Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijvenschap Hoefweg

Treasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijvenschap Hoefweg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019
CiteertitelTreasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2022nieuwe regeling

11-12-2018

bgr-2022-109

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019

1. Algemeen

Artikel 1. Begrippenkader

In dit statuut wordt verstaan onder:

 

Begrip

Definitie

Begrotingstotaal

Totale fasten op de begroting

Daggeldlening

Opgenomen of uitgezette middelen voor onbepaalde tijd die dagelijks gewijzigd kunnen worden

Deposito

Geldbedrag dat aan een financiele instelling wordt toevertrouwd voor een bepaalde periode tegen een bepaalde rentevergoeding. Gedurende de afgesproken periode kan niet vrij over dat geld worden beschikt

Financiering

Dit omvat het aantrekken van de benodigde financiele middelen voor een periode van minimaal een jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vaste schulden

Geldstromenbeheer

AI die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussende organisatie en derden (betalingsverkeer)

Intern liquiditeitsrisico

De risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiele resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen

Kasgeldlening

Niet verhandelbare leningen voor een vast bedrag en voor een vaste periode (van maximaal een jaar) tegen een vooraf overeengekomen rentepercentage

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar) tot een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar

Koersrisico

Het risico dat de financiele activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen

Kredietrisico

De risico's op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit

Liquiditeitenbeheer

Het financieren en uitzetten van financiele middelen voor een periode tot een jaar

Liquiditeitenplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid

Onderhandse leningen

Leningen waarbij de geldgever (aanbieder) en de geldnemer (vrager) rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van een krediet

Rekening courant krediet

Een rekening bij een bank waarbij een onderneming "rood' mag staan. De rekening courant met kredietfaciliteit is een doorlopend krediet die een onderneming kan gebruiken voor de dagelijkse betalingen. Als vergoeding voor het krediet betaalt de onderneming renteaan de bank

Relatiebeheer

Het omvat het onderhouden van relaties met instellingen waarmee in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid contacten worden onderhouden

 

Begrip

Definitie

Renterisico op de vaste schuld

Mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van het openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van Ianger dan eenjaar

Renterisiconorm

Een bedrag ter grootte van een bij de Wet fido gefixeerd percentage van het begrotingstotaal van een bepaald jaar van het openbaar lichaam. De aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille mogen op jaarbasis deze norm niet overschrijden

Rentetypische looptijd

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basisvan de lening voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet be'invloedbare constante rentevergoeding

Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie omvat aile activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiele vermogenswaarden, de financiele stromen, de financiele posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, financiering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer

Treasurer

De daartoe door het dagelijks bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg aangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor een continue beschikbaarheid van financiele middelen en de daaraanverbonden kosten en risico·s

Treasurybeleid

Vastlegging van de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie

Treasuryparagraaf

Het begrotingsonderdeel c.q. rekeningsonderdeel waarin het beleid voor het komende jaar wordtvastgelegd, respectievelijk waarin de verantwoording wordt afgelegd van de realisatie van het voorgenomen beleid

Treasurystatuut

Het document waarin de beleidsmatige infrastructuur voor de uitvoering van de treasury is vastgelegd

Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derdentegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot een jaar en langlopende uitzettingen

hebben betrekking op een periodevan een jaar of langer

Vaste schuld

Het gezamenlijk bedrag van:

 • 1.

  de schuld uit hoofde van geldleningen met een oorspronkelijke Rentetypische looptijd van een jaar of Ianger, en

 • 2.

  de voor een termijn van een jaar of Ianger ontvangen waarborgsommen

Vier-ogen principe

Het principe dat minimaal twee functionarissen zijn betrokken bij het afsluiten van een transactie

Wet fido

De Wet financiering decentrale overheden

 

Artikel 2. Doelstellingen treasuryfunctie

De treasuryfunctie van GR Bedrijvenschap Hoefweg dient tot:

 • 1.

  Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiele markten om tegen acceptabele condities te financieren;

 • 2.

  Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiele risico's;

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiele posities;

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet en richtlijnen van dit treasurystatuut;

 • 5.

  Het opzetten en onderhouden van een goede en efficiente financiele infrastructuur;

 • 6.

  Het realiseren van een flexibel en controleerbaar cash management in de organisatie;

 • 7.

  Het realiseren van efficiente en transparante informatiestromen ter ondersteuning van het beleid.

2. Risicobeheer

Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer

GR Bedrijvenschap Hoefweg zal ten aanzien van financieel risico een defensief en risicomijdend beleid voeren. Het verstrekken van leningen of garanties is toegestaan na instemming van het dagelijks bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg.

