Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Treasurystatuut Gemeente Goirle 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut Gemeente Goirle 2022
CiteertitelTreasurystatuut 2022 Gemeente Goirle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-202201-01-2022Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-43524

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut Gemeente Goirle 2022

1 Inleiding

Het treasurystatuut van de gemeente Goirle stelt kaders voor het opstellen en uitvoeren van de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie is het sturen en beheersen van, het verant-woorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, posities en daaraan verbonden risico’s. Met deze kaders kan de Raad haar controlerende taak uitoefenen.

 

Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met het relevante wettelijke kader in:

 • 1.

  Gemeentewet;

 • 2.

  Wet financiering decentrale overheden (Fido);

 • 3.

  Wet Houdbare overheidsfinanciën

 • 4.

  Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Gemeentewet

 

Gemeentewet

In de financiële verordening, welke op grond van artikel 2.12 van de Gemeentewet is gevormd, wor-den kaders voor de bestuursinstrumentaria en de inrichtingseisen van de financiële functie beschre-ven. Dit treasury statuut sluit aan bij de gestelde kaders in de financiële verordening.

 

Wet Fido

Naast de algemene bepalingen uit de Gemeentewet dient de uitvoering van de financieringsfunctie bij gemeenten te voldoen aan de specifieke kaders en eisen die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. De onderlig-gende regelingen van de Wet Fido zijn:

 • Regeling uitzettingen derivaten decentrale overheden (Ruddo)

 • Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden (Bldo)

 • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

 • Regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Skb)

 

Wet Hof

Deze wet regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid de afspraken nakomt die in Europees ver-band zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. De mees-te nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie. Van daaruit bevat deze wet onder andere bepalingen omtrent de ontwikkeling en bewaking van EMU-saldi voor decentrale overheden.

BBV

Dit betreft de verslaggevingsregels waaraan de begroting en het jaarverslag van elke gemeente moe-ten voldoen, maar ook enkele zaken die specifiek relevant zijn voor Treasury zoals de voorschriften rond (interne) rente en verplichte financiële kengetallen in begrotings- en jaarstukken. De Treasury-gerelateerde kengetallen zijn: solvabiliteit, netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

 

In dit statuut worden eerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente Goirle geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor de verschillende deel-gebieden van treasury; risicobeheer, gemeente financiering en kasbeheer. Daarna worden de organi-satorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op helder-heid van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot slot worden de uitgangspunten vast-gelegd voor informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden.

 

2 Treasurystatuut gemeente Goirle

 

I Algemeen

Begrippen en doelstellingen treasuryfunctie

Artikel 1.  

In dit statuut wordt verstaan onder:

Deposito

Niet verhandelbare uitzetting bij een financiële instelling, waarbij een bedrag voor een vaster periode tegen een vast rentepercenta-ge wordt uitgezet.

Derivaten

Financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een bepaald moment zal plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices.

Externe financiering

Het aantrekken van middelen uit bronnen die buiten de organisatie liggen.

Financiering

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Geldstromenbeheer

Alle activiteiten die nodig zijn om de interne en externe kosten bij het verwerken van geldstromen te minimaliseren.

Kapitaalmarkt

Financiële markt voor het aantrekken of uitzetten van gelden met een looptijd van één jaar of langer.

Kasgeldlening

Lening met een looptijd van maximaal één jaar tegen een vast rentepercentage en een aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

Koersrisico

Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Kredietrisico

De risico's op waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij.

Liquide middelen

De direct opvraagbare financiële middelen van de organisatie.

Liquiditeitenbeheer

Het voorzien in de huidige en toekomstige financieringsbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten, het aantrekken van vreemd vermogen en het zorgdragen voor voldoende financiële ruimte (tot één jaar) om te garanderen dat de verplichtingen op korte termijn nagekomen kunnen worden.

Liquiditeitenplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat verbonden is aan het ontstaan van tekorten op kortlopende middelen.

Mandaat

Het overdragen van taken en bevoegdheden. Degene die de taak overdraagt, blijft zelf verantwoordelijk. Mandaatverlening aan ondergeschikte ambtenaren is altijd mogelijk. Mandaatbesluiten hebben betrekking op de verdeling van interne bevoegdheden en behoeven niet openbaar gemaakt te worden.

