen te treffen (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Bij een volgende constatering volgt er een schriftelijke waarschuwing of een aanwijzing op grond van artikel 58k, eerste lid Wpg vanuit de burgemeester waarin de burgemeester aangeeft welke maatregelen dient te nemen zodat hij aan zijn zorgplicht voldoet;

 • -

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, volgt een sluitingsbevel en/of bestuurlijke maatregel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  In specifieke gevallen kan in plaats daarvan een last onder dwangsom/bestuursdwang worden opgelegd op grond van artikel 125 Gemeentewet;

 • -

  Bij een volgende overtreding volgt opnieuw een (verzwarend) sluitingsbevel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg.

Indien de situatie een exces betreft kan direct tot een spoedsluiting op grond van artikel 174 Gemeentewet worden overgegaan.5

2.3 Openstelling publieke plaatsen

Algemene voorwaarden openstelling publieke plaatsen

Voor publieke plaatsen gelden de volgende algemene voorwaarden voor openstelling.

 

Een publieke plaats wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

 • -

  hygienemaatregelen worden getroffen;

 • -

  stromen van publiek worden gescheiden; en

 • -

  in doorstroomlocaties slechts één persoon per 5m² voor publiek toegankelijke oppervlakte wordt binnengelaten.

Placeerplicht

Een publieke plaats wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

 • a.

  het publiek op de veilige afstand van elkaar wordt geplaceerd, tenzij het gaat om:

  • -

   personen gaat als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 of personen als bedoeld in artikel 58f, derde lid, onder a en d, van de Wpg; of

  • -

   een publieke plaats die wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; en

 • b.

  degene die geplaceerd is, uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt.

Dit verbod geldt niet voor doorstroomlocaties, openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer. ‘

 

Gezondheidscheck en in- en uitstroom publiek

Voor plaatsen waar op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gebruik gemaakt dient te worden van het coronatoegangsbewijs geldt naast de hierboven genoemde voorwaarden dat de beheerder er zorg voor draagt dat bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en dat een gecontroleerde in- en uitstroom van publiek plaatsvindt.

 

Registratie

Voor de publieke plaatsen waar een plicht tot het uitvoeren van een gezondheidscheck geldt, geldt bovendien dat de beheerder er zorg voor dient te dragen dat:

 • a.

  het publiek in de gelegenheid gesteld wordt de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst

  • I.

   volledige naam;

  • II.

   datum en tijdstip van aankomst;

  • III.

   e-mailadres; en

  • IV.

   telefoonnummer;

 • b.

  toestemming gevraagd wordt voor de verwerking en overdracht van de onder a bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;

 • c.

  de onder a genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door ander publiek;

 • d.

  de onder a genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard en daarna worden vernietigd.

Eet- en drinkgelegenheden en coronatoegangsbewijzen

Een eet- en drinkgelegenheid wordt slechts opengesteld voor publiek, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19:

 • a.

  alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • b.

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid;

 • c.

  het publiek wordt geplaceerd door toewijzing van een vaste zitplaats;

 • d.

  de zitplaatsen worden zo neergezet dat het publiek op veilige afstand van elkaar zit.

Bovenstaande en de sluitingstijden gelden niet in verzorgingsplaatsen die exclusief zijn ingericht voor zeevarenden voor de tijdelijke onderbreking van hun reis.

 

Personen t/m twaalf jaar mogen zonder geldig coronatoegangsbewijs worden toegelaten. Personen t/m 13 jaar mogen zonder geldig identiteitsbewijs worden toegelaten. Personen t/m 17 jaar mogen zonder geldig toegangsbewijs worden toegelaten in een eet- en drinkgelegenheid bij een sportaccommodatie.

 

Een eet- en drinkgelegenheid wordt tussen 22.00 uur en 05.00 uur niet opengesteld voor publiek.

 

De placeerplicht en de sluitingstijd tussen 22.00 uur en 05.00 uur geldt niet voor een eet- en drinkgelegenheid die wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

 

De plicht om te werken met een coronatoegangsbewijs, placering door toewijzing van vaste zitplaats, zitplaatsen op de veilige afstand en de sluitingstijd van 22.00 uur gelden niet voor een eet- en drinkgelegenheid:

 • a.

  in een uitvaartcentrum of in een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van een uitvaart;

 • b.

  in zorglocaties voor patiënten en cliënten en bezoekers van patiënten en cliënten;

 • c.

  die zich bevindt op een luchthaven na de securitycheck;

 • d.

  binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;

 • e.

  op verzorgingsplaatsen langs wegen die behoren tot het hoofdwegennet, uitsluitend voor beroepschauffeurs;

 • f.

  waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan in de eet- en drinkgelegenheid, mits de duur van het verblijf van publiek in de richting zoveel mogelijk wordt beperkt;

 • g.

  in een internationale trein.

