Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Beleidsregel Gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
CiteertitelBeleidsregel Gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2013nieuwe regeling

02-09-2013

't Gazetje, 10-09-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied

 

Het college van burgemeester en wethouders verklaart hiermee de onderstaande beleidsregel van toepassing voor het gemeentelijk grondgebied voor zover deze gronden gelegen zijn buiten de rode contour zoals deze door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op 11 mei 2010 is vastgesteld. De beleidsregel vormt een uitwerking van de tegenprestaties die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zijn vereist bij nieuwe woonfuncties in het buitengebied al of niet met een bestemmingswijziging en/of wijziging van het bouwvlak.

Aanleiding

In de gemeentelijke structuurvisie hebben we het gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) opgenomen. Voor nieuwe woonfuncties in het buitengebied waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is, hebben we in de structuurvisie een tegenprestatie vastgelegd. We gaan uit van een tegenprestatie van 160 euro per m² voor de gronden waarvoor we de bestemming wijzigen. Gebleken is in de praktijk dat zich situaties voordoen waarbij onduidelijkheid ontstaat of we wel of niet het kwaliteitsmenu moeten toepassen. Het gaat niet altijd om een geheel nieuwe woning op onbebouwde gronden. Er zijn meer situaties te onderscheiden zoals sloop en herbouw elders op het perceel of het verplaatsen van een woning. Om duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers en een eenduidige uitleg van het kwaliteitsmenu te hanteren hebben we deze beleidsregel opgesteld.

Gemeentelijk kwaliteitsmenu nieuwe woonfunctie

In de gemeentelijke structuurvisie hebben we vastgelegd dat we als gemeente de mogelijkheid hebben om mee te werken aan nieuwe woonfuncties in het buitengebied. Hiermee gaan we heel terughoudend om. We zullen per initiatief een ruimtelijke afweging maken. Mochten we besluiten mee te werken aan een initiatief, is het gemeentelijk kwaliteitsmenu van toepassing. Ditzelfde geldt voor bepaalde situaties waarin op onbebouwde gronden een woonfunctie wordt toegekend (kan geheel nieuw zijn of kan om een verplaatsing gaan) waarbij de onderliggende bestemming gewijzigd moet worden.

In het geval een nieuwe woonfunctie in het buitengebied wordt mogelijk gemaakt met een omgevingsver-gunning of een bestemmingsplanherziening zal in ruil hiervoor een tegenprestatie geleverd moeten worden door de initiatiefnemer. Dat komt omdat onbebouwde gronden een woonbestemming krijgen of de bouwmogelijkheden op een perceel worden vergroot. In dat geval is er sprake van kwaliteitsverlies in het buitengebied. Hiervoor vragen we eren tegenprestaties die ten goede moet komen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in ons buitengebied. Het gaat daarbij om een financiële tegenprestatie die benut wordt voor kwaliteitsverbetering van het buitengebied op basis van ons landschappelijk ontwikkelingsplan. In paragraaf 7.1.2 van de gemeentelijke structuurvisie ligt hiervoor de basis.

Het gemeentelijk kwaliteitsmenu hebben we vastgelegd in de structuurvisie bijlage 1 wordt door ons voor een aantal situaties aangegeven op welke wijze de tegenprestatie wordt bepaald en wat de tegenprestatie is. Dit is afhankelijk van de wijzigingen voor wat betreft bestemming als bouwvlak.

Wanneer is er sprake van een nieuwe woonfunctie

Er is sprake van een nieuwe woonfunctie in planologische zin als:

  • er voorheen op de plek waar de nieuwe woning komt er geen woonfunctie aanwezig is op basis van het geldende bestemmingsplan. Dit betekent dat het aantal woningen toeneemt.

  • en de bestemming van de gronden gewijzigd moet worden . Er is dus sprake van een bestemmingswijziging en/of een bouwvlakcorrectie die leidt tot ruimere bouwmogelijkheden of bouwmogelijkheden op gronden (niet zijnde een woon- of tuinbestemming waar dit aanvankelijk niet toegestaan was op basis van de bestemming van deze gronden.

Omdat situaties van elkaar verschillen zijn deze situaties beschreven in bijlage 1 en is aangegeven op welke wijze de tegenprestatie in die situatie wordt bepaald. We hebben onderscheid gemaakt in de mate van kwaliteitsverlies en hebben de tegenprestatie hieraan gekoppeld.

Geformuleerde beleidsregel

Op basis van deze beleidsregel geldt dat in die gevallen dat er sprake is van een nieuwe woning in planologische zin waarin er sprake is van geheel nieuwe woning dan wel er voor een bestemmingswijziging of bouwvlakcorrectie voor wonen nodig is op bestemmingen die geen woon- of tuinbestemming hebben een tegenprestatie vereist is in het kader van het gemeentelijk kwaliteitsmenu. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de mate waarin de nieuwe situatie wijzigt ten opzichte van de oude situatie. In de bijlage 1 behorende bij deze beleidsregel is aangegeven in welke situaties welke bijdrage is vereist indien de gemeente bereid is om mee te werken aan een verzoek of aanvraag.

Situaties

In bijlage 1 zijn situaties opgenomen waarop het gemeentelijk kwaliteitsmenu van toepassing is met de bijbehorende tegenprestaties in aanvulling op het gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals dit in de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen.

Procedure

Op het moment dat de gemeente een planologische procedure start voor een aanvraag waarin sprake is van een nieuwe woonfunctie in planologische zin (zoals eerder omschreven) en waarop het gemeentelijk kwaliteitsmenu van toepassing is dan wordt de tegenprestatie bepaald aan de hand van bijlage 1 van deze beleidsregel. Bijlage 1 maakt onderdeel uit van de beleidsregel en geeft per situatie aan hoe omgegaan wordt met de tegenprestatie. De gemeente legt de tegenprestatie vast in een privaatrechtelijke overeenkomst. Deze overeenkomst sluit de gemeente met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstarten van een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan.

Door deze beleidsregel wordt het mogelijk om met een procedure voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c juncto 2.12, lid 1, onder a, onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht medewerking te verlenen aan bouwplannen van eerdergenoemde strekking met toepassing van het gemeentelijke kwaliteitsmenu zoals we dit in de gemeentelijke structuurvisie hebben opgenomen.

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in ’t Gazetje, dus op donderdag

11 september 2013. Met ingang van deze datum ligt het besluit tevens ter inzage bij de afdeling Grondgebied.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met R. Geerards, bereikbaar via de Klantenbalie onder telefoonnummer 077 – 474 92 92.

 

Reuver, 2 september 2013

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. R.R.M. Halffman

secretaris

dr. P. Dassen-Housen

burgemeester