Medium Term Note (MTN)

Een instrument voor de gemeente om financiering met een looptijd van minimaal twee en maximaal dertig jaar aan te trekken. Een MTN is een verhandelbare schuldbekentenis aan toonder met gestandaardiseerde voorwaarden.

Obligatie

Verhandelbare schuldtitels als onderdeel van een obligatielening.

Onderhandse geldlening

Schuldpapier op (middel)lange termijn dat niet genoteerd staat aan een beurs maar dat volledig op maat wordt afgesproken tussen geldgever en geldnemer.

Rating

Een belangrijk handvat bij de bepaling van de kredietwaardigheid en dus het risicoprofiel van een bank.

Rentecompensatiecircuit

Het samentellen van de (valutaire) saldi van meerdere rekeningen die bij een bank worden aangehouden ten behoeve van de renteberekening.

Renterisico

Het gevaar van onvoorziene veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen.

Renterisiconorm

Een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar dat niet mag worden overschreden. De renterisiconorm houdt in dat een openbaar lichaam spreiding moet aanbrengen bij de herfinanciering van de langlopende leningen. Door het opleggen van deze spreiding wordt voorkomen dat herfinanciering van verschillende leningen in één jaar samenvallen waardoor risico gelopen wordt in het kader van renteschommelingen.

Roll over lening

Een financieringsvorm op de (middel) lange termijn waarbij de looptijd vast staat en de rente gekoppeld is aan de geldende marktrente.

Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.

Schatkistbankieren

Het verplicht aanhouden van overtollige liquide middelen en beleggingen bij het ministerie van Financiën door gemeenten, provincies, waterschappen en door hen opgerichte regelingen. Hierbij is het niet langer mogelijk om financiële geldmiddelen en vermogen bij private partijen buiten de schatkist aan te houden. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven te allen tijde beschikbaar voor de uitoefening van hun publieke taak.

Treasury

Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Treasurybeheer

De uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het treasurystatuut.

Treasurybeleid

Betreft de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie.

Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.

Artikel 2.  

De doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente Goirle zijn:

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities en risico's;

 • 2.

  Het beheersen van gemeentelijke vermogenswaarden en resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s;

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut;

3 Risicobeheer

 

IUitgangspunten risicobeheer

Artikel 3.  

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  Bij de uitvoering van alle treasuryactiviteiten dienen de regels en bepalingen van dit treasurysta-tuut, de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de Wet Houdbare Overheidsfi-nanciën (Wet Hof) in acht te worden genomen.

 • 2.

  De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrek-ken aan de door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf informatie wordt ingewonnen over de financiële positie en kredietwaardigheid van de betreffende partij; de verstrekking vindt uitsluitend plaats op voorwaarde dat:

  • a.

   Financiering op normale condities via de reguliere markt zonder gemeentegarantie niet mogelijk is;

  • b.

   Betaling van rente en aflossing redelijkerwijs is verzekerd;

  • c.

   Zoveel mogelijk zekerheden worden gesteld;

  • d.

   De lening dient tot een doel dat ondersteuning door de gemeente rechtvaardigt;

  • e.

   Op het voor de gemeente Goirle geldende marktpercentage een opslag voor admi-nistratiekosten wordt berekend.

 • 3.

  De gemeente is niet voornemens leningen uit hoofde van de “publieke taak” te verstrekken. De raad kan in bijzondere situaties hiervan afwijken.

 • 4.

  De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit statuut;

 • 5.

  Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

IIRenterisicobeheer

Artikel 4.  

Gemeente Goirle voert het risicobeheer als volgt uit:

 • 1.

  De kasgeldlimiet wordt niet overschreden op grond van de Wet Fido;

 • 2.

  Bij het afsluiten van leningen of renteafspraken wordt conform Wet Fido gezorgd dat de renteri-siconorm in de toekomst niet wordt overschreden;

 • 3.

  Op grond van artikel 4 en 6 van de Wet Fido kan alleen ontheffing van de grenzen voor het kas-geldlimiet en de renterisiconorm worden verleend door de toezichthouder van Gedeputeerde Staten;

 • 4.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liqui-diteitenplanning;

 • 5.

  De rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening of uitzetting wordt zo-veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;

 • 6.

  Binnen de kaders gesteld onder lid 4 en 5, streeft de gemeente naar spreiding in de rent typische looptijden van leningen en uitzettingen;

IIIKoersrisicobeheer

Artikel 5.  

 • 1.