De plicht om te werken met zitplaatsen op de veilige afstand geldt evenmin ten aanzien van de bij een eet- en drinkgelegenheid behorende terrassen in de buitenlucht die aan de bovenzijde of aan drie zijden open zijn, indien de beheerder er zorg voor draagt dat tussen het geplaceerde publiek kuchschermen worden geplaatst die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het kuchscherm heeft een hoogte van ten minste 1,80 meter van de vloer gemeten;

 • b.

  de onderkant van het kuchscherm bevindt zich op ten hoogste 50 centimeter van de vloer gemeten;

 • c.

  het kuchscherm dat is geplaatst tussen twee zitplaatsen, heeft een breedte van ten minste 92 centimeter;

 • d.

  het kuchscherm dat is geplaatst tussen drie of meer zitplaatsen, heeft een breedte van ten minste 1,85 meter;

 • e.

  het oppervlak van het kuchscherm is zodanig dat dit ten behoeve van de hygiëne kan worden schoongemaakt;

 • f.

  het kuchscherm bestaat uit deugdelijk materiaal, is van een deugdelijke constructie en is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoals verschuiven, omvallen, kantelen en getroffen worden door het kuchscherm of onderdelen daarvan zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ventilatienormen horecalokaliteit

Een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

 

Indien sprake is van een horecalokaliteit die gevestigd is in een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet geldt het hierboven genoemde niet, mits de luchtverversing op een andere wijze dan voorzien in het eerste lid wordt gerealiseerd en dit leidt tot een luchtkwaliteit in de horecalokaliteit die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit die zou worden gerealiseerd door middel van de hierboven bedoelde mechanische ventilatie-inrichting.

 

Het hierboven genoemde is bovendien niet van toepassing op een horecalokaliteit ten behoeve waarvan voor 14 augustus 2021 een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is aangevraagd, die niet voor 1 juli 2021 is verleend, tenzij:

 • a.

  zich in die horecalokaliteit op 14 augustus 2021 een ventilatie-inrichting bevindt als bedoeld in het eerste lid;

 • b.

  in die horecalokaliteit een op of na 14 augustus 2021 aangeschafte of bestelde ventilatie-inrichting wordt geplaatst.

Locaties voor kunst- en cultuurvertoning

Een locatie voor de vertoning van kunst en cultuur wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6:30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19:

 • a.

  alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • b.

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de locatie voor de vertoning van kunst en cultuur;

 • c.

  het publiek geplaceerd wordt door toewijzing van een vaste zitplaats in een locatie voor de vertoning voor kunst en cultuur, met uitzondering van publiek in doorstroomlocaties;

 • d.

  niet meer dan 1250 personen als publiek per zelfstandige ruimte worden toegelaten in een locatie binnen voor de vertoning;

 • e.

  de locatie niet voor publiek wordt opengesteld tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

Bij de vertoning van kunst en cultuur, mogen in afwijking tot het bovenstaande onder a, personen tot en met 12 jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen tot en met 13 jaar zonder geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

 

Het bovenstaande onder a en b, geldt niet voor de vertoning van kunst en cultuur in het kader van onderwijsactiviteiten en bij de vertoning van kunst en cultuur behorende bij de reguliere exploitatie van bibliotheken,

 

Daarnaast geldt het bovenstaande onder c en e, niet voor een locatie voor de vertoning of beoefening van kunst en cultuur die wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

 

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening

Een locatie voor de beoefening van kunst en cultuur wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6:30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19:

 • -

  alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • -

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de locatie voor de beoefening van kunst en cultuur.

Bovenstaande geldt niet voor:

 • -

  personen t/m 17 jaar;

 • -

  de beoefening van kunst en cultuur in het kader van onderwijsactiviteiten;

 • -

  personen die noodzakelijke begeleiding bieden aan personen t/m 17 jaar met een beperking.

Een locatie voor de beoefening van kunst en cultuur wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat binnen ten hoogste 1250 personen per zelfstandige ruimte als publiek worden toegelaten. .

 

Sportlocaties en coronatoegangsbewijzen

Een publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19:

 • a.

  publiek alleen wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • b.

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de locatie voor de beoefening van sport;

 • c.

  ten hoogste 1250 personen per zelfstandige ruimte als publiek worden toegelaten.

