Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers
CiteertitelAanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 2. Artikel 4 lid 5 van de Afvalstoffenverordening Lansingerland
 3. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2022nieuwe regeling

18-01-2022

gmb-2022-46849

T21.10188

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland;

 

gelet op:

 • -

  artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 4 lid 5 van de Afvalstoffenverordening Lansingerland;

 • -

  het door de gemeenteraad vastgestelde Afvalbeleid 2021-2025;

 • -

  de Openbare Uniforme Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

 • -

  een evenredige spreiding van glascontainers in de gemeente gewenst is om voldoende capaciteit te bieden aan inwoners die glasafval willen wegdoen;

 • -

  het ontwerp locatieplan ondergrondse glascontainers 6 weken ter inzage heeft gelegen.

Besluit:

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers;

Artikel 1  

De locaties aan te wijzen zoals opgenomen in bijlage “Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022”.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers

Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt

Burgemeester

Bijlagen

 • Tekening: Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022

Inzage

U kunt het definitief locatieplan inzien via het gemeenteblad op www.overheid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen of een afspraak maken met vakgroep afval en schoon via telefoonnummer 14 010.

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Heeft u eerder tijdig een zienswijze ingediend over het ontwerpbesluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Bijlage 1 Tekening: Definitief locatieplan glascontainers B'Hoek-Berkel-Bleiswijk 2021-2022