  De gemeente Goirle beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daar-bij uitsluitend de producten te hanteren die conform Wet Fido zijn toegestaan.

 • 2.

  Tevens beperkt de gemeente de koersrisico's door conform artikel 7 de looptijd van de uitzet-tingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning;

 • 3.

  Bij de te kiezen beleggingsvorm dient minimaal de hoofdsom te zijn gegarandeerd. Beleggingen in aandelen, opties en vreemde valuta zijn derhalve niet toegestaan, met uitzondering van de aankoop van aandelen in het kader van de publieke taak. Wel toegestaan zijn bijvoorbeeld de-posito’s, Medium Term Notes en onderhandse geldleningen.

IVKredietrisicobeheer

Artikel 6.  

 • 1.

  (Tijdelijk) Overtollige financieringsmiddelen houden we aan in ’s Rijks schatkist; conform de re-gelgeving.

 • 2.

  Uitzettingen geschieden uitsluitend bij financiële instellingen met tenminste een triple A-rating, toegekend door tenminste 2 erkende gezaghebbende rating-bureaus; of bij organisaties die di-rect of indirect door de Nederlandse staat worden gegarandeerd.

VLiquiditeitsrisicobeheer

Artikel 7.  

De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten (aantrekken van kortlo-pende en / of langlopende geldleningen) te baseren op een recente liquiditeitsbegroting en –behoefte in relatie tot de bestaande lening portefeuille en meerjarig investeringsprogramma.

VIValutarisicobeheer

Artikel 8  

Overeenkomsten voor het aangaan van financieringen, uitzettingen van middelen en het verlenen van garanties zijn in uitsluitend euro’s om valutarisico’s uit te sluiten.

4 Gemeentefinanciering

 

IFinanciering

Artikel 9.  

Bij het aantrekken van financieringen voor een korte lopende en langlopende financiering gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden enkel aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak;

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de intern beschikbare financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimali-seren;

 • 3.

  Toegestane vormen bij het aantrekken van kortlopende financieringen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen, onderhandse leningen, kredietfaciliteiten in rekening-courant;

 • 4.

  Toegestane vormen bij het aantrekken van langlopende financieringen zijn onderhandse lenin-gen, roll-over leningen en Medium Term Notes.

 • 5.

  Bij langlopende financieringen wordt gekeken naar de leningenportefeuille en gezorgd dat het renterisico op de leningenportefeuille voor de komende jaren binnen de renterisiconorm con-form Wet Fido komt of blijft;

 • 6.

  Vervroegde aflossing van de leningschuld van de gemeente kan plaatsvinden als de voordelen hiervan aantoonbaar hoger zijn dan de boete die moet worden voldaan bij vervroegde aflossing;

 • 7.

  De gemeente vraagt rentepercentages op bij ten minste twee instellingen alvorens een lange financiering wordt aangetrokken.

IILanglopende uitzettingen

Artikel 10.  

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan conform artikel 4, 5, 6 en 7.

 • 2.

  Uitzettingen van overtollige middelen worden in eerste instantie bij ’s Rijks schatkist onderge-bracht.

 • 3.

  In het specifieke geval van leningen aan woningcorporaties geldt een aanvullende eis vanuit de wet Fido. De gemeente is in dit geval verplicht minimaal dezelfde eisen te stellen als het Waar-borgfonds Sociale Woningbouw.

5 Kasbeheer

 

IGeldstromenbeheer

Artikel 11.  

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op organisatieniveau op elkaar en op de liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt op toegezien dat de liquiditeitspositie vol-doende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nagekomen;

 • 2.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.

IISaldo- en liquiditeitenbeheer

Artikel 12.  

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij een bank met de meest gunstige condities;

 • 2.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet conform artikel 4 lid 1 niet overschreden;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar moeten voldoen aan de eisen van artikel 5;

6 Administratieve organisatie en interne controle

 

IUitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 13.  

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;

 • 2.

  Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd;

 • 3.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijk-ste voorwaarden:

  • a.

   Iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vier ogen principe);

  • b.

   De uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

 • 4.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

 • 5.

  Een transactie wordt onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten;

 • 6.

  De administratie en interne controle waarborgen dat: de uitvoering rechtmatig en doelma-tig is; de treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; de juist-heid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

IIVerantwoordelijkheden

Artikel 14.  

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

 

Het vaststellen van de financiële verordening en de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening, waarin de treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten zijn opgenomen.

Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.

Goedkeuren van te verstrekken van leningen en garanties die niet vallen binnen de beleidsregels. (zie artikel 10)

College van B&W

 

Het vaststellen van het treasurystatuut.

Het uitvoeren van het treasurybeleid. (formele en politieke verantwoordelijkheid).

Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.

Portefeuillehouder Financiën

Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid).

Concerncontroller

Het bewaken van de kwaliteit van de treasury processen.

Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover indien nodig rapporteren aan het management en college.

Domeinmanager

Bedrijfsvoering

Bewaken van de uitvoering van het beleid en rapporteren aan het college en de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeheer.

Budgethouders

Het fiatteren van facturen en nota’s, ten laste c.q. Ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen.

Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie.

Verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de basisgegevens ten behoeve van de financieringsplanning.

Medewerker Financiën, belast met treasury

Uitvoering van het dagelijks kasbeheer en het in overleg met de domeinmanager uitvoeren van transacties op geld- en kapitaalmarkt en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende contacten.

Vastleggen van transacties in het kader van treasury.

Opstellen jaarlijkse financieringsplanning.

Het onderhouden van contacten met de banken.

Informeert domeinmanagers en college direct wanneer de kasgeldlimiet en/of de risico rentenorm overschreden dreigt te worden en geeft advies om overschrijding tegen te gaan.

Medewerker financieel beleid

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.

Externe accountant

 

Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

IIIBevoegdheden

Artikel 15.  

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Taak

Autorisatie door

Bevoegd functionaris

Het aantrekken van daggelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar) tot een bedrag van maximaal de in de begroting van dat jaar vastgestelde kasgeldlimiet

Medewerkers financieel

beleid

Medewerker Financiën,

belast treasury

Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar)

College B&W

(achteraf bekrachtigen)

Medewerker Financiën,

belast treasury

Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen

Domeinmanager bedrijfsvoering

Medewerker Financiën,

belast treasury

Verrichten van kortlopende uitzettingen

(looptijd < 1 jaar)

Medewerkers financieel beleid

Medewerker Financiën,

belast treasury

Verrichten van langlopende uitzettingen

(looptijd >= 1 jaar)

College B&W

(achteraf bekrachtigen)

Domeinmanager bedrijfsvoering

Verstrekken van leningen en garanties

(m.u.v. Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

Raad

College B&W

Verstreken van garanties aan Waarborgfonds Sociale Woningbouw

College B&W

Medewerker financieel

beleid

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Domeinmanager bedrijfsvoering

Medewerker Financiën,

belast met treasury

Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.

Domeinmanager bedrijfsvoering

Medewerker Financiën,

belast met treasury

Aangaan nieuwe bankrelaties

Domeinmanager bedrijfsvoering

Medewerker Financiën,

belast met treasury

Verrichten betaalopdrachten

Comptabele

Kassier

Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties

Gemeentesecretaris

Medewerker Financiën,

belast met treasury

IVInformatievoorziening

Artikel 16.  

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

Informatie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Frequentie

Treasurystatuut

Team Financiën

Gemeenteraad

Conform financiële verordening

Treasuryparagraaf

Team Financiën

Gemeenteraad

2x per jaar, begroting en jaarrekening

Besluit tot vaste geldlening lening

Team Financiën

College van B&W

Variabel

Analyse leningen- en garantieportefeuille

Team Financiën

Managementteam en portefeuillehouder Financiën

Minimaal 1x per jaar

Liquiditeitsprognose en -planning

Team Financiën

Managementteam / portefeuillehouder Financiën

Jaarlijks

Informatie aan derden / EMU-saldo (CBS en toezichthouder) zoals genoemd in art.8 Wet Fido

Team Financiën

Derden

Jaarlijks

VRechtspositie treasurystatuut

Artikel 17.  

Het treasurystatuut is geschreven als uitwerking van artikel 18 uit de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 24 september 2019. De regeling kan worden geciteerd als “Treasurystatuut 2022 Gemeente Goirle”.

VIInwerkingtreding

Artikel 18.  

Dit Treasurystatuut treedt op 1 januari 2022 in werking na vaststelling door het college van burge-meester en wethouders in zijn vergadering van 14 december 2021 en vervangt het door het college van burgemeester en wethouders van Goirle vastgestelde Treasury statuut 2012.

 

Dit statuut treedt in werking met ingang van januari 2022.