In afwijking van het hierboven gestelde onder a mogen zonder coronatoegangsbewijs toegelaten worden:

 • -

  personen t/m 17 jaar, met dien verstande dat bij sportwedstrijden van topsporters slechts personen t/m twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen t/m 13 jaar zonder identiteitsbewijs toegelaten mogen worden;

 • -

  personen die noodzakelijke begeleiding bieden aan personen t/m zeventien jaar met een beperking.

Onder topsporters wordt verstaan:

 • a.

  topsporters die uitkomen in de Dutch Basketball League mannen;

 • b.

  topsporters die uitkomen in de Vrouwen Basketball League;

 • c.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Rolstoelbasketbal;

 • d.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Volleybal vrouwen;

 • e.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Volleybal mannen;

 • f.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Waterpolo vrouwen;

 • g.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Waterpolo mannen;

 • h.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Handbal vrouwen;

 • i.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Handbal mannen;

 • j.

  topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Hockey vrouwen;

 • k.

  topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Hockey mannen;

 • l.

  topsporters die uitkomen in de Korfbal League;

 • m.

  topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Honkbal;

 • n.

  topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Softbal’;

 • o.

  topsporters die uitkomen in de Eredivisie Beachvolleybal;

 • p.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van rugby;

 • q.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van ijshockey;

 • r.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van zaalvoetbal;

 • s.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van badminton;

 • t.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van squash;

 • u.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van tafeltennis;

 • v.

  voetballers behorende tot de A-selectie van clubs die uitkomen in de Eredivisie, Vrouwen Eredivisie en Eerste divisie;

 • w.

  voetballers die uitkomen in internationale voetbaltoernooien die worden georganiseerd door de UEFA of de FIFA;

 • x.

  voetballers van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;

 • y.

  topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van cricket;

 • z.

  topsporters die uitkomen in de Marathon Cup;

 • aa.

  topsporters die uitkomen in de Trachitol Cup;

 • bb.

  topsporters die uitkomen op het NK marathonschaatsen;

 • cc.

  andere topsporters die zijn gelieerd aan een instelling voor topsport.

De verplichting om te werken met een coronatoegangsbewijs geldt niet voor sport in het kader van onderwijsactiviteiten.

 

Sluiting winkels tussen 22.00 uur en 05.00 uur

Een winkel wordt tussen 22.00 uur en 05.00 uur niet opengesteld voor publiek.

 

Dit verbod geldt niet voor:

 • a.

  apotheken;

 • b.

  tankstations;

 • c.

  winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier of in de zorg- en of welzijnshulpmiddelen op luchthavens na de securitycheck;

 • d.

  winkels voor zover die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, uitsluitend voor die functie.

Publieke plaatsen en coronatoegangsbewijzen

De volgende publieke plaatsen worden tussen 22.00 uur en 05.00 uur niet voor publiek opengesteld:

 • a.

  pret- en dierenparken;

 • b.

  spellocaties;

 • c.

  vervoermiddelen ten behoeve van een recreatieve activiteit;

 • d.

  sauna’s, zonnestudio’s en wellnesscentra;

 • e.

  locaties waar contactberoepen worden uitgeoefend, met uitzondering van locaties waar tegen betaling zorg wordt verleend en rijinstructeurs en rijexaminatoren;

 • f.

  standplaatsen voor de verkoop of uitgifte van eten en drinken en standplaatsen voor de verkoop van andere artikelen;

 • g.

  voedselbanken, kledingbanken en dierenvoedselbanken;

 • h.

  locaties voor een cursus of training, met uitzondering van een cursus of training die of een theorie- of praktijkexamen dat noodzakelijk is voor de uitoefening van beroep of bedrijf, voor rijles of een theorie- of praktijkexamen ten behoeve van het besturen van een vervoermiddel, cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep, cursussen en examens gericht op het doen behalen van het inburgeringsexamen of op het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht ingevolge de Wet inburgering 2021, uitsluitend voor deze functies en met uitzondering van locaties waar opgelegde educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid worden ondergaan;

 • i.

  zaalverhuur ten behoeve van recreatie.

Het bovenstaande onder h en i geldt niet voor locaties voor zover die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

 

Verder geldt dat de publieke plaatsen onder a tot en met d slechts voor publiek worden opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat met inachtneming van artikel 6:30 van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:

 • a.

  alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • b.

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de locatie.

