Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het eerder genomen besluit ter zake van de beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende en een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. Artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen van Rozendaal
 3. Artikel 3 van de Verordening rioolheffing van Rozendaal
 4. Artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing van Rozendaal
 5. hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2022nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-53214

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet en artikel 1, tweede lid Wet WOZ van de gemeente Rozendaal;

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen van Rozendaal;

 • -

  artikel 3 van de Verordening rioolheffing van Rozendaal;

 • -

  artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing van Rozendaal;

 • -

  Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

Besluit

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen:

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Belastingplicht

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig/belanghebbend kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel, hond).

In deze gevallen hanteert de gemeente Rozendaal een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Artikel 2 WOZ- belanghebbende

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende – zaakbelastingen, van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Voorkeursvolgorde

Artikel 3  

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, indien er met betrekking tot een onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 

 • 1.

  de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd:

  • a.

   de vruchtgebruiker c.q. de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

  • b.

   de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

  • c.

   de erfpachter dan wel de beklemde meier;

 • 2.

  de eigenaar of appartementsgerechtigde;

 • 3.

  degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

Artikel 4  

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 

 • 1.

  indien er binnen een categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens binnen de gemeente wonen of gevestigd zijn:

  • a.

   degene die tevens het gebruik heeft van de onroerende zaak;

  • b.

   ter zake van genot krachtens ongelijke aandelen in eigendom, bezit of beperkt recht van onroerende zaken: degene die het grootste aandeel heeft;

  • c.

   een rechtspersoon boven een natuurlijk persoon;

  • d.

   de oudste in leeftijd;

  • e.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 2.

  indien er binnen een categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens binnen de gemeente wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

  • a.

   ter zake van genot krachtens ongelijke aandelen in eigendom, bezit of beperkt recht van onroerende zaken: degene die het grootste aandeel heeft;

  • b.

   een rechtspersoon boven een natuurlijk persoon;

  • c.

   de oudste in leeftijd;

  • d.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3.

  indien er binnen een categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens binnen de gemeente wonen of gevestigd of die binnen Nederland wonen of gevestigd zijn:

  • a.

   ter zake van genot krachtens ongelijke aandelen in eigendom, bezit of beperkt recht van onroerende zaken: degene die het grootste aandeel heeft;

  • b.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

Artikel 5  

Met betrekking tot de onroerende -zaakbelastingen en rioolheffing van gebruikers voor niet-woningen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 

 • 1.

  degene die ook als genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

 • 3.

  degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

 • 4.

  degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 5.

  degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

Artikel 6  

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting van gebruikers van woningen, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 

 • 1.

  de bewoner die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 2.

  de bewoner van het belastingobject die het langst staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP);

 • 3.

  de oudste in leeftijd;

 • 4.

  degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 5.

  degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

Artikel 7  

Indien en voor zover aanslagen van verschillende belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

 

 • 1.

  ingevolge de onderdelen 3 en 4 kan worden aangewezen;

 • 2.

  ingevolge onderdeel 5 en 6 kan worden aangewezen;

Artikel 8  

Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9  

Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, is de gemeente gerechtigd tot een andere keuze te komen dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

Artikel 10  

Wijzigingen worden, indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, pas doorgevoerd met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Artikel 11  

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

Artikel 12  

De statutaire naam wordt aangehouden zoals vastgelegd in het handelsregister.

Artikel 13  

Bij vennootschappen onder firma, maatschappen en commanditaire vennootschappen wordt de eerste vennoot dan wel maat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als belastingplichtige aangewezen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Het eerder genomen besluit ter zake van de beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende en een belastingplichtige in een keuzesituatie komt te vervallen.

 • 2.

  Deze beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie voor de WOZ- beschikking en voor de aanslag gemeentelijke belastingen”.

Aldus vastgesteld op 1 februrari 2022.

De gemeenteambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Rozendaal,

A. Van der Wiel