Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Besluit van de burgemeester van de gemeente Halderberge van 1 februari 2022 houdende aanwijzing van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen van de Alcoholwet (Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet gemeente Halderberge)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Halderberge van 1 februari 2022 houdende aanwijzing van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen van de Alcoholwet (Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet gemeente Halderberge)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 41 van de Alcoholwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-202201-07-2021nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-48762

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Halderberge van 1 februari 2022 houdende aanwijzing van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen van de Alcoholwet (Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet gemeente Halderberge)

De burgemeester van de gemeente Halderberge,

 

Overwegende dat het wenselijk is toezichthouders aan te wijzen ingevolge artikel 41, eerste lid onder b Alcoholwet belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet;

 

Gelet op artikel 41, eerste lid onder b van de Alcoholwet, titel 5.2 Awb en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Alcoholwet;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst boa’s Domein I (Openbare ruimte) en Domein II (Milieu, Welzijn en infrastructuur) gesloten tussen de gemeente Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen;

 

BESLUIT:

 

 

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER ALCOHOLWET

 

 

 

Artikel 1 Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet

- Als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de

Alcoholwet, wordt aangewezen:

1. de toezichthouder in dienst van de gemeente Halderberge;

 

2. de ambtenaar van de gemeente Halderberge die beschikt over een aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

3. de ambtenaar van de gemeenten Moerdijk, Roosendaal en Rucphen die beschikt over een aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

4. externen zoals inhuurkrachten specifiek voor uitvoering van het toezicht op deze taak die geen ambtenaar zijn;

 

- voor zover zij voldoen aan de eisen die de Alcoholregeling stelt aan ambtenaren die

aangewezen worden toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of

krachtens de bepalingen, genoemd in de artikelen 44a, 45 en 45a van de Alcoholwet.

 

- de toezichthouders genoemd in het eerste lid die niet voldoen aan de eisen die de

Alcoholregeling stelt aan hun toezichthoudende taakuitvoering, zijn belast met het

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 10 van de

Alcoholwet.

 

Artikel 2 Intrekking

Eerdere besluiten van de burgemeester tot aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 41, eerste lid onder b Drank- en Horecawet worden ingetrokken.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2021.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 2021.

 

Aldus vastgesteld op 1 februari 2022 te Oudenbosch door de burgemeester van de gemeente Halderberge.

de burgemeester,

de heer drs. B.J.A. Roks