In afwijking van het bovenstaande mogen personen tot en met 12 jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen tot en met 13 jaar zonder geldig identiteitsbewijs toegelaten worden

 

Handhavingslijn voorwaarden openstelling publieke plaats:

 • -

  Ondernemers leven de gestelde voorwaarden na op basis van eigen verantwoordelijkheid en handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de organisator (high trust, high penalty);

 • -

  Bij niet naleving van de voorwaarden, wordt de ondernemer aangesproken en opgedragen om de overtreding direct te beëindigen en/of mitigerende maatregelen te treffen (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Bij een volgende constatering volgt er een (schriftelijke) bestuurlijke waarschuwing vanuit de burgemeester;

 • -

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de bestuurlijke waarschuwing volgt een sluitingsbevel en/of bestuurlijke maatregel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b Wpg met een boete van de eerste categorie;

 • -

  In specifieke gevallen kan (daarnaast) een last onder bestuursdwang/dwangsom worden opgelegd op grond van artikel 58u, derde lid, onder a Wpg;

 • -

  Bij een volgende overtreding van artikel 58h Wpg volgt opnieuw een (verzwarend) sluitingsbevel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b Wpg met een boete van de eerste categorie;

Indien de situatie een exces betreft kan direct tot een spoedsluiting op grond van artikel 174 Gemeentewet (direct ongedaanmaking/ beëindiging situatie) worden overgegaan en/of proces-verbaal worden opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b Wpg met een boete van de eerste categorie.

2.4 Evenementen

Een evenement wordt slechts georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat:

 • a.

  bij aankomst van de deelnemers een gezondheidscheck wordt uitgevoerd;

 • b.

  de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

  • 1°.

   volledige naam;

  • 2°.

   datum en tijdstip van aankomst;

  • 3°.

   e-mailadres; en

  • 4°.

   telefoonnummer;

 • c.

  toestemming gevraagd wordt voor de verwerking en overdracht van de onder b bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

 • d.

  de onder b genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door ander publiek;

 • e.

  de onder b genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard en daarna worden vernietigd;

 • f.

  hygiënemaatregelen worden getroffen;

 • g.

  bij sportwedstrijden tussen 05.00 uur en 22.00 uur toeschouwers worden toegelaten, indien de beheerder er zorg voor draagt dat placering bij wedstrijden van topsporters als bedoeld in artikel 4.4, derde lid, plaatsvindt door toewijzing van een vaste zitplaats;

 • h.

  een evenement niet wordt georganiseerd tussen 22.00 uur en 05.00 uur;

 • i.

  de daar aanwezige personen de bij of krachtens artikel 58f Wpg gestelde regels in acht kunnen nemen.

Het hierboven genoemde, onder a tot en met e , geldt niet voor:

 • -

  uitvaarten en warenmarkten.

 • -

  evenementen in doorstroomlocaties6 .

Het hierboven gestelde onder h geldt niet voor sportwedstrijden zonder toeschouwers en uitvaarten.

 

Evenementen en coronatoegangsbewijzen

Een evenement wordt slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19:

 • a.

  het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie;

 • b.

  alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;

 • c.

  het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor de deelnemers en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement;

 • d.

  Een gezondheidscheck wordt uitgevoerd bij aankomst van een deelnemer;

 • e.

  gewerkt wordt met toegangskaarten die voor toelating worden verstrekt;

 • f.

  deelnemers worden geplaceerd op veilige afstand van elkaar, met uitzondering van deelnemers bij evenementen waarbij sprake is van doorstroom van deelnemers;

 • g.
  • 1°.

   bij doorstroomevenementen slechts één persoon per 5 m² voor deelnemers toegankelijke oppervlakte wordt binnengelaten;

  • 2°.

   ten hoogste 1.250 deelnemers worden toegelaten per zelfstandige ruimte bij evenementen die binnen plaatsvinden.

Personen t/m twaalf jaar mogen zonder geldig coronatoegangsbewijs worden toegelaten. Personen t/m 13 jaar mogen zonder geldig identiteitsbewijs worden toegelaten. Bij sportwedstrijden van sporters, anders dan topsporters als bedoeld in artikel 4.4, derde lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 mogen personen t/m 17 jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs worden toegelaten als deelnemer.

 

Bovenstaande is niet van toepassing op uitvaarten, warenmarkten, georganiseerde jeugdactiviteiten, sportwedstrijden van sporters, anders dan topsporters als bedoeld in artikel 4.4, derde lid, in de buitenlucht en evenementen behorende bij de reguliere exploitatie van een bibliotheek of een buurt- of wijkcentrum.