Artikel 4. Renterisicobeheer

 • 1.

  De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;

 • 2.

  De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido;

 • 3.

  Nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiele positie en de liquiditeitenplanning;

 • 4.

  De (spreiding van) rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening wordt afgestemd op de actuele rentestand.

Artikel 5. Koersrisicobeheer

 • 1.

  (Tijdelijke) overtollige middelen worden, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden, in 's rijks schatkist aangehouden;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan door het dagelijks bestuur worden besloten overtollige liquide middelen uit te zetten bij een andere openbare lichamen, met dien verstande dat deze openbare lichamen geen financiele toezichtrelatie hebben met GR Bedrijvenschap Hoefweg.

  Er is derhalve geen sprake van koersrisico.

Artikel 6. Kredietrisicobeheer

 • 1.

  (Tijdelijke) overtollige middelen worden, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden, in 's rijks schatkist aangehouden;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan door het dagelijks bestuur worden besloten overtollige liquide middelen uit te zetten bij een andere openbare lichamen, met dien verstande dat deze openbare lichamen geen financiele toezichtrelatie hebben met GR Bedrijvenschap Hoefweg.

  Er is derhalve geen sprake van kredietrisico.

Artikel 7. Intern liquiditeitsrisicobeheer

 • 1.

  Het openbaar lichaam beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot een jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 4 jaar;

 • 2.

  Bij het jaarlijkse opstellen van de begroting wordt de meerjarige liquiditeitenplanning geactualiseerd;

 • 3.

  Bij het jaarlijks actualiseren van de grondexploitatie wordt de liquiditeitsprognose voor de gehele looptijd van de grondexploitatie bepaald;

 • 4.

  De treasurer zorgt per kwartaal voor een actuele korte termijn liquiditeitsprognose en voorziet deze van een advies omtrent de wijze waarop in de financiering hiervan kan worden voorzien;

 • 5.

  Maandelijks wordt de kasgeldlimiet bewaakt.

Artikel 8. Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden in het openbaar lichaam uitgesloten door uitsluitend leningen aan te gaan in de Nederlandse geldeenheid (de euro).

3. Financiering

Artikel 9. Financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van een jaar en Ianger gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de realisatie van de taakstelling, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijk regeling Bedrijvenschap Hoefweg;

 • 2.

  Het aantrekken van middelen ten einde deze te beleggen is niet toegestaan;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen, krediet in rekening courant en onderhandse leningen;

 • 4.

  De voorwaarden dienen marktconform te zijn;

 • 5.

  Het aantrekken van langlopende leningen geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste twee financiele instellingen I tussenpersonen. Bij een lening groter dan € 15 miljoen worden er drie offertes aangevraagd. Hierbij zijn de voorwaarden benoemd in artikel 11 van toepassing. Tevens dient hierbij gebruik te worden gemaakt van een actuele liquiditeitenplanning. Gekozen wordt voor de financiele instelling waarbij de lening de laagste lasten oplevert.

Artikel 10. Langlopende uitzettingen

(Tijdelijke) overtollige middelen worden, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden, in 's rijks schatkist aangehouden.

Artikel 11. Relatiebeheer

GR Bedrijvenschap Hoefweg beoogt het realiseren van gunstige of marktconforme condities voor af te nemen financi le diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Bankrelaties en hun condities worden eens in de vijf jaar ge valueerd;

 • 2.

  Financiele instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands toezicht te vallen, zoals de Nederlandse Bank, conform de Wet Toezicht Kredietwezen;

 • 3.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financi le Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

4.Kasbeheer

Artikel 12. Geldstromenbeheer

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op elkaar af te stemmen zodat het gebruik van kredietfaciliteiten wordt beperkt. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;

 • 2.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk uitgevoerd door een bank.

Artikel 13. Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  De GR Bedrijvenschap Hoefweg streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen een rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;

 • 2.

  lndien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan het openbaar lichaam kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt - conform artikel 4- de kasgeldlimiet niet overschreden;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen, kredietlimiet op rekening-courant en rekening-courant bank.

5. Administratieve organisatie en interne controle (AOIC)

Artikel 14. Uitgangspunten AOIC

In het kader van de treasuryfunctie, rekeninghoudend met de omvang van de projectorganisatie, gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;

 • 2.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd metals belangrijkste voorwaarden:

  • -

   iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vier-ogen­ principe);

  • -

   de uitvoering en controle geschieden door afzonderlijke functionarissen;

  • -

   de uitvoering en registratie in de financiele administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

  • -

   Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiele administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

  • -

   De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle.

