Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Aanbiedlocaties minicontainers – Buitengebied Schipluiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Aanbiedlocaties minicontainers – Buitengebied Schipluiden
CiteertitelAanwijzingsbesluit Aanbiedlocaties minicontainers Buitengebied Schipluiden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Kaart Aanbiedplekken buitengebied Bijlage 2 Tabel II Buitengebied Schipluiden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 2. Artikel 10 Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021
 3. Artikel 7 lid a t/m g Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Midden Delfland 2021
 4. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2022nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-47626

7327

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Aanbiedlocaties minicontainers – Buitengebied Schipluiden

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland;

 

Handelend conform artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 10.26 Wet milieubeheer;

 • -

  Artikel 10 Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021;

 • -

  Artikel 7 lid a t/m g Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Midden Delfland 2021;

 • -

  De vastgestelde inrichtingscriteria inzamelvoorzieningen nr. 2017-02743 / 17Z.000415, d.d. 26 januari 2017;

 • -

  Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende dat:

 • -

  de Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid biedt om in het belang van de doelmatigheid huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen nabij elk perceel;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om hierover te besluiten;

 • -

  dat in Midden-Delfland in de laagbouw huishoudelijk afval wordt ingezameld door middel van minicontainers;

 • -

  de meest geschikte aanbiedplekken voor minicontainers zijn gekozen met inachtneming van de vastgestelde inrichtingscriteria;

 • -

  dit besluit van 22 oktober tot 3 december 2021 ter inzage heeft gelegen

 • -

  er in die periode tweeëntwintig zienswijzen zijn ingekomen;

 • -

  een aantal zienswijzen aanleiding gegeven hebben tot wijziging van de voorgenomen locaties in het ontwerpbesluit;

 • -

  de zienswijzen zijn inhoudelijk behandeld in de Nota van Beantwoording;

Besluit:

 

 • I.

  het eindverslag vast te stellen;

 

 • II.

  De volgende locaties, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening, aan te wijzen;

 •  

 • Zie tabel-II aanbiedplekken buitengebied Schipluiden.

 • III.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders

Martien Born

gemeente secretaris

Arnoud Rodenburg

burgemeester

Bijlage 1: bij de besluiten behorende overzichtstekening buitengebied Schipluiden

Bijlage 2  

 

Tegen een besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht. Beroep kan binnen zes weken worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn begint op de datum van de dag na de ter inzagelegging van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.