 

Het hierboven gestelde onder e geldt niet voor sportwedstrijden van sporters, anders dan topsporters als bedoeld in artikel 4.4. derde lid van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

 

Handhavingslijn overtreden voorwaarden organiseren evenement:

 • -

  Organisatoren leven de gestelde voorwaarden na op basis van eigen verantwoordelijkheid en handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de organisator (high trust, high penalty);

 • -

  Bij niet naleving van de voorwaarden, wordt de ondernemer aangesproken en opgedragen om de overtreding direct te beëindigen en/of mitigerende maatregelen te treffen (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt overgegaan tot feitelijke beëindiging van het evenement op grond van artikel 58n (voor besloten plaatsen), 174 Gemeentewet (voor publieke plaatsen) of artikel 58m (voor openbare plaatsen). Ook wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  In specifieke gevallen (bij reële vrees voor herhaling) zou daarnaast ook nog een last onder bestuursdwang/dwangsom kunnen worden opgelegd op grond van artikel 58u, derde lid, onder a Wpg.

 • -

  Indien het evenement plaatsvindt op een publieke plaats of de reguliere exploitatie van een instelling of publieke plaats betreft geldt de handhavingslijn van paragraaf 2.3.

2.5 Personenvervoer

Mondkapjesplicht

Personen van dertien jaar en ouder dienen een mondkapje te dragen in:

 • a.

  het openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer, niet zijnde vervoer met een luchtvaartuig, primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is;

 • b.

  gebouwen op luchthavens met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen;

 • c.

  een station, halteplaats of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen.

Deze plicht geldt niet voor:

 • a.

  leerlingen tijdens leerlingenvervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs;

 • b.

  personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd;

 • c.

  personen die het vervoer uitvoeren voor zover zij zich in een afgesloten ruimte bevinden ten opzichte van de passagiers;

 • d.

  personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;7

 • e.

  begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

 • f.

  personen in ander bedrijfsmatig personenvervoer, indien in het voertuig maximaal twee personen aanwezig zijn;

 • g.

  personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, op het moment van identificatie;

 • h.

  personen waarbij het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

Handhavingslijn:

 • -

  Reizigers leven het gebod op het dragen van een mondkapje na op basis van eigen verantwoordelijkheid. Zorgdragen voor de handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de vervoerder. De vervoerder spreekt de reizigers aan op het dragen van een mondkapje;

 • -

  Enkel bij excessen (passagier die voertuig of andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening niet wenst te verlaten en geen mondkapje wil dragen) zal de toezichthouder ter plaatse worden gevraagd. Primair zal de toezichthouder de passagier uit het voertuig verwijderen en in het uiterste geval wordt proces-verbaal opgemaakt o.g.v. artikel 68bis, eerste lid, onder b Wpg met een boete van de eerste categorie.8

Zorgplicht vervoerder

De aanbieder van voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer heeft op grond van artikel 58k Wpg de plicht om zodanige voorzieningen te treffen dat de daar aanwezige personen de in de Wpg gestelde regels in acht kunnen nemen.

 

Handhavingslijn:

 • -

  Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen zodat reizigers zich houden aan de in de Wpg gestelde regels;

 • -

  Bij overtreding van het verbod door de vervoerder, wordt door de burgemeester in overleg getreden met de vervoerder over de vervolgstappen.

 • -

  Beëindiging van personenvervoer geschiedt volgens artikel 58p, eerste lid, van de Wpg bij ministeriele regeling.

2.6 Contactberoepen

Het is verboden tussen 22.00 uur en 05.00 uur een contactberoep uit te oefenen, met uitzondering van de uitoefening van het beroep waar tegen betaling zorg wordt verleend en audiciens, opticiens, rijinstructeurs en rijexaminatoren.

 

De beoefenaar van een contactberoep draagt er zorg voor dat bij het publiek bij aankomst een gezondheidscheck is uitgevoerd. Daarnaast dient de beoefenaar van een contactberoep klanten en patiënten in de gelegenheid te stellen de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

 • -

  Volledige naam;

 • -

  Datum en tijdstip van aankomst;

 • -

  E-mailadres; en

 • -

  Telefoonnummer.

De beoefenaar van een contactberoep dient toestemming te vragen voor de verwerking en overdracht van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de GGD. Daarbij dient te worden vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

 

De gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door andere klanten. De gegevens dienen uitsluitend te worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de GGD, dienen veertien dagen te worden bewaard en dienen daarna te worden vernietigd door de beoefenaar van het contactberoep.

 

De gezondheidscheck en registratie geldt niet voor zorgverleners, sekswerkers en mantelzorgers, met dien verstande dat sekswerkers er zorg voor dragen dat bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.