Artikel 15. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van GR Bedrijvenschap Hoefweg zijn in onderstaande tabel gedefinieerd.

 

Functie

Verantwoordelijkheden

Algemeen Bestuur

 • Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten

 • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid)

 • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan

 • Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening

 • Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties

 • Het vaststellen van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury

Dagelijks Bestuur

 • Het uitvoeren van het treasurybeleid

 • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan

 • Evalueren en als gevolg daarvan bijstellen van het treasurystatuut

 • Het uitbrengen van beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury

 • Aanwijzen van de treasurer

Directeur

 • Het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties

 • Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf

 • Verantwoording afleggen aan het dagelijksbestuur

Controller

 • Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury

 • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen

 • Uitvoeren van interne controle op naleving van het treasurystatuut

 • Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan

  het bestuur

 • Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied inclusiefde treasuryparagraaf voor begroting en jaarrekening

 • Het adviseren van de directeur financieringsvraagstukken van activiteiten en projecten

 • lnformeert de directeur indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigt te worden overschreden

 • Rapporteren aan de directeur

Treasurer

 • Uitvoeren van de dagelijkse treasuryactiviteiten. Deze taken zijn nader omschreven in artikel 18

 • Het uitvoeren van de activiteiten met betrekkingtot de volgende deelfuncties: risicobeheer, ondernemingsfinanciering (financiering,

  uitzettingen (m.n. schatkistbankieren) en relatiebeheer) en kasbeheer

 • Het vervaardigen van de planning voor en het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn

 • Het aantrekken- en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer

 • Het afsluiten van financiele contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties

 • Het schriftelijk vastleggen van de treasury activiteiten

 • Rapporteren aan de directeur

 • Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen

 • Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer

 • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen

 • Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiele instellingen

Externe accountant

 • Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut

 

Artikel 16. Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. De directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de secretaris.

 

Bevoegd functionaris

(1e handtekening}

Autorisatie door

{2ehandtekening}

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

Het uitzetten van geld via daggeld, deposito en spaarrekening

Treasurer

Directeur

Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld

Treasurer

Directeur

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Treasurer

Directeur

Bankrelatiebeheer

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Directeur

Dagelijks bestuur

Bankcondities en tarieven afspreken

Directeur

Dagelijks bestuur

Financiering en uitzetting

Het afsluiten van kredietfaciliteiten

Treasurer

Directeur

Het aantrekken van gelden via langlopende of onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Treasurer

Directeur

Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Treasurer

Directeur

Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van haar taakstelling, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijk regeling Bedrijvenschap Hoefweg

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Het garanderen van gelden uit hoofd van haar taakstelling, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijk regeling Bedrijvenschap Hoefweg

Oagelijks bestuur

Algemeen bestuur

 

Artikel 17. lnformatievoorziening

Bij de begroting en bij de jaarrekening informeert het Algemeen Bestuur de organisatie en externen omtrent het treasurybeleid en treasurybeheer via de paragraaf Financiering.

Artikel 18. Takenlijst

De taken van de treasurer zijn:

 

Thema

Taak

Wanneer

Risicobeheer

Bewaken kasgeldlimiet

wekelijks / maandelijks

 

Bewaken renterisiconorm

bij begroting en jaarrekening

 

Monitoren actuele rentestand

wekelijks maandelijks

 

Beheren van risico's, zeals renterisico's en liquiditeitsrisico's

continu

 

Opstellen liquiditeitsplanning lange termijn (4 jaar)

bij begroting en jaarrekening

 

Opstellen liquiditeitsplanning korte termijn (1 jaar)

per kwartaal

Financiering & kasbeheer

Aantrekken van lange financiering

Naarbehoefte

 

Uitzetten van middelen, waaronder in 's Rijks schatkist

Continu

 

Beheren van relaties met financieHe instellingen

Continu

 

Aantrekken van korte financiering t.b.v. liquiditeit

Naarbehoefte

 

Het adviseren van de afdelingen over financieringsvraagstukken en financieHe gevolgen van hun activiteiten en projecten

Continu

P&C

Opstellen paragraaf Financiering in de begroting

bij begroting

 

Opstellen paragraaf Financiering in de jaarrekening

bij jaarrekening

Beleid

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied

jaarlijks

 

Artikel 19. lnwerkingtreding

Het treasurystatuut treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 20. Hardheidsclausule

Bij bijzondere problemen of onbillijkheden in de uitvoering kan het bestuur afwijken van het bepaalde in dit treasurystatuut.

Artikel 21. Citeertitel

Dit statuut kan worden aangehaald onder de naam "Treasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg

2019"

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg

11 december 2018.

De secretaris,

De voorzitter,