 

Handhavingslijn:

 • -

  Ondernemers leven het gebod na op basis van eigen verantwoordelijkheid;

 • -

  Bij niet naleving van het gebod, wordt een dringend beroep op de overtreder gedaan om de overtreding ongedaan te maken (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Bij een volgende constatering volgt er een (schriftelijke) bestuurlijke waarschuwing vanuit de burgemeester;

 • -

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de bestuurlijke waarschuwing volgt een sluitingsbevel/bestuurlijke maatregel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  In specifieke gevallen kan (daarnaast) een last onder dwangsom / bestuursdwang worden opgelegd op grond van artikel 58u, derde lid, onder b, Wpg;

 • -

  Bij een volgende overtreding volgt opnieuw een (verzwarend) sluitingsbevel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  Indien de situatie een exces betreft kan direct tot een spoedsluiting (direct ongedaanmaking) op grond van artikel 174 Gemeentewet worden overgegaan en/of proces-verbaal worden opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg.

2.7 Onderwijs

Instellingen voor beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs dragen er zorg voor dat per zelfstandige ruimte niet meer dan 75 personen als publiek deelnemen aan een onderwijsactiviteit. Dit geldt niet ten aanzien van ruimten waar een examen, tentamen of toets wordt afgelegd.

 

Handhavingslijn:

 • -

  De onderwijsinstelling draagt er zorg voor dat bovenstaande in acht wordt genomen;

 • -

  Bij overtreding door de onderwijsinstelling wordt door de burgemeester in overleg getreden met het bestuur van de onderwijsinstelling en met de inspectie van onderwijs over de vervolgstappen.

2.8 Excessen bij besloten en openbare plaatsen

Excessen bij openbare plaatsen

Indien de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j van de Wpg niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan hij op grond van artikel 58m Wpg de bevelen geven die nodig zijn om de naleving van deze artikelen op een openbare plaats te verzekeren.

 

De burgemeester kan op grond van dit artikel onder andere de sluiting van openbare plaatsen voor het publiek bevelen.

 

Excessen bij besloten plaatsen

Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats, niet zijnde een woning, een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het covid-19 virus ontstaat, kan de burgemeester op grond van artikel 58n Wpg de bevelen geven die nodig zijn voor de beëindiging van de gedraging of activiteit en de daar aanwezige personen bevelen zich onmiddellijk te verwijderen.

2.9 Zorgplicht verantwoordelijke

Zorgplicht publieke plaatsen

Op grond van artikel 58k Wpg dient degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het openstellen van een publieke plaats voor publiek, ten aanzien van die publieke plaats zorg te dragen voor zodanige voorzieningen of openstelling dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens de artikel 58f t/m 58j Wpg gestelde regels in acht kunnen nemen.

 

Deze bevoegdheid kan worden ingezet als publieke plaatsen zoals supermarkten niet of in onvoldoende mate maatregelen treffen die ervoor zorgen dat de daar aanwezige personen de in de Wpg gestelde regels in acht kunnen nemen. Een indicatie hiervoor kan zijn dat de locatie geen duidelijk toegangsbeleid hanteert, geen crowdmanagement heeft ingezet of geen zichtbare hygienemaatregelen heeft getroffen.

 

Handhavingslijn:

 • -

  Ondernemers leven de zorgplicht na op basis van eigen verantwoordelijkheid en handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de ondernemer (high trust, high penalty);

 • -

  Bij niet naleving van de zorgplicht, wordt de ondernemer aangesproken en opgedragen om de overtreding direct te beëindigen en/of mitigerende maatregelen te treffen (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Bij een volgende constatering volgt er een schriftelijke waarschuwing of een aanwijzing op grond van artikel 58k, eerste lid Wpg vanuit de burgemeester waarin de burgemeester aangeeft welke maatregelen dient te nemen zodat hij aan zijn zorgplicht voldoet;

 • -

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, volgt een sluitingsbevel en/of bestuurlijke maatregel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  In specifieke gevallen kan in plaats daarvan een last onder dwangsom worden opgelegd op grond van artikel 125 Gemeentewet;

 • -

  Bij een volgende overtreding volgt opnieuw een (verzwarend) sluitingsbevel op grond van artikel 174 Gemeentewet en/of wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 68bis, eerste lid, onder b, Wpg;

 • -

  Indien de situatie een exces betreft kan direct tot een spoedsluiting op grond van artikel 174 Gemeentewet worden overgegaan.9

Clusterbesmettingen

Bij publieke plaatsen die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD, kan de burgemeester op grond van artikel 174 Gemeentewet over gaan tot sluiting van deze plaatsen.

 

Handhavingslijn:

 • -

  Ondernemers leven het verbod na op basis van eigen verantwoordelijkheid, nemen maatregelen en gaan vrijwillig over tot sluiting van de inrichting;

 • -

  Indien die ondernemers niet vrijwillig overgaan tot sluiting volgt er een sluitingsbevel op grond van artikel 174 Gemeentewet.

Zorgplicht besloten plaatsen (niet zijnde beroep of bedrijf)

Op grond van artikel 58l dient degene die bevoegd is tot het aan een besloten plaats, niet zijnde een woning, treffen van voorzieningen of tot het toelaten tot een besloten plaats van personen, ten aanzien van die besloten plaats zorg te dragen voor zodanige voorzieningen of toelating dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens de artikelen 58f t/m 58j gestelde regels in acht kunnen nemen.

 

Deze bevoegdheid kan worden ingezet als de verantwoordelijke voor een besloten plaats niet of in onvoldoende mate maatregelen treft die ervoor zorgen dat de daar aanwezige personen de in de Wpg gestelde regels in acht kunnen nemen. Een indicatie hiervoor kan zijn dat de locatie geen maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

 

Handhavingslijn:

 • -

  De verantwoordelijke leeft de zorgplicht na op basis van eigen verantwoordelijkheid en handhaving van de regels geschiedt in eerste instantie door de verantwoordelijke (high trust, high penalty);

 • -

  Bij niet naleving van de zorgplicht, wordt de verantwoordelijke aangesproken en opgedragen om de overtreding direct te beëindigen en/of mitigerende maatregelen te treffen (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Bij een volgende constatering volgt er een aanwijzing op grond van artikel 58l, tweede lid Wpg vanuit de burgemeester waarin de burgemeester aangeeft welke maatregelen de verantwoordelijke dient te nemen zodat hij aan zijn zorgplicht voldoet;

 • -

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, kan een last onder dwangsom worden opgelegd op grond van artikel 125 Gemeentewet.

2.10 Demonstraties

Demonstraties worden gereguleerd door de Wom en zijn niet gereguleerd in de Wpg.

 

Specifieke uitgangspunten inzake demonstraties zijn:

 • -

  De individuele deelnemer van een demonstratie heeft in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zijn of haar gezondheid;

 • -

  Daarnaast heeft de organisator van de demonstratie een verantwoordelijkheid voor de gezondheid voor de deelnemers van de demonstratie.

In het kader van de bestrijding van de pandemie, neemt de lokale overheid daar bovenop ook maatregelen. Daarbij geldt:

 • -

  De landelijke richtlijnen zijn leidend;

 • -

  Het recht om te demonstreren is een grondrecht;

 • -

  Demonstreren is een essentieel onderdeel van een democratische rechtstaat.

Handhavingslijn:

 • -

  Organisator wijzen op risico’s van de demonstratie voor de volksgezondheid (artikel 2 Wom) en de regels gesteld in de Wpg;

 • -

  Afhankelijk van grootte en aard demonstratie kunnen aanwijzingen worden gegeven (artikel 6 Wom) of kan de burgemeester besluiten om de demonstratie te beëindigen op grond van de artikelen 7 en 8 Wom;

 • -

  In geval van beëindiging maakt de politie het besluit van de burgemeester kenbaar dat de manifestatie is beëindigd (vordering) en dat men uiteen moet gaan (waarschuwing);

 • -

  Handhaven volgt indien de opdracht niet wordt opgevolgd (lees: demonstratie gaat door). Strafbaarstelling staat in art. 11 Wom;

 • -

  Opdracht tot beëindiging van de burgemeester vastleggen in mutatie/proces-verbaal van de politie. De vordering vastleggen in mutatie/proces-verbaal van de politie.

Indien een kennisgeving wordt gedaan, volgt de reguliere procedure van de Wom. De burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving beperkingen of voorschriften stellen of een verbod geven (met inachtneming van de doelcriteria uit artikel 2 Wom).

3. Uitgangspunten

Voor de concrete handhaving van de Wpg gelden de volgende uitgangspunten:

 • -

  High trust, high penalty;

 • -

  De bestrijding van de pandemie vereist vergaande maatregelen waarbij het belang van de gezondheid prevaleert boven het belang van onderdelen van de economie;

 • -

  Een geconstateerde overtreding dient direct ongedaan gemaakt te worden en toezichthouders kunnen hiertoe het gesprek aangaan en aanwijzingen geven. De toezichthouders beschikken hierbij over een discretionaire bevoegdheid;

 • -

  Handhaving is in beginsel reactief en start nadat melding is gedaan van een overtreding of als sprake is van een heterdaad constatering (routinematig, n.a.v. melding/klacht en bij excessen);

 • -

  Operationalisering van de handhaving van de Wpg is een gezamenlijke opdracht. Degene die constateert (via melding of eigen waarneming) is verantwoordelijk voor de handhaving en de afstemming hierover met de partners;

 • -

  Bij beperkte capaciteit ligt de prioriteit bij ernstige overtredingen en/of ernstige gezondheidsrisico’s;

 • -

  De handhaving richt zich in eerste instantie op de eigenaar/ organisator en in beginsel niet op personeel en/of de gasten;

 • -

  De handhaving is gefaseerd en in eerste instantie niet gericht op aanhouding, maar op het beëindigen van de overtreding en herstel van de situatie;

 • -

  Bij de handhaving geldt:

  • dat het gericht is op het stoppen van de overtreding en dit inhoudt dat men kan waarschuwen, verbaliseren en/of het opmaken van een bestuurlijke rapportage;

  • dat men in eerste instantie waarschuwt, maar dat bij het bewust overtreden van de maatregelen een proces-verbaal volgt;

  • dat bij een eerdere waarschuwing en bij het opnieuw overtreden van de maatregelen een proces-verbaal volgt;

  • dat bij illegale bijeenkomsten een proces-verbaal volgt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen groepsvorming (een ieder) en feesten (de organisator en voor zover mogelijk de deelnemers);

  • dat bevindingen altijd worden vastgelegd.

 • -

  dat een waarschuwing conform de vaste gedragslijn één jaar blijft gelden. Na één jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De Officier van Justitie gaat in beginsel over de opsporing en handhaving van strafbare feiten.

4. Communicatie

Via de communicatie van de gemeente Rotterdam over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 worden de doelgroepen geïnformeerd over landelijke coronamaatregelen en het geldende handelingskader. Publicatie vindt ook plaats op de website en in het Gemeenteblad.

Vastgesteld door de burgemeester van Maassluis,

d.d. 8-2-2022


1

Een andere dan openbare of publieke plaats en een daarbij behorend erf, met inbegrip van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Grondwet

2

Een voor het publiek openstaand gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of artikel 176, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, en een daarbij behorend erf, of een voor publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig, met uitzondering van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Grondwet

3

Een openbare plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de WOM; plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek

4

De burgemeester is niet bevoegd om een LOD op te leggen als het gaat om een besloten plaats waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend. In dat geval is de minister van VWS bevoegd.

5

Let op: een sluiting ogv artikel 58k, vierde lid, Wpg kan alleen voor korte duur. Indien een sluiting voor langere duur gewenst is, is artikel 174 Gemeentewet de juiste grondslag.

6

Doorstroomlocaties zijn publieke of openbare plaatsen waar sprake is van doorstroom van publiek of deelnemers aan een evenement. Het zijn publieke of openbare plaatsen die op een manier zijn ingericht die het rondlopen van publiek uitnodigt en waar dit ook daadwerkelijk gebeurt. Uit de begripsbepaling volgt dat geen sprake mag zijn van personen die voor langere tijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

7

In geval men een ziekte of beperking aanvoert, kan de burger of reiziger worden gevraagd dit aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een medische verklaring, tonen van medicijnen of anderszins op enigerlei wijze aannemelijk maken dat een uitzondering geldt. De verbalisant heeft de professionele ruimte om te beoordelen of er al dan niet terecht aanspraak wordt gemaakt op de uitzondering.

8

De mondkapjesplicht voor reizigers in voertuigen/vaartuigen in het OV wordt gehandhaafd op grond van de Wpg. Dat laat onverlet dat er soms situaties kunnen zijn dat daarnaast nog reden kan zijn om te handhaven op grond van de Wet personenvervoer 2000 (WP2000) en Besluit Personenvervoer2000 (BP 2000). De BOA’s in het OV (domein IV) die zijn belast met de handhaving van de door de vervoerders genomen maatregelen kunnen nog steeds proces-verbaal opmaken op grond van artikel 72 WP200021 juncto artikel 52 BP 200022 indien sprake is van verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang en de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

9

Let op: een sluiting ogv artikel 58k, vierde lid, Wpg kan alleen voor korte duur. Indien een sluiting voor langere duur gewenst is, is artikel 174 Gemeentewet de juiste grondslag.